Tietosuojaseloste 2.1.2020: Yritysrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Tero Karttunen, puh. 029 551 2343
yritysrekisteri@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Yritysrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tilastollinen perusrekisteri. Rekisteriä käytetään tiedonkeruissa ja tilastojen laatimisessa perustietojen lähteenä ja otoskehikkona sekä yritystiedonantajarekisterin perustana. Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

Lisäksi rekisteriä käytetään tietopalvelurekisterinä ja sen julkisia tietoja toimitetaan asiakkaille Tilastolain 18 §:n mukaisella tavalla.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: 880 000 aktiivista yritystunnusta.

Valintaperiaatteet: Liikeyritykset, julkiset ja yksityiset yhteisöt, yksityiset elinkeinonharjoittajat sekä taloudellista toimintaa harjoittavat yhtymät ja konkurssi- ja kuolinpesät ja edellä mainittujen toimipaikat.

Tietotyypit: Osoitteet, muut yhteystiedot, luokitustiedot, määrälliset tiedot (henkilöstö ja liikevaihto), toimintatilaa kuvaavat tiedot, konsernitiedot.

Tunnistetiedot: Yrityksillä yritystunnus ja nimet, virastoilla virasto- tai jäsenyhteisötunnus, toimipaikkatunnus, konsernitunnus, yksityisillä elinkeinonharjoittajilla toissijaisena tunnuksena myös henkilötunnus.

Arkaluonteiset tiedot: Ei ole.

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yritysrekisterin tilastolain 18§:n mukaisia tietoja voidaan luovuttaa myös tunnistetietoineen (ei koske henkilötunnusta).

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Verohallinnon asiakastietokanta, ja muut verohallinnon tietoaineistot, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteinen yritystietojärjestelmä YTJ, Tullin ulkomaankauppa-aineisto, Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri, Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisteri, Posti Oy:n osoiteaineisto, Valtiokonttorin ja Kuntien Eläkevakuutuksen työsuhdeaineistot.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Lomakkeilla, tietoverkossa tai puhelinhaastattelussa annetut tiedot.

Tiedon saantitapa: Internet-keruu, puhelinhaastattelu, tiedonsiirto verkossa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.