Tietosuojaseloste 24.5.2023: Väestö- ja elinolotilastojen kokonaisaineisto

Väestö- ja elinolotilastojen kokonaisaineisto sisältää Suomessa asuvien henkilöiden demografisia tietoja sekä henkilöiden elinoloja kuvaavia tietoja. Tiedoista tuotetaan tilastoja, jotka kuvaavat henkilöiden demografisten tietojen ja henkilösuhteiden lisäksi henkilöiden toimintaa, työllisyyttä, koulutusta ja asumista. Lisäksi tietoja voidaan käyttää muiden Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen sekä tieteelliseen tutkimustoimintaan. Tiedot muodostetaan yhdistämällä hallinnollisia aineistoja, rekisterien tietoja sekä Tilastokeskuksen tiedonkeruiden aineistoja.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)
Yhteyshenkilö: Jari Nieminen, puh. 029 551 3606
ve-sihteerit@tilastokeskus.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)
S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Henkilö- ja kotitalouspohjaisten tutkimusten otoksien hallinta ja Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen ja tilastollisten selvitysten laatiminen.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien muiden tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

Lisäksi tietoja voidaan käsitellä ja yhdistää muihin tietoihin tieteellisissä tutkimuksissa tai yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA) 6 artiklan 1 kohdan c-alakohtaan (rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite). Siltä osin kuin tietoja kerätään suoraan rekisteröidyiltä kyselyillä, henkilötietojen käsittely perustuu TSA 6 artiklan 1 kohdan e-alakohtaan (yleistä etua koskeva tehtävä).

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Kokonaistilasto, lkm: Noin 9,5 milj.

Valintaperiaatteet: Suomessa vakinaisesti tai tilapäisesti asuvat/asuneet henkilöt vuodesta 1970 lähtien; opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet, jotka opiskelevat tai ovat opiskelleet Suomessa tai ulkomailla perusasteen jälkeisessä tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

Valintaperiaatteet, otoksien muodostaminen: kohdehenkilöt ja -kotitaloudet poimitaan henkilö- ja kotitalouspohjaisten tutkimusten otosrekisteristä, joka on muodostettu kunkin tutkimuksen viiteajankohtana maassa vakinaisesti asuvista henkilöistä.

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, joka on korvattu surrogaattitunnisteella. Henkilötunnuksen ja surrogaatin välinen avain säilytetään erillään, ja henkilötunnustietojen käsittely edellyttää erillistä käyttölupaa.

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot: Erityisopetusta koskevat tiedot (erityisopiskelija, erityisopetuksen peruste, erityisopiskelijan opetusryhmä), henkilön saama toimeentulotuki ja muita sosiaalisia tukia koskevat tiedot, ammattiliiton jäsenyys, kuolemansyyt tautiluokituksen tunnuksin, eläkelaji (työkyvyttömyyseläke). Lisäksi väestöä koskevat arkaluonteiset tiedot: syntymävaltio, kieli, kansalaisuus, rekisteröity parisuhde/samaa sukupuolta olevat avioparit, uskontokunta (pääryhmät), seurakunta (alaryhmät) ja syntyperän taustamaa.

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot:

turvakieltorekisteri: Turvakiellon saaneita henkilöitä ei sisällytetä henkilö- ja kotitalouspohjaisten tutkimusten otoksiin.

Muut tiedot tai tietoryhmät: Demografisia tietoja, muuttotietoja, henkilön taloudellista toimintaa, työsuhteita ja tuloja kuvaavia tietoja, koulutustietoja ja tietoja opiskelusta, perhetietoja, asuntokunta- ja asuntotietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hallinnolliset tietoaineistot ja rekisterit 

1. Väestötietojärjestelmä (Digi- ja väestötietovirasto DVV) 

2. Verotuksen rekisterit (Verohallinto) 

  • Tulorekisterin palkkailmoitukset ja etuusilmoitukset, henkilöverotusaineistot 

3. Sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, eläkerekisteri, opintotukirekisteri sekä asumistukirekisteri (Kela)

