Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.6.2021

Solmittujen avioliittojen määrän lasku vaimeni

Korjaus 18.6.2021. Korjatut luvut tekstissä on merkitty punaisella. Myös julkistuksen kuviota on korjattu

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2020 solmittiin 22 082 avioliittoa, edellisenä vuonna 22 296. Solmittujen avioliittojen määrä väheni yhdessä vuodessa enää 214:lla, kun edellisenä vuonna vähennystä oli 1 503. Avioliittoja, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, solmittiin 21 687, mikä on 233 edellisvuotta vähemmän. Samaa sukupuolta olevat solmivat 395 avioliittoa, 19 edellisvuotta enemmän.

Avioliitot ja erot 1990–2020, puolisot eri sukupuolta

Avioliitot ja erot 1990–2020, puolisot eri sukupuolta

Vuosittain solmittujen avioliittojen ja avioerojen kokonaismäärän tilastointitapaa on muutettu vuoden 2017 tilastosta lähtien siten, että tilastoon tulevat mukaan kaikki ne solmitut avioliitot ja avioerot, joissa vähintään toinen puolisoista asuu vakinaisesti Suomessa tapahtumapäivänä. Vuosina 1980–2016 kokonaismäärä muodostui tapauksista, joissa nainen asui vakinaisesti Suomessa vihki- tai eropäivänä. Kuviossa ja taulukossa 121e on solmittujen avioliittojen ja avioerojen määrä muutetulla tilastointitavalla taannehtivasti vuodesta 1990 lähtien. Jotta eri vuosien luvut olisivat kuviossa vertailukelpoisia, niin vuosien 2017–2020 lukuihin eivät sisälly samaa sukupuolta olevien avioliittoja, joita oli edellä mainittuina vuosina 554, 387, 376 ja 395 eikä avioeroja, joita oli 2, 29, 54 ja 88.

Eri sukupuolta olevien avioituvuus, eli avioliiton solmineet suhteessa niihin, jotka voisivat mennä naimisiin, on alentunut lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2008. Vuonna 2020 naisten avioituvuuden lasku pysähtyi, kun taas miesten avioituvuuden aleneminen jatkui edelleen. Naisten avioituvuusluku vuonna 2020 oli 15,7 tuhatta ei-naimisissa ja ei-rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa täysi-ikäistä naista kohden eli sama kuin vuotta aiemmin. Vastaavasti miesten luku oli 16,9, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna.

Naisten avioituvuuden kasvu 43–46- ja 48–50-vuotiaiden ikäryhmissä vaikutti eniten siihen, että naisten avioituvuuden lasku pysähtyi vuonna 2020. Miehillä avioituvuus aleni lähes kaikissa ikäryhmissä edellisvuoteen verrattuna. Edellä mainittuun poikkeuksena avioituvuus kasvoi hieman 50–54-vuotiaiden miesten ikäryhmässä (liitekuvio 2, miesten avioituvuus).

Kuten naisilla myös miehillä 49-vuotiaiden avioituvuus erottuu selvästi poikkeuksellisena normaalista iän mukaisesta aviotumismallista, jonka mukaan avioituvuus alenee iän myötä. Avioituvuuden voimakas nousu 49-vuotiailla johtuu leskeneläkkeen perusteista, joissa avioituminen ennen kuin täyttää 50 vuotta on keskeistä (Leskeneläke, laki 2007/568).

Avioituvuus naisen iän mukaan 2020, 2019 ja 2020, puolisot eri sukupuolta

Avioituvuus naisen iän mukaan 2020, 2019 ja 2020, puolisot eri sukupuolta

Ensimmäisen avioliiton solmimisiän nousu jatkui

Vuonna 2020 avioliitoissa, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, ensimmäisen kerran avioituneiden naisten ja miesten keski-iät nousivat. Naisten keski-ikä oli 32,6 vuotta, edellisenä vuonna 32,1 ja vastaavasti miesten keski-ikä 34,7 vuotta, edellisenä vuonna 34,2. Toisen kerran avioituneiden naisten keski-ikä oli 45,5 vuotta, nousua oli neljän kymmenyksen verran edellisestä vuodesta. Vastaava miesten keski-ikä oli 48,7 vuotta, nousua oli seitsemän kymmenystä yhdessä vuodessa.

