Tietosuojaseloste 7.5.2018: Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi 2014 (UTH14)

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Antti Katainen, puh. 029 551 2347
tyovoimatutkimus@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi (UTH14)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Laatia tilastoja ja tutkimuksia ulkomaista syntyperää olevien työmarkkina-asemasta ja hyvinvoinnista.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: 6400

Valintaperiaatteet: Tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta satunnaisesti poimittuun otokseen. Perusjoukkona on maassa vakinaisesti asuva 15–64-vuotias ulkomaista syntyperää oleva väestö.

Tietotyypit:

Tunnistetiedot: Tunnistetietoina on henkilötunnus ja kohdenumero (eli yksikäsitteinen juokseva numero). Tilastokeskuksen käytössä tunnistetietoina on kohdenumero ja tarvittaessa myös henkilötunnus. Eurostatille lähetettävässä tiedostossa tunnistetietona on vain kohdenumero.

Arkaluonteiset tiedot: Tilastokeskuksen käytössä olevassa aineistossa arkaluontoisiksi luettavia tietoja ovat ammattijärjestöön kuuluminen, rekisteröity parisuhde (rekisteritieto) ennen muokkausta yleisemmäksi siviilisäätyä kuvaavaksi tiedoksi sekä tulotiedoista toimeentulotuki (rekisteritieto). Myös henkilön terveydestään kertomat tiedot luokitellaan arkaluontoisiksi. Eurostatille lähetettävässä aineistossa arkaluonteisia tietoja ei ole.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Tilastokeskus: Tilastokeskuksen väestötietokanta

Tilastokeskus: Tutkintorekisteri

Työministeriö: Työnhakijarekisteri

Verohallinto, Kela, Stakes: Tulotietoja yhdistetään osa-aineistoon

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Pääosa tiedoista saadaan haastattelemalla kohdehenkilöitä

Tiedon saantitapa: Käyntihaastattelu (98 %) tai puhelinhaastattelu, jos käynti ei mahdollinen, tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.