Tietosuojaseloste 12.4.2021: Signaali, Tilastokeskuksen palveluntestaajat

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Minna Koskela, puh. 029 551 3516,
signaali@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Signaali, Tilastokeskuksen palveluntestaajat

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään tiedonkeruiden ja verkkopalveluiden kehittämiseen, kuten tiedonkeruulomakkeiden ja verkkosivustojen testauksen ja pilottitutkimusten kohdentamiseen.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Rekisteri sisältää ilmoittautuneiden tavoittelemista (yhteydenottoa) ja tiedonkeruiden ja verkkopalveluiden kehittämisen kohdentamista varten tarvittavia tietoja. Henkilötunnusta ei käsitellä missään vaiheessa.

Kaikkien rekisteröityjen osalta henkilöiden yksilöintitietoina käytetään nimeä ja yhteystietoja.

Tietotyypit: Tunnistetiedot: Henkilön nimi, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Arkaluonteiset tiedot:–

Muut tiedot tai tietoryhmä: Syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, henkilön sosioekonomista asemaa ja pääasiallista toimintaa kuvaavat tiedot, henkilön perherakennetta kuvaavat tiedot, osallistumistiedot koskien tiedonkeruiden ja verkkopalveluiden kehittämistä

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

  • Rekisteröidyn oma ilmoitus
  • Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskeva tietokanta

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröityä koskevat henkilötiedot poistetaan rekisteristä, silloin kun henkilö ilmaisee haluavansa erota Signaalista. Yhteystiedot ilmoituksen tekemiseen ovat tietosuojaselosteen kohdassa 1.