Tietosuojaseloste 2.7.2019: Työvoimatutkimuksen yhdistelmätiedonkeruu  

Pilotti2-projekti (Yhdistelmätiedonkeruun ja IESS-asetuksen mukainen esitutkimus)

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Pertti Taskinen, puh. 029 551 2690,
tyovoimatutkimus@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Työvoimatutkimuksen yhdistelmätiedonkeruu

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Työvoimatilastojen EU:n neuvoston ja parlamentin sekä komission asetusten mukaisten vaatimusten mukaan kerättävä aineisto Tilastokeskuksen tutkimuskäyttöön (menetelmäanalyysi).

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohtaan (käsittely on lainmukaista, kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Työvoimatutkimuksen yhdistelmätiedonkeruupilotti (5/2019, 8/2019 ja 11/2019) on otokseen perustuva haastattelututkimus, jossa kerätään tietoja 15–74-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä, työttömyydestä ja työajoista. Työttömyydestä selvitetään muun muassa työttömyyden taustaa, kestoa, työnhakutapoja jne. Lisäksi kysytään tietoja koulutukseen osallistumisesta.

Otostilasto, lkm: Otoskoko 900 – 4 500 henkeä/tutkimuskierros

Työvoimatutkimuksen pilotti on paneelitutkimus, jossa sama otoshenkilö on tutkimuksessa mukana 1–3 kertaa. Pisimmillään paneelin kesto on 6 kk. Osalta vastaajista kysytään 1. tutkimuskerralla kotitalouden rakennetiedot ja haastatellaan kohdehenkilön kanssa samassa kotitaloudessa asuvat 15–74-vuotiaat.

Valintaperiaatteet: Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta satunnaisesti poimittuun otokseen. Perusjoukko on maassa asuva 15–74-vuotias väestö.

Tunnistetiedot: Henkilötunnus ja kohdenumero (eli yksikäsitteinen juokseva numero): Tilastokeskuksen käytössä tunnistetietoina on kohdenumero ja tarvittaessa myös henkilötunnus.

Arkaluonteiset tiedot: Ammattijärjestöön kuuluminen, rekisteröity parisuhde (rekisteritieto) ennen kuin tieto muokataan yleisemmäksi siviilisäätyä kuvaavaksi tiedoksi, tulotiedoista toimeentulotuki (rekisteritieto).

Muut tiedot tai tietoryhmä: sukupuoli, syntymäaika, siviilisääty, kansallisuus, syntymämaa, NUTS2-alue, jolla asuu, ikä, asuinkunta, äidinkieli, kansalaisuus, koulutustietoja, suoritettu koulutus, koettu terveydentila, maahanmuuton syy; työllisyyttä, työttömyyttä ja muuta toimintaa kuvaavia tietoja sekä työaikatietoja.

Lisätietoja työvoimatutkimuksesta on saatavilla Tilastokeskuksen internet-sivuilla www.tilastokeskus.fi/tyovoimatutkimus.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen. Tietoja voidaan luovuttaa Eurostatille menetelmäanalyysiä varten.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tilastokeskus: Tilastokeskuksen väestötietokanta
Tilastokeskus: Tutkintorekisteri
Työministeriö: Työnhakijarekisteri
Verohallinto, Kela, THL: Tulotietoja yhdistetään osa-aineistoon

Verohallinto: Ammattiyhdistykseen kuuluminen

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Pääosa tiedoista saadaan haastattelemalla kohdehenkilöitä

Tiedon saantitapa: Puhelinhaastattelu tai verkkokeruu.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.