Tillgänglighetsutlåtande för Statistikcentralens datainsamlingsblanketter

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Statistikcentralens blanketter för webbaserade datainsamlingar. Antalet olika blanketter är omkring 50 och deras innehåll och egenskaper varierar.

Tillgänglighetsutlåtandet har uppdaterats 31.3.2021.

Statistikcentralen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbtjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Tillgängligheten till blanketterna som utarbetats med XCola- och Blaise-programmen har utvärderats av Avaava Oy. Vi har själva utvärderat tillgängligheten till blanketter som gjorts med programmet Posti Messaging.

Hur tillgängliga är datainsamlingsblanketterna?

Blanketterna uppfyller inte de tillgänglighetskriterier på nivå A och AA som lagen kräver (WCAG 2.1). Blanketterna har brister i tillgängligheten som beskrivs närmare i detta utlåtande. Eftersom det finns tiotals olika blanketter beror tillgänglighetsnivån på blanketten.

Varför finns det brister i blanketternas tillgänglighet?

Blaise-blanketternas tabellstruktur är en egenskap i programmet som Statistikcentralen inte kan påverka. Att slopa tabellstrukturen i de nuvarande blanketterna skulle kräva att man byter ut hela programmet, vilket inte är realistiskt. Dessutom hindrar tabellstrukturen inte skärmläsningen, även om den blir långsammare.

Egenskapen kan inte korrigeras till fullständigt tillgängligt format, eftersom den skulle utgöra en oproportionell börda på grund av avsaknaden av automatiska och kostnadseffektiva metoder. Vid bedömningen av oproportionell börda har vi beaktat verksamhetens karaktär och de behov som personer med funktionsnedsättning har av att använda våra webbtjänster (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 8 §).

Blaise-blanketternas tillgänglighet utvecklas i samarbete med Hollands statistikbyrå CBS, som äger Blaise-programmet. CBS publicerar i slutet av år 2020 nästa version av programmet, där tillgängligheten har förbättrats.

Det finns tiotals XCola-blanketter. En del av de egenskaper där tillgängligheten brister är blankettspecifika. Korrigeringarna görs på en blankett åt gången.

Åtta blanketter har utarbetats med Posti Messaging-systemet och de äldsta har utarbetats för mer än 10 år sedan. Merparten av dem kommer att överföras till ett annat program och tillgängligheten korrigeras i samband med överföringen.

Vid utvärderingen har vi beaktat det behov som personer med funktionsnedsättning har av att använda våra datainsamlingsblanketter. Vi beaktar också antalet användare av blanketterna och hur ofta blanketterna används.

Om du deltar i en datainsamling vars webblankett du inte kan använda på grund av bristande tillgänglighet, kontakta saavutettavuus@stat.fi.

Vilka brister i tillgänglighet har datainsamlingsblanketterna?

 • På XCola- och Posti Messaging-blanketterna finns det vissa problem med kontrasten. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • På blanketternas inloggningssida samt på XCola- och vissa Posti Messaging-blanketter går fokus inte först till sidans övre kant, utan direkt till det funktionsmässiga (WCAG 1.3.2 och 2.4.3)
 • På inloggningssidan samt på blanketterna XCola och Posti Messaging saknas i en del av fälten etiketter och alla frågor är anknutna till svarsalternativen. (WCAG 1.1.1 och 1.3.1)
 • På blanketterna XCola, Blaise och Posti Messaging hittas inte allt dynamiskt innehåll på skärmläsaren (WCAG 4.1.2)
 • På blanketterna XCola och Posti Messaging är knappbeskrivningarna inte hanterbara (WCAG 1.4.13)
 • På blanketterna XCola och Posti Messaging är HTML-koden inte helt lämplig för skärmläsningsprogrammet (WCAG 1.3.1 och 4.1.2)
 • På blanketterna XCola och Posti Messaging har det inte alltid angetts att fälten är obligatoriska (WCAG 3.3.2).
 • På blanketterna XCola och Posti Messaging är inte alla blankettelement tillgängliga med tangentbord (WCAG 2.1.1 och 2.1.2.)

Dessutom på Blaise-blanketterna

Blanketternas tabellstruktur lämpar sig inte för skärmläsningsprogrammet (WCAG 1.3.1)

Dessutom på XCola-blanketterna

 • På en XCola-blankett finns en lista där uppgifter om att avsnitt är färdigt ifyllda/halvfärdiga bara angetts med färg (1.4.1).
 • Av felmeddelandena framgår inte var felet finns och det felaktiga fältet är markerat enbart med färg (WCAG 3.3.1, 1.4.1)
 • På blanketterna finns vissa liknande länktexter som inte har fogats till rubrikerna. (WCAG 2.4.4)
 • På huvudsidan finns Ingen hoppa-länk till huvudinnehållet eller en synlig sökväg. (WCAG 2.4.5 och 3.2.3)
 • I en del av blanketterna fungerar rullgardinsmenyerna inte med skärmläsaren och/eller tangentbordet (WCAG 2.1.1, 4.1.1 och 4.1.2)

Dessutom på Posti Messaging-blanketterna

 • I en del av blanketterna har knapparna inte namngetts korrekt (1.3.1)
 • Inte en hoppa till huvudinnehållet-länk, en synlig sökväg eller sidkarta. (WCAG 2.4.5 och 3.2.3)

Lade du märke till andra brister i tillgängligheten?

Om du märker brister i tillgängligheten till blanketterna, som inte finns uppräknade på den här sidan, kan du ge dina synpunkter på vår responsblankett eller per e-post till adressen saavutettavuus@stat.fi. Om du vill ge respons per telefon, ring Statistikcentralens informationstjänst, tfn 029 551 2220. Vi besvarar din respons så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

För tillsynen över tillgängligheten står Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Om du märker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till oss som är ansvariga för blanketterna. Du får vårt svar inom ungefär 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret eller om inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.           

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Webbtjänsten Tillgänglighetskrav
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer (växel) 0295 016 000