Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Käsitteet ja määritelmät

Energiaintensiteetti

Energiaintensiteetti = energian kokonaiskulutus kansantalouden arvonlisäystä kohti

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus kuvaa kotimaisten energialähteiden ja tuontienergian yhteismitallista kokonaiskulutusta Suomessa. Se sisältää energian tuotantoon ja jalostukseen käytetyt polttoaineet sekä suoraan loppukulutuksessa käytetyn energian, mm. liikennepolttoaineet ja rakennusten lämmityksessä käytetyt polttoaineet.

Energian loppukäyttö

Energian loppukäyttö mittaa sähkön ja lämmön sekä rakennusten lämmityksen polttoaineiden, liikennepolttoaineiden ja teollisuuden prosessipolttoaineiden kulutusta. Se eroaa kokonaiskulutuksesta sillä, että siitä on vähennetty energian siirto- ja muuntohäviöt. Se on siis yritysten, kotitalouksien ja muiden kuluttajien käyttöön jäävä energiamäärä.

Energiatase

Energiatase kuvaa primäärienergian muuntumista loppukulutukseksi. Taseessa erotellaan primäärienergian hankinta, varastomuutokset, energian tuotanto ja muunto, energian loppukulutus ja raaka-ainekäyttö.

Fossiiliset polttoaineet

Fossiilisilla polttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita, jotka ovat muodostuneet biomassasta ja varastoituneet maaperään miljoonia vuosia sitten. Fossiilisia polttoaineita ovat mm. kivihiili, ruskohiili, maakaasu ja raakaöljystä jalostetut polttoöljyt. Kansainvälisissä luokituksissa turve luokitellaan usein fossiiliseksi polttoaineeksi, vaikka se on selvästi niitä nuorempi polttoaine.

Hiili

Hiili on muodostunut kasvien jäännöksistä satoja miljoonia vuosia sitten. Energiatilastoissa hiilellä tarkoitetaan energialähteenä käytettävää kivihiiltä (1211,1212), ruskohiiltä (1221), muuta hiiltä (1222,1228,1229), koksia (1230) sekä raudanvalmistuksesta sivutuotteena saatavaa masuuni- (1250) ja koksikaasua (1240).

Kierrätyspolttoaineet

Kierrätyspolttoaineilla tarkoitetaan teollisuuden, yritysten ja yhdyskuntien syntypistelajitelluista, kuivista ja polttokelpoisista jätteistä valmistettua

polttoainetta, jonka ominaisuudet tunnetaan.

Lauhdutusvoima

Sähköenergia, joka tuotetaan lauhduttamalla höyry jäähdytysveden avulla ilman, että höyryn lämpöenergiaa käytetään hyödyksi.

Puun pienpoltto

Puun pienpoltto tarkoittaa polttopuun käyttöä kotitalouksissa sekä maatilojen ja palvelurakennusten lämmityksessä. Se sisältää puupolttoaineen lisäksi mm. purku- ja rakennustoiminnan puutähdettä.

Sekapolttoaineet

Sekapolttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita, jotka sisältävät sekä fossiilista että uusiutuvaa (biohajoavaa) hiiltä.

Sähköintensiteetti

Sähköintensiteetti määritellään sähkön kokonaiskulutuksen suhteena bruttokansantuotteeseen.

Sähkön erillistuotanto

Sähkön erillistuotannolla tarkoitetaan sähkön tuotantoa pelkästään sähköntuotantoon suunnitelluissa lämpövoimalaitoksissa, ydinvoimalaitoksissa, erillistuotantoa kaasuturbiineilla ja polttomoottoreilla sekä vesivoimaa ja tuulivoimaa. Erillistuotantoon sisältyy myös yhteistuotantolaitoksissa pienen lämpökuorman aikana ajokohtaisesti erotettu lauhdekuormaa vastaava sähköntuotanto sekä lisätuotanto apulauhduttimilla.

Sähkön hankinta

Sähkön hankinnalla tarkoitetaan sähkön tuotannon ja sähkön nettotuonnin määrää yhteensä. Nettotuonti tarkoittaa sähkön tuontia vähennettynä viennillä.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto

Sähkön ja lämmön yhdistetty tuotantomuoto, jossa sähkö ja lämpö tuotetaan samanaikaisesti samassa prosessissa. Yhteistuotantoon sisältyy sähkön tuotanto esimerkiksi höyry- tai kaasuturbiineilla tai moottorikäyttöisillä tuotantokoneistoilla, joista saatava lämpö hyödynnetään joko teollisuuden prosesseissa tai kaukolämpönä. Yhteistuotannolla päästään erillistuotantoa korkeampiin hyötysuhteisiin, eli tuotannossa tarvittavat polttoaineet saadaan käytettyä tehokkaammin hyödyksi.

Sähkön nettotuonti

Sähkön nettotuonnilla tarkoitetaan sähkön tuonnin ja viennin erotusta.

Sähköntuotantokapasiteetti huippukuormituskaudella

Yhtä aikaa käytettävissä oleva nettosähköteho, joka pystytään tuottamaan Suomessa tunnin ajan kovien pakkasten ja huonon vesitilanteen aikana.

Terajoule

Terajoule (TJ) on energian yksikkö, jota käytetään usein polttoaineiden energiasisällön ilmaisemiseen. 1 TJ = 0,278 GWh

Uusiutuvat energialähteet

Uusiutuville energialähteille on yhteistä se, että niitä hyödynnettäessä kestävällä tavalla niiden varanto ei vähene pitkällä aikavälillä. Suomessa käytettäviä uusiutuvia energialähteitä ovat vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, lämpöpumpuilla talteenotettu maa- ja ilmalämpöenergia, biokaasu, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osuus, puuperäiset polttoaineet sekä muut kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiankulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6842. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ekul/kas.html