Tietosuojaseloste 9.2.2022: Tieliikenneonnettomuustilasto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Mervi Härkönen, puh. 029 551 3254,
liikenne.matkailu@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Tieliikenneonnettomuudet

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tieliikenneonnettomuustilaston tuottaminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 37000 onnettomuutta

Valintaperiaatteet: Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet ja niiden osalliset

Tunnistetiedot: Henkilötunnus

Arkaluonteiset tiedot: Osallisten alkoholin ja muiden päihteiden käyttö, onnettomuuden seuraukset sekä onnettomuuksiin liittyvät rikokset

Muut tiedot tai tietoryhmä: Ajoneuvon rekisterinumero

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Poliisiasiain tietojärjestelmä (PATJA), poliisipiirit, kuolemansyytilasto, Onnettomuustietoinstituutti (OTI), Väyläviraston Digiroad-tietojärjestelmä,  THL:n hoitoilmoitusjärjestelmä (HILMO), pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO ja Liikenne ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvo- ja ajokorttirekisterit.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: -

Tiedon saantitapa: Tekninen tallenne ja kysely

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.