Vuonna 2020 kahden naisen solmimissa avioliitoissa naisten keski-ikä oli 35,8 vuotta, sama kuin vuotta aiemmin. Vastaavasti kahden miehen solmimissa avioliitoissa keski-ikä oli 42,2 vuotta, viisi kymmenystä enemmän kuin edellisenä vuonna.

Uudelleen naimisiin menneitä vähän enemmän kuin aiemmin

Vuosi 2020 oli kolmas vuosi, jolloin uudelleen naimisiin menneiden naisten määrä suureni hieman edellisestä vuodesta. Miehillä uudelleen naimisiin menneiden määrä kasvoi myös hienoisesti. Sekä naisilla että miehillä ensimmäisten avioliittojen osuus kaikista solmituista avioliitoista pieneni 73 prosenttiin.

Toisia avioliittoja oli 22 prosenttia kaikista naisten solmimista avioliitoista, kolmansia vajaa neljä prosenttia. Vastaavat osuudet miehillä olivat saman suuruiset.

Elokuu suosituin avioitumiskuukausi 2020

Vuoden 2020 suosituin avioitumiskuukausi oli elokuu, jolloin 3 780 paria solmi avioliiton. Toiseksi suosituin oli heinäkuu 2 888 parilla. 2010-luvulla heinä- ja elokuu ovat vuorotelleet suosituimpana avioitumiskuukautena. Vuonna 2020 kolmanneksi suosituin avioitumiskuukausi oli poikkeuksellisesti helmikuu.

Helmikuussa 2020 solmittiin avioliittoja lähes kaksi kertaa niin paljon kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Helmikuun poikkeuksellinen määrää johtuu toisaalta “lisäpäivästä”, karkauspäivästä, joka on ollut usein suosittu avioitumispäivä. Lisäksi helmikuussa oli yksi erityisen suosittu vihkipäivä, 20.2.2020, jona solmittiin 19 prosenttia koko kuukauden avioliittojen määrästä.

Myös elo- ja lokakuussa solmittujen avioliittojen määrä kasvoi selvästi verrattuna edellisvuoteen. Helmikuuta vastaavasti lokakuun vihittyjen poikkeuksellisen suurta määrää selittää yksi päivä, 10.10.2020. Lokakuun 10. solmittiin 30 prosenttia koko lokakuun solmittujen avioliittojen määrästä.

Edellisten poikkeuskuukausien vastapainoksi solmittujen avioliittojen määrät vähenivät huomattavasti touko–heinäkuussa edelliseen vuoteen verrattuna.

Avioliitot kuukausittain 2019 ja 2020, puolisot eri tai samaa sukupuolta (Kuviota korjattu 18.6.2021)

Avioliitot kuukausittain 2019 ja 2020, puolisot eri tai samaa sukupuolta (Kuviota korjattu 18.6.2021)

Avioliittoja solmittiin vuonna 2020 eniten 8. elokuuta, jolloin vihittiin 705 paria. Toiseksi eniten vihille mentiin lokakuun 10. päivä, 583 paria, ja kolmanneksi eniten elokuun 1. päivä, 467 paria.

Avioerojen määrä kasvoi hieman

Vuonna 2020 avioeroon päättyi 13 478 avioliittoa. Näistä 88:aa lukuunottamatta kaikki olivat avioeroja, joissa puolisot olivat eri sukupuolta. Avioerojen määrä, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, lisääntyi 79:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Avioerojen vuosittainen määrä on vaihdellut ilman selvää suuntaa. Vuosi 2020 oli toinen peräkkäinen vuosi, jolloin erojen määrä suureni. Vuosittaiset määrän muutokset ovat olleet kuitenkin niin pieniä, että avioeronneisuus, eli avioeronneiden määrä suhteessa naimisissa oleviin, on pysynyt samalla tasolla jo yli 20 vuotta: 13–14 eroa tuhatta naimisissa olevaa joko naista tai miestä kohden laskettuna.

Eronneisuus suureni naisilla lähes kaikissa ikäryhmissä edelliseen vuoteen verrattuna. Myös miehillä eronneisuus suureni useimmissa ikäryhmissä, poikkeuksena kuitenkin 45–54-vuotiaiden ikäryhmä sekä 65 vuotta täyttäneet, joilla eronneisuus aleni edelliseen vuoteen verrattuna (liitekuvio 3).

