Tietosuojaseloste 10.11.2023: Rikos- ja pakkokeinotilasto

Syyttäjän ja alioikeuksien rikosasioiden aineisto kuvaa syyttäjällä ja käräjäoikeuksissa vuoden aikana vireillä olleita ja ratkaistuja rikosasioita. Syyteharkinnassa ratkaistaan poliisin suorittaman esitutkinnan perusteella, onko aihetta nostaa epäiltynä olevaa henkilöä vastaan syyte. Rikosasia tulee vireille pääsääntöisesti silloin, kun syyttäjä toimittaa kirjallisen haastehakemuksen käräjäoikeuden kansliaan.

Aineiston pääasiallinen käyttötarkoitus on rikos- ja pakkokeinotilaston laadinta. Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

 

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Pekka Hänninen, puh. 029 551 2606

S-posti: oikeus@stat.fi

 1. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Rikos- ja pakkokeinotilaston laadinta.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien muiden tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

Oikeusperuste: Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohtaan (käsittely on lainmukaista, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi).

Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. Tiedonkeruussa kerätyt aineistot säilytetään määräajan (n. 3-5 vuotta).

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Kokonaistilasto, lkm: 85 000/vuosi

Valintaperiaatteet: Käräjäoikeuden rikoskoodi, syyttäjän syyttämättäjättämisperustekoodi, syyttäjän ratkaisukoodi

Tunnistetiedot: Henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Syyttämättäjättämisperuste, syyttäjän ratkaisu, rikos (rikosnimikkeistö)

Muut tiedot tai tietoryhmä: Oikeusprosessin etenemistä kuvaavia tietoja tekohetkestä tuomioistuinten ratkaisuihin

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Oikeusrekisterikeskus, Syytäjän ja alioikeuksien asianhallintajärjestelmä (Sakari)

 1.  Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html.

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

 1. Muu informaatio

 

-