Tietosuojaseloste 30.6.2020: Osakeasuntojen kauppahinnat

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Anu Rämö, puh. 029 551 3450,
asuminen.hinnat@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Osakeasuntojen kauppahinnat

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Kuukausittaisen ja neljännesvuosittaisen osakeasuntojen hintatilaston laatiminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Rekisteri sisältää osakeasuntokaupat Verohallinnon varainsiirtoveroilmoituksilta ja huoneistotiedoista, kiinteistönvälittäjien ja suurimpien rakennuttajien raportoimat asuntokaupat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) hintaseurantapalvelun aineistosta sekä suoraan Tilastokeskukselle raportoidut asuntokaupat.

Rekisterin sisältämät tietotyypit:

Tunnistetiedot:

- ostajan henkilötunnus (Vero)

Arkaluonteiset tiedot: ei ole

Muut tiedot:

- asunto-osakeyhtiön LY-tunnus (Vero)

- asunto-osakeyhtiön nimi (Vero)

- kiinteistötunnus (Vero)

- asunnon osoite

- asuntojen huoneistotunnus

- asunnon koko, tyyppi ja huoneiden lukumäärä

- kauppahinta

- velkaosuus

- omistusosuus (Vero)

- kaupantekopäivämäärä, omistusoikeuden siirtopäivämäärä

- onko kyseessä ensiasunnon ostaja (Vero)

- ostajan tyyppi (henkilö tai yritys)

- sijaintikunta, postinumero ja koordinaatti

- rakennusvuosi

- asunnon muita ominaistietoja

- tontin ominaisuustietoja

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Verohallinto, Kiinteistönvälitysalan keskusliitto, rakennuttajien suoraan Tilastokeskukselle raportoimat aineistot, Digi- ja väestötietovirasto (DVV)

Tiedon saantitapa: tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.