Tilastojen julkistamisperiaatteet Tilastokeskuksessa

Tilastojen julkaisemisajankohdat

Tilastokeskuksen tilastojulkistukset ja tilastotietokantapäivitykset julkistetaan arkipäivisin kello 8.00 internetissä. Tiedot ovat julkisia sen jälkeen, kun ne ovat päivittyneet internetsivuille.

Poikkeuksen muodostavat mm. tiedotustilaisuuksissa julkistettavat tilastot, joiden julkistamisajankohdasta päätetään erikseen. Poikkeuksellisista julkistamisajoista päättää viestintä neuvoteltuaan tulosyksiköiden kanssa.

Muiden ajankohtaisten uutisten, esimerkiksi uutisnostojen tai tilastoja koskevien muutosuutisten, julkistamisajoista päätetään tapauskohtaisesti.

Tietojen salassapito ennen julkistamista

Tiedot julkistetaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti.

Tilaston tietoja saa Tilastokeskuksessa käsitellä ja niistä saa antaa tietoja ennen julkistamista vain henkilö, joka osallistuu ko. tilaston laadintaan tai tarvitsee ko. tilaston tietoja omassa työssään ennen tietojen julkistamista.

Pääoma- ja rahamarkkinoihin vaikuttavat tilastot: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (§ 24, 1 momentti, kohta 13) määrää, että kansantalouden kehitystä kuvaava tilasto sekä muut sellaiset asiakirjat, joihin sisältyvillä tiedoilla voi ilmeisesti olla vaikutusta pääoma- ja rahoitusmarkkinoilla, ovat salaisia ennen kuin tiedot on julkistettu. Näiden tilastojen osalta pidetään erikseen yllä listoja tietojen käsittelyyn oikeutetuista henkilöistä.

Erityistapauksissa tietoja voidaan luovuttaa ns. embargo-periaatteella ennen virallista julkistamisaikaa. Näitä tilanteita ovat mm. säädöspohjaiset tai sopimuksiin perustuvat tietotoimitukset Eurostatille, Euroopan keskuspankille tai Suomen Pankille sekä tietojen luovuttaminen sopimuspohjaisesti muille tilastoja laativille viranomaisille ja muille virallisen tilaston tuottajille Tilastokeskuksen julkistamisen jälkeen ilmestyvän julkaisun toimittamista tai pakollista EU-raportointia varten. Tiedot on tällöin merkittävä luottamukselliseksi niiden julkituloon asti (embargo-periaate eli saaja ei saata tietoja julkisuuteen ennen sovittua ajankohtaa).

Julkistamiskalenteri

Tilastojen julkaisuajankohdat vahvistetaan syksyisin toiminnansuunnittelun yhteydessä. Seuraavan vuoden julkistamiskalenteri julkaistaan käyttäjille joulukuussa.

Tilastojen julkistamiskalenteri sisältää tiedot tulevien julkistusten ajankohdista. Kalenterista on myös suorat linkit jo julkistettuihin tilastojulkistuksiin ja -julkaisuihin.

Kalenteria päivitetään tarvittaessa vuoden aikana suoraan toiminnanohjausjärjestelmästä. Mahdollisesta muutoksiin liittyvästä asiakasviestinnästä sovitaan viestinnän ja tilastoyksikön yhteistyöllä. Kaikista kunkin vuoden julkistamiskalenterin vahvistamisen jälkeen tehdyistä aikataulumuutoksista kirjataan ns. julkistuspoikkeama.

Julkaistujen tietojen muutostilanteet

Julkistuksiin ja tietokantoihin tehtävät korjaukset hoidetaan erillisten ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti (TK 00-575-12). Virheellinen tieto korjataan alkuperäiseen julkaisupaikkaan ja päivityksestä informoidaan tiedonkäyttäjiä.

Uutisviestipalvelu

Tiedonkäyttäjät voivat tilata itselleen sähköpostiviestin haluamiensa aihealueiden julkistuksista (ns. uutisviestipalvelu).