Tietosuojaseloste 30.9.2021 – Turvallisuus ja hyvinvointi Suomessa

Tilastokeskuksen lakiin perustuvana tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja. Tilastojen tuottamiseksi käsittelemme Suomessa asuvien henkilöiden henkilötietoja. 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi Turvallisuus ja hyvinvointi Suomessa -tiedonkeruuseen. 

Tutkimuksella kerätään tietoa Suomessa asuvien arkielämän turvallisuudesta. Tutkimusalueena on koko maa. Tutkimuksen otos on 25 000 henkilöä. Vastaajat edustavat Suomen 16–74-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen suhteen. Otos poimitaan Tilastokeskuksen väestötietokannasta systemaattista satunnaisotantaa (SYS) käyttäen. Vakituisesti laitoksissa asuvat henkilöt jätetään otoksen ulkopuolelle.

Tutkimuksen rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä toimii Tilastokeskus, joka vastaa tiedonkeruun käytännön toteutuksesta ja vastausaineiston linkittämisestä kohdassa 5 kuvattuihin hallinnollisista rekistereistä saataviin tietoihin.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Henna Attila

puh. 029 551 3378 

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja.

Henkilötietojen pääasiallinen käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään Suomessa asuvien henkilöiden turvallisuutta ja hyvinvointia koskevien tilastotietojen tuottamiseksi.  

Tiedot kerätään kyselytutkimuksella, jonka vastausaineistoa täydennetään kohdassa 5 kuvatuilla hallinnollisista rekistereistä saatavilla tiedoilla. Tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa Suomessa asuvien henkilöiden kokemaa turvallisuutta ja hyvinvointia. Tutkimus on osa EU:n rahoittamaa Gender Based Violence -tutkimushanketta, jossa kartoitetaan sukupuoleen kytkeytyvän väkivallan yleisyyttä eri EU-maissa. Tuloksia hyödynnetään kansainvälisten vertailujen lisäksi mm. valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan tukena lähisuhdeväkivallasta aiheutuvien kustannusten arvioimisessa. 

Lisäksi

Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös muuhun tilastointiin ja tutkimukseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistäminen tapahtuu aina Tilastokeskuksessa. Kyselytutkimuksen vastaajien henkilöllisyys ei käy ilmi mistään Tilastokeskuksen ulkopuolelle luovutettavasta aineistosta eikä julkaistavista tilastoista tai tutkimuksista. 

 

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun yleisen edun ja tietosuojalain 4 §:n 3 kohdan perusteella. Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta käsittelykiellosta poiketaan tietosuojalain 6 § 7-kohdan perusteella. 

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. Säilytettävään aineistoon ei sisälly tiedonkeruun toteuttamisvaiheessa tarvittuja vastaajan suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja (nimi, osoite ja muut yhteystiedot). Ne hävitetään 12 kuukauden sisällä tiedonkeruun päättymisestä. 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Tietojen keräämiseksi käsiteltävät henkilötiedot

  • henkilön sukunimi ja etunimet
  • syntymäaika ja rekisteröity sukupuoli
  • postiosoite
  • puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Vastaamisen helpottamiseksi ja tilastoaineiston monipuolisen tutkimuskäytön mahdollistamiseksi kerättyä vastausaineistoa voidaan täydentää rekisteritiedoilla eri ajankohdilta. Tiedot käsitellään niin, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa valmiista tilastoaineistosta. 

Kerättyyn vastausaineistoon voidaan liittää seuraavia henkilötietoja

Vastaajan ja hänen asuntokuntansa muiden jäsenten syntymävuosi, rekisteröity sukupuoli, siviilisääty, perhe-, asumis- ja asuinpaikkatiedot, koulutus- ja tutkintotiedot, tulo-, etuus- ja työssäkäyntitiedot, ammatti- ja työpaikkatiedot, työnhakutiedot, vero- ja varallisuustiedot, äidinkieli, kansalaisuus ja synnyinmaa, terveys- ja terveydenhoitotiedot, tiedot sosiaalihuollosta, poliisin ja tuomioistuinten tiedot rikosilmoituksista, tutkinnoista, oikeusprosesseista ja tuomioista sekä tieto tulevasta kuolinsyystä ja -vuodesta.

Kyselytutkimuksen vastaukset ja niihin hallinnollisista rekisterilähteistä linkitettävät tiedot voivat sisältää arkaluonteiseksi luokiteltavaa tietoa vastaajan terveydentilasta ja -hoidosta sekä tietoja mahdollisista rikosilmoituksista, poliisitutkinnoista, oikeuskäsittelyistä ja tuomioista. Henkilötietoja tai kyselyssä annettuja vastauksia ei luovuteta henkilön tunnistamisen mahdollistavassa muodossa Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritietojen lähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri 

Tilastokeskuksen väestötietokanta sekä Tilastokeskuksen kokoamat, tuottamat tai tilaamat tutkimus- ja tilastoaineistot asumisesta, koulutuksesta, työllisyydestä, toimeentulosta, sosiaali- ja terveydenhuollosta, rikos- ja oikeusprosesseista sekä kuolemansyytiedoista. 

Muut tietolähteet

Julkiset lähteet

Tiedonkeruuvaiheessa käytettävien puhelinnumeroiden lähde ovat puhelinoperaattoreiden numerotietokannat sekä muut julkisesti saatavilla olevat lähteet.

Rekisteröidyn oma ilmoitus 

Kyselyvastaukset on kerätty suoraan rekisteröidyltä. Tiedon saantitapa on verkkolomake (CAWI) tai paperilomake (PAPI).

7.  Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja tai kyselyssä annettuja vastauksia ei luovuteta tunnistettavassa muodossa Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

Henkilötietoja sisältävän tutkimusaineiston käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla. 

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietonsa.  Rekisteröidyllä tarkoitetaan tässä sitä luonnollista henkilöä, jonka tietoja järjestelmään on rekisteröity. 

Sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja tarkastaa ne. Voit lähettää tarkastuspyyntölomakkeen (pdf) Tilastokeskuksen kirjaamoon.

Oikeus tietojen oikaisemiseen  

Sinulla on oikeus oikaista itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Tee pyyntö kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Ilmoita korjauspyynnössä oikaistava tieto ja sen tarkka muutos tai täydennys.  

Rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset 

Suurin osa Tilastokeskuksen tehtävistä - kuten tämäkin tehtävä - perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen taikka yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Näissä tapauksissa et voi vaatia henkilötietojesi poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään, etkä lähtökohtaisesti voi myöskään vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. 

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

11. Muu informaatio

Tämän tietosuojaselosteen julkaisusta vastaa Tilastokeskus.