Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.2.2020

Peruskoulujen määrä jatkoi laskuaan, oppilaitokset aiempaa suurempia

Korjaus 21.8.2020 . Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Korjaus 8.5.2020: Julkistustaulukkoa ja liitetaulukkoa 1 on korjattu. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan vuoden 2019 lopussa oli toiminnassa 704 aktiivista koulutuksen järjestäjää ja 3 177 oppilaitosta, joissa opiskeli noin 1,85 miljoonaa opiskelijaa. Peruskouluja oli toiminnassa 2 189 kappaletta, joista vuosiluokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja oli 22 prosenttia. Yhtenäiskoulujen osuus peruskouluista on kymmenessä vuodessa kasvanut 10 prosenttiyksikköä.

Peruskoulujen lukumäärä vuosiluokkatiedon mukaan 2010–2019

Peruskoulujen lukumäärä vuosiluokkatiedon mukaan 2010–2019

Vuonna 2019 peruskouluja oli toiminnassa 2 189 ja niissä opiskeli yhteensä 545 300 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli toiminnassa 63 ja niissä oli 3 600 oppilasta. Peruskoulut olivat aiempaa useammin vuosiluokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja. Vuonna 2010 yhtenäiskouluja oli toiminnassa 323 kappaletta, kun taas vuonna 2019 yhtenäiskouluja oli 471 kappaletta. Kymmenessä vuodessa yhtenäiskoulujen osuus peruskouluista on kasvanut 10 prosenttiyksiköllä. Vastaavassa ajassa alakoulujen osuus on vähentynyt 7 prosenttiyksiköllä ja yläkoulujen osuus 3 prosenttiyksiköllä.

Lakkautettujen ja yhdistettyjen peruskoulujen ja perusasteen erityiskoulujen lukumäärä 2019

Lakkautettujen ja yhdistettyjen peruskoulujen ja perusasteen erityiskoulujen lukumäärä 2019

Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 59 . Näistä alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 12 prosenttia, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 41 prosenttia ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 47  prosenttia. Eniten peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin Uudellamaalla, yhteensä 13 kappaletta. Seuraavaksi eniten lakkautuksia ja yhdistymisiä tehtiin Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, molemmissa 7 kappaletta.

Peruskoulujen keskimääräinen koko opiskelijamäärän mukaan 2010–2019

Peruskoulujen keskimääräinen koko opiskelijamäärän mukaan 2010–2019
mediaaniopiskelijamäärä

Keskimääräisellä oppilasmäärällä mitattuna peruskoulut ovat aiempaa suurempia yksiköitä. Kymmenessä vuodessa yhtenäiskoulujen keskikoko on kasvanut eniten. Vuonna 2010 yhtenäiskouluissa opiskeli keskimäärin 360 oppilasta, kun vuonna 2019 vastaava luku oli 464 oppilasta, jolloin kasvua keskimääräisessä oppilasmäärässä oli 29 prosenttia. Ala- ja yläkoulujen keskimääräisen oppilasmäärän kasvu on ollut yhtenäiskouluja pienempää. Vuonna 2010 alakouluissa opiskeli keskimäärin 139 oppilasta, kun vuonna 2019 vastaava luku oli 169 oppilasta, jolloin kasvua keskikoossa oli 22 prosenttia. Yläkoulujen vastaavat luvut olivat vuoden 2010 osalta 312 oppilasta ja vuoden 2019 osalta 329 oppilasta, jolloin kasvua keskikoossa oli 6 prosenttia.

Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2019 (Taulukkoa on korjattu 8.5.2020 ja 21.8.2020)

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta 1) Opiskelijoita 2)
11 Peruskoulut 2 189 -47 545 300
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 63 -7 3 600
15 Lukiot 335 -1 111 300
19 Perus- ja lukioasteen koulut 42 1 28 600
21 Ammatilliset oppilaitokset 84 0 194 500
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 5 - 5 500
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 19 -2 12 600
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 10 -4 13 500
28 Palo-,poliisi- ja vartiontialan opp. 1 - 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 6 - ..
41 Ammattikorkeakoulut 25 - 146 100
42 Yliopistot 13 -1 159 200
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - 900
61 Musiikkioppilaitokset 84 - 60 900
62 Liikunnan koulutuskeskukset 13 - 19 200
63 Kansanopistot 73 1 15 900
64 Kansalaisopistot 177 -1 471 900
65 Opintokeskukset 12 - 31 700
66 Kesäyliopistot 19 - 26 000
99 Muut oppilaitokset 6 - 1 000
Yhteensä 3 177 -61 1 848 000
1) Tarkempi muutos on kuvattu liitetaulukossa 1. Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset edellisestä vuodesta oppilaitostyypin mukaan 2019.
2) Opiskelijamäärätieto on pääsääntöisesti 20.9.2019 tilanteen mukainen ja se sisältää oppilaitostyyppiin kuuluvien oppilaitosten kaikkien opiskelijoiden määrän koulutusasteesta riippumatta. Lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tiedot ovat ennakkotietoja.

Koulutuksen järjestäjiä oli vuonna 2019 kaikkiaan 11 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koulutuksen järjestäjistä 48 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 5 prosenttia valtion yksiköitä ja 45 prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimi Ahvenanmaan maakunnassa. Vuonna 2019 koulutuksen järjestäjärekisteriin lisättiin 5 uutta koulutuksen järjestäjää. Oppilaitoksia oli 63 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Vuoden 2019 ennakkotietojen perusteella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskeli 1,3 miljoonaa opiskelijaa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin. Aiheeseen liittyviä tietoja julkaistaan Tilastokeskuksen oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot, esi- ja peruskouluopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus, yliopistokoulutus ja oppilaitosten aikuiskoulutus -tilastojen internet-sivuilla.

Sisällys


Lähde: Koulutustilastot.Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kjarj/2019/kjarj_2019_2020-02-12_tie_001_fi.html