Finland bland de ledande i världen

Finland är litet bland världens länder. Finlands befolkning är bara 0,07 procent av världens befolkning och arealen en lika stor andel av världens totala areal. Men också ett litet land kan ta en plats bland täten och det har Finland gjort: i internationella jämförelser av positiva fenomen ligger Finland ofta i täten tillsammans med de övriga nordiska länderna.

Det självständiga Finlands 100-årsjubileum till ära har vi sammanställt en lista med jämförelser där Finland är bland de ledande i världen. Jämförelserna talar för sig: Finland är ett bra land.

Samhället

Finland är världens stabilaste stat.
The Fund for Peace, Fragile States Index 2017

Finland är det friaste landet i världen, jämsides med Norge och Sverige.
Freedom House, Freedom in the World 2017

Finland är världens tryggaste land.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017

Finland har världens bästa förvaltning.
Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index 2017: Finland

Finland har minst organiserad kriminalitet i världen.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Organized crime

Finland har världens mest oberoende rättsväsende.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Judicial independence

Finländarna röstar, jämte danskarna, i de friaste och mest tillförlitliga valen.
Pippa Norris och Max Grömping, The Year in Elections, 2017 Mid-Year Update (The Electoral Integrity Project, Universitetet i Sydney & Harvard-universitetet)

Polisen i Finland och den inre säkerheten är som helhet sett de näst bästa i världen.
The International Police Science Association, World Internal Security and Police Index

Finland har tredje minst korruption i världen.
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2016

Finland är det tredje rikaste landet i världen.
Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index 2017: Finland

Finland har världens stabilaste banker.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2017-2018: Soundness of banks

Finländarna har den största personliga friheten och valfriheten i världen.
The Social Progress Imperative, 2017 Social Progress Index: Finland

I Finland är skyddet för äganderätten näst bäst i världen.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Property Rights

I Finland är tillgången till myndighetsinformation den bästa inom EU.
Center for data innovation, The State of data innovation in the EU

Finland har världens tredje bästa pressfrihet.
Reportrar utan gränser, 2017 World Press Freedom Index: Ranking

Finland är världens näst bästa land ifråga om social utveckling.
The Social Progress Imperative, 2017 Social Progress Index: Finland

Näst efter Danmark och Sverige är Finland det socialt mest rättvisa landet i EU.
D. Schraad-Tischler & C. Schiller: Social Justice in the EU – Index Report 2017 (Bertelsmann Stiftung 2017)

Finland är det tredje mest utvecklingsvänliga landet av de rika länderna vid jämförelse av politik som gynnar fattiga länder.
Centre for Global Development, The Commitment to Development Index (CDI)

Finland är det bästa landet i världen när man jämför mänsklig välfärd.
Sustainable Society Index, Main results 2016

Finland är världens tredje bästa land i att följa legalitetsprincipen.
The World Justice Project, Rule of Law Index 2016

Finland är, vid sidan av Danmark, värdens bästa land när det gäller att skydda människors grundläggande rättigheter.
The World Justice Project, Rule of Law Index 2016

Nöjdhet och förtroende

Finland är det femte lyckligaste landet i världen.
Sustainable Development Solutions Network, World Happiness Report 2017

Finländarna är näst mest nöjda med sitt liv av européerna.
Eurostat, Percentage of the population rating their satisfaction as high, medium or low

Finländarna nöjdast inom EU med sitt boende.
Eurostat, Percentage of the population rating their satisfaction as high, medium or low

Av medborgarna inom EU är finländarna de som näst oftast har en närstående som man kan ty sig till vid behov.
Eurostat, Persons having someone to rely on in case of need

Finländarnas förtroende för polisen är störst i Europa samt näst störst för det politiska systemet och rättssystemet.
Eurostat, Average rating of trust

Finländarnas förtroende för andra människor är näst störst i Europa.
Eurostat, Average rating of trust

De finländska konsumenternas förtroende för ekonomin är starkast i Europa.
Europeiska kommissionen, Business and consumer surveys

I Finland är det fjärde mest sällsynt att ha en för stor arbetsbörda av OECD-länderna.
OECD, How's Life? 2017: Measuring Well-being, Incidence of job strain

Jämställdhet

Finland är det tredje jämställdaste landet i världen.
Världsekonomiskt forum (WEF), Global Gender Gap Index 2017

Finland är det näst mest jämställda landet i EU när det gäller kvinnors och mäns deltagande i arbetslivet.
The European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index 2017: Work / Participation  

Finländska kvinnors jämställdhet i arbetslivet är det fjärde bästa i världen.
The Economist, The Glass-Ceiling Index 2017

I Finland är fördelningen av makten mellan könen det tredje mest jämställda i EU.
The European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index 2017: Power  

Finland har tredje mest kvinnliga riksdagsledamöter i Europa.
Inter-Parliamentatary Union (IPU), Women in Politics 2017

