Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Käsitteet ja määritelmät

Ensivakuutus

Vakuutusyhtiön suoraan vakuutuksenottajalta vastaanottamaa vakuutusliikettä. Ensivakuutuksessa vakuutuksenottaja on asiakas, joka ei ole toinen vakuutusyhtiö.

Jälleenvakuutus

Jälleenvakuutus on ensivakuutusyhtiön ja jälleenvakuuttajana toimivan vakuutusyhtiön välinen sopimus, jolla ensivakuuttaja voi siirtää osan vakuutusvastuistaan toisen vakuutusyhtiön kannettavaksi.

Tulevalla jälleenvakuutuksella tarkoitetaan vakuutusyhtiön vastaanottamaa vakuutusliikettä toiselta vakuutusyhtiöltä. Menevällä jälleenvakuutuksella, joka näkyy esimerkiksi tuloslaskelmassa jälleenvakuuttajien osuuksina, tarkoitetaan puolestaan toiselle vakuutusyhtiölle siirrettyä osuutta vakuutusliikkeestä.

Korvauskulut

Korvauskulut koostuvat maksetuista korvauksista ja korvausvastuun muutoksista jälleenvakuuttajien osuuksilla vähennettynä. Korvauskuluissa on siis jaksotettu se osa maksettavista korvauksista, jotka kohdistuvat tilikauteen. Korvauskulut kirjataan täten suoriteperusteisesti.

Korvausvastuu

Sisältää kaikki tilikauden jälkeen maksettavat korvaukset, jotka ovat tulleet maksettavaksi tilikautena tai edeltävinä tilikausina sattuneista vakuutustapahtumista.

Korvausvastuun muutos

Tilikauden alun ja lopun korvausvastuun erotus. Korvausvastuun muutos näkyy tuloslaskelmassa ja sen ja maksettujen korvausten summana voidaan määrittää tilikaudelle kohdistuvat korvauskulut.

Maksetut korvaukset

Maksetut korvaukset kirjataan menoksi sille ajankohdalle, jolloin korvaussuoritteet maksetaan ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Maksettujen korvausten kirjaustapa on siis maksuperusteinen. Korvaussuoritteiden lisäksi maksettuihin korvauksiin lasketaan mukaan myös korvaustoimintaan liittyvät hoitokulut.

Sijoitussidonnaiset vakuutukset

Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa vakuutuksenottajan vakuutusmaksut ohjataan yhteen tai useampaan sijoituskohteeseen. Vakuutuksen arvo kehittyy vakuutuksenottajan valitsemien sijoituskohteiden arvonmuutosten mukaan.

Tasoitusmäärä

Solvenssi II:n voimaantulon myötä koskee vain vahinkovakuutusyhtiöitä. Tasoitusmäärällä tasoitetaan korvauskulujen satunnaisvaihtelujen vaikutusta vakuutustekniseen katteeseen.

Vakuutusmaksutulo

Vakuutusmaksutulo kirjataan sille tilikaudelle, jolloin vakuutuskausi on alkanut. Se ilmoitetaan ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Vakuutusmaksutuloa saadaan alkaneista vakuutussopimuksista ja tilikauden lopulla olevista saamisista. Tulosta vähennetään saamisten luottotappiot, vakuutusmaksuverot, alennukset ja muut julkiset maksut.

Vakuutusmaksutuotot

Vakuutusmaksutuotto koostuu vakuutusmaksutulon ja vakuutusmaksuvastuun muutoksen summana, mistä vähennetään jälleenvakuuttajien osuudet. Vakuutusmaksutuotot on vakuutusmaksutulosta jaksotettua tuloa, joka kohdistuu tilikaudelle. Vakuutusmaksutuotot kirjataan siis suoriteperusteisesti.

Vakuutusmaksuvastuu

Vakuutusmaksuvastuu kuvaa sitä osaa tilikauden tai aikaisempien tilikausien vakuutusmaksutulosta, jonka riski kohdistuu tuleville tilikausille.

Vakuutusmaksuvastuun muutos

Lasketaan tilikauden alun ja lopun vakuutusmaksuvastuun erotuksena. Vakuutusmaksuvastuun muutos näkyy tuloslaskelmassa ja vakuutusmaksutulojen ja vakuutusmaksuvastuun muutokset summana voidaan määrittää tilikaudelle kohdistuvat vakuutusmaksutuotot.

Vakuutustekninen kate

Vakuutustekninen kate on vakuutusyhtiön vakuutusteknisessä laskelmassa kirjanpidollinen tulos. Vakuutusteknisen katteen laskennassa pääerät ovat vakuutusmaksutuotot, korvauskulut ja liikekulut. Suomessa henkivakuutusyhtiöillä ja eläkevakuutusyhtiöillä sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sisältyvät vakuutustekniseen laskelmaan, vahinkovakuutusyhtiöillä ei.

Vakuutustekninen vastuuvelka

Muodostuu vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun summana. Vakuutustekninen vastuuvelka, tai vastuuvelka, kuvaa vakuutusyhtiöiden tuloslaskelmasta taseeseen siirrettävien maksettujen korvausten ja vakuutusmaksutulon siirtoeriä, jotka ovat vakuutusyhtiön velkaa vakuutuksenottajille. Vastuuvelka on täten rinnastettavissa muiden alojen tilinpäätöksessä oleviin siirtovelkoihin.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/kas.html