Tietosuojaseloste 26.3.2018: Palkkarakennetilasto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: tilastopäällikkö Jukka Pitkäjärvi, puh. 029 551 3356, palkkarakennetilasto@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Palkkarakennetilasto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: palkkarakennetilaston tuottaminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 520 000

  - kuntien palkansaajat 420 000

  - valtion palkansaajat 80 000

Otostilasto, lkm: 800 000

  - järjestäytyneiden yritysten palkansaajat 720 000

  - järjestäytymättömien yritysten palkansaajat 60 000

Valintaperiaatteet:

Järjestäytyneet yritykset: Järjestöjen jäsenyrityksiä koskevat palkkatiedustelut. Järjestäytymättömät: Tilastokeskuksen otos, osituskriteereinä yrityksen koko ja toimiala.

Valtio: Valtionkonttorin TAHTI-aineisto

Kunta: Tilastokeskuksen kuntatyönantajia koskeva palkkatiedustelu

Tunnistetiedot: Yritystunnus, toimipaikkatunnus, paikallisyksikkötunnus, henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole

Muut tiedot tai tietoryhmä: Yrityksen tiedot: mm. toimiala, palkansaajien lkm, paikallisyksikkö- ja toimipaikkatunniste, sijaintitiedot

Henkilön luokittelutiedot: mm. sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, osa-aikaisuus, palvelussuhteen laji, palkkausmuoto

Kuvauskohteena kokonaistyöajan tunti- ja kuukausiansio, joka sisältää säännöllisen työajan rahapalkan ilman työaikalisiä, työaikalisät, luontoisedut, yli- ja lisätyön ansion ja varallaolokorvaukset.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Työnantajajärjestöjen (EK, PTY, KIT, Näyttämöväen vanhuudenturvasäätiö, valtiontyömarkkinalaitos) omia jäsenyrityksiään koskevat palkkatiedustelut)

Tilastolliset ja hallinnolliset rekisterit:

Tilastokeskus: Tutkintorekisteri

Tilastokeskus: Yritysrekisteri

Verohallinto: Henkilöveroaineisto

Eläketurvakeskus: Työsuhderekisteri

Pääesikunta: varusmiesrekisteri

Kela: Sairausvakuutusrekisteri

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne, linjasiirto

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä. 

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.