Finland har det fjärde lägsta fattigdomsgapet inom OECD
OECD, Society at a Glance 2016: Poverty

Finland har de femte lägsta inkomstskillnaderna inom OECD.
OECD, Society at a Glance 2016: Income inequality

Miljö

Finland klarar sig bäst i världen i den jämförelse som beskriver miljötillståndet och -utvecklingen.
Yale-universitetet, Environmental performance index

I Finland är luften tredje renast i världen.
Meteorologiska institutet, WHO: Luften i Finland tredje renast i världen

Finland är världens vattenrikaste land.
Universitetet i Keele, The Water Poverty Index: an International Comparison

Finländarnas vattenförbrukning i förhållande till förnybara vattenresurser är femte minst i världen.
C. Kroll, Sustainable Development Goals: Are the rich countries ready? (Bertelmann Stiftung 2015)

Finland har den minsta risken i världen att utsättas för naturkatastrofer jämsides med Bahrain, São Tomé och Príncipe och Singapore.
Inter-Agency Standing Committee (IASC) och Europeiska kommissionen, INFORM Global Risk Index Results 2018

Finland har mest skogar i Europa.
FAO, Global Forest Resources Assessment

Utbildning och humankapital

Finland har näst mest humankapital i världen. 
Världsekonomiskt forum (WEF), The Human Capital Report: Human Capital Index 2017

Den grundläggande utbildningen i Finland är bäst i världen. 
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2016-2017: Primary Education

Kvaliteten på högskoleutbildningen är i Finland tredje bäst i världen.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Higher education and training / Quality of education  

Finland är det ledande landet i utbildning inom OECD.
OECD, Better Life Index: Education

Utbildningen i Finland tillgodoser framtida behov tredje bäst i världen.
Economist Intelligence Unit (EIU) & Yidan Prize, Worldwide Educating for the Future Index

I en jämförelse av livslångt lärande placerar sig Finland på tredje plats bland EU-länderna.
Europeiska kommissionen, European Innovation Scoreboard 2017: Lifelong learning

Finland är världens mest läskunniga land.
J. W. Miller och M. C. McKenna, World's Most Literate Nations: Rank Breakdown

Finländska vuxna är näst bäst på att läsa och räkna bland OECD-länderna.
lähde, How's Life? 2017: Measuring Well-being, Education and skills, adult skills

Finländarna är Europas näst flitigaste användare av bibliotek.
The European Bureau of Library, Public Libraries – Statistics

Informationssamhälle och konkurrenskraft

Finland är näst bäst i världen på att utnyttja informations- och kommunikationsteknik för att stärka konkurrenskraften och välfärden.
Världsekonomiskt forum (WEF), Global Information Technology Report: Networked Readiness Index

Finland är det fjärde mest innovativa landet i världen.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Innovation

I Finland är utbudet av offentliga tjänster på nätet det näst bästa i Europa.
Europeiska kommissionen, The Digital Economy and Society Index (DESI) 2017

I Finland är deltagandet i utbildning som arbetsgivaren erbjuder ett av de högsta i Europa.
Eurofound, Europeiska undersökningen om arbetsvillkor 2015

Finland har det största digitala humankapitalet i Europa.
Europeiska kommissionen, The Digital Economy and Society Index (DESI) 2017

Finlands digitala konkurrenskraft är den fjärde bästa i världen.
IMD, IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017

Finland har näst mest trådlösa bredbandsabonnemang per hundra personer bland OECD-länderna.
OECD, Wireless mobile broadband subscriptions

Finländarna använder mest mobildata per abonnemang.
OECD, Digital Economy Outlook 2017

Finland har näst mest mobila bredbandsabonnemang i världen per invånare.
OECD, Digital Economy Outlook 2017 

Bland OECD-länderna är det i Finland vanligast att företag har egna webbsidor.
OECD, Digital Economy Outlook 2017

Finland är Europas tredje bästa land för företagsverksamhet.
European Chamber, Best European countries for business 2017

Finland har världens tredje bästa ekonomiska miljö för företagstillväxt.
Grant Thornton, Global Dynamism Index 2015

Företagsetiken i Finland är näst bäst i världen.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Corporate Ethics

Finland är det näst bästa landet i världen inom cleantech. (I jämförelsen ingick 40 länder).
WWF & Cleantech Group, The Global Cleantech Innovation Index 2017

Finlands hållbara konkurrenskraft är den fjärde bästa i världen.
SolAbility, The Global Sustainable Competitiveness Index 2017

Barnens välfärd och skolgång

Finland är det näst mest rättvisa landet för barn.
Unicef, Fairness for Children: A league table of inequality in child well-being in rich countries

Finland är världens näst bästa land för flickor.
Rädda barnen, Every last girl: Girl’s opportunity index