Avioeronneisuus naisen iän mukaan 2010, 2019 ja 2020, puolisot eri sukupuolta

Avioeronneisuus naisen iän mukaan 2010, 2019 ja 2020, puolisot eri sukupuolta

Ensimmäisessä avioliitossa, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, naiset olivat keski-iältään 41,1 vuoden ikäisiä avioliiton päättyessä eroon. Vastaava miesten keski-ikä oli 43,4 vuotta vuonna 2020. Kummankin sukupuolen keski-iät eronhetkellä pysyivät samoina kuin edellisvuonna.

Lähes 400 samaa sukupuolta olevaa paria naimisiin, lähes 160 erosi

Vuonna 2020 samaa sukupuolta olevat solmivat 395 avioliittoa, joista 123 oli kahden miehen ja 272 kahden naisen avioliittoja. Määrä suureni vähän edellisestä vuodesta, jolloin solmittiin 376 avioliittoa. Naiset solmivat 9 avioliittoa edellisvuotta enemmän, miehet 10 enemmän.

Vuosina 2015–2017 rekisteröityjen parien erojen määrä oli 130:n tuntumassa. Sen jälkeen erojen määrä on vähentynyt. Vuonna 2019 niitä oli 72 ja vuonna 2020 hieman vähemmän, 69. Paremman käsityksen saamiseksi samaa sukupuolta olevien parien erojen määrästä edellä olevaan lukuun on lisättävä samaa sukupuolta olevien parien avioerot, 88 vuonna 2020. Tällöin määrä on 157, mikä on selvästi suurempi kuin edeltävän vuoden erot, 126. Määrän suuri lisäys johtuu samaa sukupuolta olevien avioerojen määrän kasvusta, 54:stä 88:aan.

Vaikka samaa sukupuolta olevien parien erojen määrä oli tilastohistorian suurin, niin suhteellisesti se ei sitä ollut, 21 eroa tuhatta naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa kohden. Suurimmillaan eronneisuusluku on ollut 29 vuonna 2007. Tosin tuo vuosi näyttää olleen poikkeusvuosi, sillä sitä edeltävänä vuonna luku oli 15 ja sen jälkeisenä vuonna luku aleni 17:ään. Viiden viime vuoden aikana luku on vaihdellut 18:n ja 22:n välillä.

Vuonna 2020 rekisteröityjen parien eroista 21 oli miesparien eroja ja 48 naisparien eroja. Vastaavasti samaa sukupuolta olevien avioparien eroista 25 oli miesparien ja 63 naisparien eroja.

Siviilisäädyn muutokset, avioliiton solmineiden ja avioeronneiden keski-ikä 2011–2020

  Vuosi
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Solmitut avioliitot 30 557 31 008 27 238 26 551 26 735 26 503 26 542 23 799 22 296 22 082
Avioerot 13 681 13 251 13 989 13 915 14 170 13 775 13 485 13 145 13 365 13 478
1. avioliiton solmineiden naisten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta 30,6 30,8 30,6 30,7 31,2 31,4 31,7 31,7 32,1 32,6
1. avioliiton solmineiden miesten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta 32,9 33,1 32,8 32,9 33,4 33,7 33,9 33,9 34,2 34,7
1. avioliitosta eronneiden naisten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta 40,4 40,0 40,0 39,9 40,4 40,5 40,6 40,8 41,1 41,1
1. avioliitosta eronneiden miesten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta 42,7 42,3 42,3 42,3 42,8 42,8 42,9 43,0 43,4 43,4
Erot, puolisot samaa sukupuolta 1) 85 103 101 109 133 127 133 132 126 157
1) Vuoteen 2016 saakka erot rekisteröidystä parisuhteesta. Vuodesta 2017 lähtien samaa sukupuolta olevien avioerot ja erot rekisteröidystä parisuhteesta.

Lähde: Siviilisäädyn muutokset 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 029 551 3250, Auli Hämäläinen 029 551 2260, info@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (288,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssaaty/2020/ssaaty_2020_2021-06-18_tie_001_fi.html