Tietosuojaseloste 4.8.2023: Työolotutkimus

 

Tilastokeskuksen työolotutkimuksella mitataan palkansaajien työoloja ja työhyvinvointia sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Tiedonkeruu toteutetaan nykyisin verkkokyselynä. Vuoteen 2018 asti tiedot kerättiin käyntihaastatteluilla.

Tutkimus on toteutettu viiden vuoden välein 1970-luvulta lähtien. Tiedonkeruu muodostaa poikkeuksellisen pitkän aikasarjan.

Tämä tietosuojaseloste kattaa Työolotutkimukset 1977, 1984, 1990, 1997, 2003, 2008, 2013, 2018, 2021 ja 2023.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Hanna Sutela, puh. 029 551 2709
tyovoimatutkimus@stat.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)
S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: työolotilaston tuottaminen.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

Tietoja voi myös käyttää yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi (tietosuojalaki 1050/2018 4 §).

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (esim. terveystiedot) käsitellään tietosuojalain 6 §:n 7 kohdan perusteella.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Tietojen keräämiseen käytettävät henkilötiedot

 • nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Säilytettävään aineistoon ei sisälly tiedonkeruun toteuttamisvaiheessa tarvittuja vastaajan suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja (nimi, osoite ja muut yhteys-/tavoittelutiedot). Ne hävitetään kolmen vuoden sisällä tiedonkeruun päättymisestä, ellei henkilö anna vastaamisen yhteydessä erillistä lupaa säilyttää yhteystietojaan mahdollista uutta työoloja koskevaa tutkimusta varten.

Vastaamisen helpottamiseksi kerättyä aineistoa täydennetään vastaajaa ja hänen kotitaloutensa jäseniä koskevilla rekisteritiedoilla. Liitettävät tiedot ovat:

Tilastoaineiston muodostamiseen ja täydentämiseen käytettävät henkilötiedot

 • rekisteröity sukupuoli
 • syntymäaika
 • äidinkieli, kansalaisuus ja syntymämaa
 • siviilisääty
 • aluetiedot
 • tieto pääasiallisesta toiminnasta
 • koulutus- ja ammattitiedot
 • tulo-, etuus- ja työssäkäyntitiedot

Lisäksi tilastoaineistoon on mahdollista liittää tulevaisuudessa tutkimustarkoituksiin seuraavia henkilötietoja

 • perhetiedot, kuten lasten lukumäärä ja ikä sekä puolison työmarkkina-asema
 • terveys- ja kuolemansyytiedot sekä kuolinaika
 • sosioekonominen asema
 • ammattijärjestöön kuuluminen
 • eläkelaji ja eläkkeen alkamisajankohta
 • julkisen sektorin ammatillinen tai henkilökohtainen eläkeikä
 • mahdollisen työkyvyttömyyseläkkeen ja pitkän sairaspoissaolon syytiedot ja diagnoosit pääryhmätasolla
 • työuran pituus, työhistoria ja karttunut eläke
 • tiedot tehdystä ansiotyöstä
 • tiedot työnantajista
 • tiedot mahdollisista päiväraha- ja etuusjaksoista etuuslajeittain
 • asuntokuntaa, asuinpaikkaa ja liikkuvuutta koskevat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri

Tilastokeskus: Tilastokeskuksen väestötietokanta, tutkintorekisteri ja työssäkäyntitilasto

Verohallinto: Tulorekisteri ja ammattiyhdistykseen kuuluminen

Rekisteröidyn oma ilmoitus

Tiedonkeruussa verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa annetut tiedot.

Yhteystietojen lähde

Henkilövastaajien yhteystietoja ovat osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä saman kotitalouden jäsenten nimissä olevat vastaavat tiedot. Tiedot ovat peräisin väestötietojärjestelmästä ja niiltä viranomaisilta, joilta tiedot saadaan tilastolakiin perustuen. Lisäksi yhteystietoja saadaan julkisista lähteistä, kuten puhelinoperaattoreilta sekä vastaajalta itseltään tai muuten tiedonkeruun yhteydessä.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää sellaisiin kolmansiin maihin, joiden osalta Euroopan komissio on antanut päätöksen henkilötietojen suojan riittävyydestä.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde 029 566 6700
Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

-