Tietosuojaseloste 2.1.2020: Vuokratilaston asumistukiaineisto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Martti Korhonen, puh. 029 551 3451,
asuminen.hinnat@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Vuokratilaston asumistukiaineisto

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Vuosittaisen vuokratilaston laatiminen

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Rekisteri sisältää vakinaisesti asutut vuokra-asunnot, joissa asukkaat saavat asumistukea.

Rekisterin sisältämät tietotyypit

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, tukiasunnon osoite

Arkaluonteiset tiedot: asumistuen saaminen

Muut tiedot:

- todelliset asumiskustannukset

- asumistuen tukimuoto

- onko kyseessä valtion lainoittama asunto

- asuntojen rakennus- ja huoneistotunnukset

- huoneiston vuokra

- vesimaksu, muut kustannukset

- asunnon sijainti

- asunnon koko, huoneiden lukumäärä (DVV)

- muuttopäivä

- eläkkeensaajan asumistuen perheluokka

- ruokakuntaan kuuluvien lukumäärä

- tukimaksun ajankohta

- rakennusvuosi (DVV)

- talotyyppi (DVV)

- hallintaperuste (DVV)

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Kansaneläkelaitos, Digi- ja väestötietovirasto DVV

Tiedon saantitapa: tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.