4. Ansiosidonnaiset työttömyysetuudet (Finanssivalvonta)  

5. Toimeentulotukirekisteri (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

6. Kelan ja ETK:n yhteistilastorekisteri eläkkeensaajista, taannehtivasti myönnetyt työeläkkeet, YEL- ja MYEL-vakuutetut yrittäjäsuhteet (ETK)  

7. Rekisteri koulutusrahaston maksamista korvauksista (aikuiskoulutustuet, ammattitutkintostipendit) (Työllisyysrahasto) 

8. Sotilasvammakorvausjärjestelmän tietokanta (Valtiokonttori)

9. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (TERHIKKI) ulkomailla tutkinnon suorittaneet (Valvira, aik. STAKES)

10. Työnhakijarekisteri (työ- ja elinkeinoministeriö) 

11. Työvoimakoulutusaineisto, työvoimapoliittisessa sijoituksessa olleiden aineisto, työvoimapoliittisissa aktiivipalveluissa olevien aineistot (kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu, työvuorottelu, työkokeilu, koulutuskokeilu ja vajaakuntoiset) (työ- ja elinkeinoministeriö)

12. Toisen asteen ja korkeakoulukoulutuksen hakurekisterit (Opetushallitus)

13. Kevan toimintayksikkörekisteri (Keva)

14. Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto VIRTA (Opetushallitus)

15. Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto KOSKI (Opetushallitus) 

16. Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda (Opetushallitus)

Tilastokeskuksen rekisterit ja tietoaineistot 

1. Yritysrekisteri 

2. Opiskelijoiden vuosiaineistot (pääsääntöisesti perusasteen jälkeinen tutkintotavoitteinen koulutus). Opiskelija-aineistot on saatu oppilaitoksilta tai koulutuksen järjestäjiltä (esim. kunta tai kuntayhtymä). Korkeakoulujen opiskelijatiedot on saatu yliopistoista vuodesta 2014 alkaen ja ammattikorkeakouluista vuodesta 2015 alkaen korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (VIRTA). 

3. Tutkintorekisteri: Pohja-aineistona on vuoden 1970 väestölaskennassa kerätyt tutkintotiedot, joita on vuosittain päivitetty seuraavasti: 

  • Oppilaitoksilta tai koulutuksen järjestäjiltä saadut tutkintoaineistot sekä tutkintotietoja hallinnollisista tietoaineistoista ja rekistereistä  
  • Korkeakoulujen tutkintotiedot on saatu yliopistoista vuodesta 2014 alkaen ja ammattikorkeakouluista vuodesta 2015 alkaen korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (VIRTA). 
  • Raja- ja merivartiolaitokselta tutkinnon suorittaneet (Raja- ja merivartiolaitos) 
  • Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamis- ja rinnastamispäätökset (Opetushallitus) 
  • Ylioppilastutkinnon suorittaneet (Ylioppilastutkintolautakunta, YTL) 

4. Kuolemansyytilaston aineisto: Kuolintodistukset (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja Väestötietojärjestelmä (Digi- ja väestötietovirasto). 

5. Maatilarekisteri (maa- ja metsätalousministeriö) 

Tilastokeskuksen muut tiedonkeruut 

Toimipaikkarakenne- ja henkilöstötiedustelu. Tiedon saantitapa: Kysely internetlomakkeella/tiedonkeruusovellus 

Kuntasektorin palkkatiedustelu Tiedon saantitapa: Kysely internetlomakkeella/tiedonkeruusovellus 

Ulkomailla eli muualla kuin Suomessa suoritetut koulutukset. Tiedonkeruun toteutusvuosi 2019 ja 2023. Tiedon saantitapa: Kysely internetlomakkeella/tiedonkeruusovellus ja postikyselylomakkeella. 

 

 7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

Tietosuojaselosteet ovat nähtävillä Tilastokeskuksen internet-sivustolla Tietosuojaselosteet | Tilastokeskus (stat.fi).

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.