Tietosuojaseloste 26.3.2018: Kotitalouksien varallisuus

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Veli-Matti Törmälehto, puh. 029 551 3680,
toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast,

tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Varallisuustutkimus

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus:

Kotitalouksien varallisuuden väestöryhmittäinen jakautuminen ja sen muutosten tilastointi (Kotitalouksien varallisuus -tilasto) ja tutkiminen. Jo koottuja tietoja käytetään historiallisena aineistona erilaisissa varallisuustutkimuksissa. Tiedoista muodostetaan tilasto- ja tutkimusaineisto Euroopan keskuspankkia (EKP) varten (Household Finance and Consumption Survey, HFCS).

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: vaihtelee eri tutkimuksissa. Toteutunut otos 3 500-5 500 kotitaloutta vuosina 1987,1988, 1994, 1998 ja 2004, noin 11 000 kotitaloutta vuosina 2009 ja 2013, noin 10 000 kotitaloutta vuonna 2016.

Valintaperiaatteet: kaksivaiheinen ositettu otanta väestörekisteristä

Tunnistetiedot: henkilötunnus, haastattelun kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: henkilön saama toimeentulotuki, ammattiliittoon kuuluminen vuosina 1987 ja 1988

Muut tiedot tai tietoryhmä: kotitalouden ja henkilöiden taustatiedot, varallisuus-, tulo- ja velkatiedot.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Eläketurvakeskus: Eläketapahtumarekisteri

Finanssivalvonta (FIVA): ansiosidonnaiset työttömyyspäivärahat

Kela: Eläkevakuutus-, sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, opintotukirekisteri sekä asumistukirekisteri

Koulutusrahasto: Rekisteri koulutusrahaston maksamista korvauksista

Luke: Maatilarekisteri

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri

Valtiokonttori: Sotilasvammakorvausjärjestelmän tietokanta

Verohallinto: Verotietokanta

Väestörekisterikeskus: Väestötietojärjestelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö: Siviilipalvelusrekisteri

Liikenteen turvallisuusvirasto: Ajoneuvoliikennerekisteri ja vesikulkuneuvorekisteri

Pääesikunta: Asevelvollisrekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tulonjakotilaston haastatteluosa (vuonna 2004 Asumis- ja varallisuustutkimus).

Tiedon saantitapa: haastattelut ja tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.