Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.1.2011

Ikääntyneiden pienituloisuus väheni vuonna 2009

Pienituloisuusaste oli 13,1 prosenttia väestöstä vuonna 2009 Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan. Pienituloisuusrajan alittaviin kotitalouksiin kuului noin 690 000 henkilöä. Edellisenä vuonna pienituloisuusaste oli 13,2. Vuosimuutos ei ole tilastollisesti merkitsevä, mutta pitkäaikaisesta kasvutrendistä poiketen pienituloisuus ei noussut vuosina 2008 ja 2009. Pienituloisia oli enimmillään 707 000 henkilöä vuonna 2007.

Koko väestön, 65–74-vuotiaiden ja 75 vuotta täyttäneiden pienituloisuusaste (60 % mediaanituloista) 1990–2009

Koko väestön, 65–74-vuotiaiden ja 75 vuotta täyttäneiden pienituloisuusaste (60 % mediaanituloista) 1990–2009

Ikääntyneiden pienituloisuus väheni: sekä 65–74-vuotiaiden että 75 vuotta täyttäneiden pienituloisuusasteet alenivat noin kahdella prosenttiyksiköllä. Pienituloisten lukumäärä kasvoi nuoremmassa väestössä lähes vastaavalla henkilömäärällä.

Pitemmällä aikavälillä tarkastellen niin ikääntyneiden kuin muidenkin ikäryhmien pienituloisuusaste on edelleen korkea, ikäryhmästä riippuen lähes kaksin- tai kolminkertainen verrattuna vuosiin 1993–2004.

60 prosentin pienituloisuusrajan alapuolelle jäävän väestön sisäiset tuloerot kasvoivat viime vuoden tapaan nuorimmissa ikäluokissa: 50 prosentin rajan alle jäi yhä enemmän nuoria yhden hengen talouksia. Neljä viidestä alle 35-vuotiaasta yksin asuvasta pienituloisesta alitti 50 prosentin pienituloisuusrajan. Muissa pienituloisten ryhmissä sisäiset tuloerot pysyivät ennallaan tai vähenivät.

Käytettävissä olevien tulojen keskimääräinen euromääräinen kasvu oli samaa suuruusluokkaa pienituloisuusrajan ala- ja yläpuolella. Vuosi 2009 oli talouskriisin ja työttömyyden kasvun vuosi. Pienituloisten keskimääräiset palkka- ja yrittäjätulot ja maksamat verot olivat vuonna 2009 reaalisesti edellisvuosien tasolla, mutta he saivat selvästi enemmän tulonsiirtoja. Sitä vastoin pienituloisuusrajan yläpuolella olevan väestön keskimääräiset palkka- ja yrittäjätulot alenivat selvästi, mutta maksetut verot alenivat vielä enemmän. Myös keskimääräiset saadut tulonsiirrot, erityisesti ansioeläkkeet, kasvoivat merkittävästi.

Pienituloisuuden raja-arvona käytetään 60 prosenttia kotitalouden kulutusyksikköä kohden lasketusta käytettävissä olevasta mediaanitulosta, mikä tarkoitti vuonna 2009 noin 14 200 euroa yhden hengen taloudessa. Mittari on siis suhteellinen, joten havaitut muutokset kuvaavat pieni- ja keskituloisten välistä tuloeron muutosta. Pienituloisuusasteen nousu merkitsee mediaani- ja pienituloisten välisten tuloerojen kasvua ja lasku tuloerojen tasoittumista.

Pienituloisuusindikaattoreita 1990–2009

Vuosi 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pienituloisuuslukuja, tulot alle 60% mediaanituloista
Pienituloisia 395 000 361 700 576 100 629 100 660 500 651 800 706 900 694 000 690 000
Pienituloisuusaste, % väestöstä 7,9 7,2 11,3 12,2 12,8 12,5 13,5 13,2 13,1
Pienituloisuusraja, euroa / kulutusyksikkö 10 600 9 980 11 330 12 850 13 330 13 290 13 610 13 770 14 230
Pienituloisten köyhyysvaje, % pienituloisuusrajasta 13,5 13,5 13,3 15,2 15,0 15,1 15,1 16,7 15,5
Pienituloisten mediaanitulo, euroa / kulutusyksikkö 9 180 8 630 9 820 10 900 11 340 11 290 11 560 11 460 12 020
Lapsiköyhyys, 0–17-vuotiaat 4,9 4,7 11,6 12,1 11,6 12,3 13,8 13,2 13,2
Työllisten pienituloisuusaste, 18–64-vuotiaat 3,4 3,2 4,3 3,8 4,0 4,0 4,6 4,2 4,2
Ei-työllisten pienituloisuusaste, 18–64-vuotiaat 17,1 16,0 25,6 29,2 30,0 30,6 31,3 33,5 32,9
65 vuotta täyttäneiden miesten pienituloisuusaste 10,4 3,7 6,4 8,4 10,7 10,6 11,0 9,3 8,2
65 vuotta täyttäneiden naisten pienituloisuusaste 23,5 8,6 13,1 15,6 18,3 16,1 19,6 18,3 15,4
Pienituloisuuslukuja, tulot alle 50% mediaanituloista
Pienituloisia 169 100 158 100 230 500 284 300 296 200 299 100 326 900 350 600 329 700
Pienituloisuusaste, % väestöstä 3,4 3,1 4,5 5,5 5,7 5,8 6,3 6,7 6,3
Pienituloisten mediaanitulo, euroa / kulutusyksikkö 7 590 7 020 8 270 9 260 9 670 9 660 9 600 9 760 10 210
  • Köyhyysvaje: Pienituloisuusrajan alittavien mediaanitulon ja pienituloisuusrajan erotus prosenttia rajasta.
  • Lapsiköyhyys: Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden lasten osuus kaikista alle 18-vuotiaista.
  • Euromääräiset arvot vuoden 2009 rahan arvossa

Lähde: Tulonjakotilasto 2009, ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli (09) 1734 3497, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (648,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Pienituloisuus 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2009/02/tjt_2009_02_2011-01-26_tie_001_fi.html