I Finland har barn den tredje mest tryggade barndomen i världen.
Rädda barnen, Stolen Childhood: End of Childhood, Report 2017

Finländska unga (11–15 år) är fjärde nöjdast med livet av unga i välfärdsstater.
Unicef, Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview

Finländska 15-åringar är tredje nöjdast med livet vid en jämförelse med jämnåriga i OECD-länderna.
OECD, PISA 2015 Results, Students’ Well-Being

Finländska fjärdeklassares kunnande i naturvetenskaper är näst bäst bland OECD-länderna.
M. O. Mullis, I. V. S. Mullis, P. Foy & M. Hooper, TIMSS 2015 International Results in Science

Finländska 15-åringar är andra bäst i läsförståelse och tredje bäst i naturvetenskap bland OECD-länderna.
Undervisnings- och kulturministeriet, PISA 2015: Finländska unga fortfarande på toppen, trots resultatnedgång

Hälsa

Finland är bland de 20 ledande länderna i världen om man ser till förväntad livslängd för nyfödda. Skillnaderna bland länderna i täten är små.
WHO, Life expectancy

Bland OECD-länderna föds det i Finland minst barn som är underviktiga (under 2 500g).
OECD, Low birth weight

I Finland är mödrarnas och barnens välfärd näst bäst i världen.
Rädda barnen, State of the World´s Mothers 2015, 16th annual report

Finland har världens tredje minsta spädbarnsdödlighet (avlidna barn under ett år).
FN, SDG Indicators, Infant mortality rate

Finland har den lägsta mödradödligheten i världen.
WHO, World Health Statistics 2017: Monitoring health for the SDGs

Finland har det näst lägsta totala dödstalet för cancer inom OECD.
OECD, Health at a Glance 2016. Mortality from cancer

Rökning bland vuxna är i Finland tredje mest sällsynt bland OECD-länderna.
OECD, Health at a Glance 2016: Adults smoking daily

Huvudstaden

Helsingfors är den tredje bästa staden att leva och bo i. (I jämförelsen ingick 65 städer.)
Metropolis, The Best Cities to Live in (2016)

Helsingforsarna är vid sidan av stockholmarna nöjdast med sin bostadsort av invånarna i EU:s huvudstäder.
Europeiska kommissionen, Quality of Life in European Cities 2015

Helsingfors är världens näst mest lockande stad för startup-företag.
Nestpick, Startup Cities Index

Helsingfors är den tredje bästa staden på att värva kunnig arbetskraft.
INSEAD, Global Cities Talent Competitiveness Index 2017 Rankings: Top Ten

Helsingfors är den tredje bästa staden på teknologi, innovationer och företagsverksamhet. (I jämförelsen ingick 40 städer.)
J. Gibson, M. Robinson & S. Cain, CITIE – City Initiatives for Technology, Innovation and Entrepreneurship (Nesta, Accenture & Catapult 2015)

Helsingfors placerar sig på fjärde plats bland europeiska städer i fråga om stöd av digitala företag och företagare.
Nesta, European Digital City Index

I Helsingfors är det lättast och trevligast att röra sig av de stora städerna i Europa. (i jämförelsen ingick 20 städer).
Politico, Urban Mobility Index

Helsingforsarna är andra nöjdast med kulturtjänsterna av invånarna i EU:s huvudstäder.
Eurostat, Satisfaction with cultural facilities in EU capital cities

Helsingfors är världens hederligaste stad.
Det Bästa, Most Honest Cities

Helsingfors-Vanda flygplats är världens bästa.
Lonely Planet, Helsinki takes the world’s best airport award for 2016

Också i det följande ligger vi i täten

I Finland finns tredje mest plats per person i Europa.
Eurostat, Population density, persons per km²

Finland har den renaste maten i EU.
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), The 2015 European Union report on pesticide residues in food

Finländarna dricker mest kaffe i världen per person.
International Coffee Organization, Coffee Trade Statistics

Finländarna dricker mest mjölk i världen per capita.
Mjölk och hälsa, Maidon kulutus maailmalla 2015 (Konsumtionen av mjölk i världen 2015)

Finland har flest medaljer i sommarolympiader per capita.
Medals per Capita, Total Medals per Capita: All Time (Summer)

Finländska vuxnas språkkunskaper i engelska är femte bäst i världen i en jämförelse av 72 länder.
Education First (EF), The world's largest ranking of countries by English skills

Det finska passet är det tredje mäktigaste i världen. Det kan användas utan visum vid resor till 175 länder.
Henley & Partners, Visa Restriction Index

Finland är världens tredje bästa resmål år 2017.
Lonely Planet, Best in Travel 2017: Top Countries

I Finland finns det näst flest öar i världen.
WorldAtlas, Which Country Has the Most Islands?

Senast uppdaterad 30.1.2018