Suuri osa pienituloisista elää perusturvan varassa

  1. Pienituloisuus kaksinkertaistui kahdessakymmenessä vuodessa
  2. Pienituloiset pääosin työelämän ulkopuolella
  3. Pienituloiset ovat jääneet jälkeen keskimääräisestä tulokehityksestä
  4. Työelämän ulkopuolella olevien tuloista yli puolet tulonsiirtoja
  5. Pienituloisten tulonsiirroista suurin osa perusturvaetuuksia
  6. Perusturvan varassa elävien toimeentuloa tulisi selvittää tarkemmin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pienituloiset pääosin työelämän ulkopuolella

Tarkastelen seuraavaksi pienituloisuutta pienituloisissa kotitalouksissa asuvien henkilöiden sosioekonomisen aseman perusteella. Alle 16-vuotiaita lapsia tarkastelen erikseen.

Pienituloisuusriski eli se, kuinka suuri osuus väestöstä luokitellaan pienituloiseksi, vaihtelee merkittävästi sosioekonomisen aseman mukaan (ks. taulukko 1). Työssä käyminen antaa hyvän suojan pienituloisuutta vastaan. Harvinaisinta pienituloisuus on palkansaajien keskuudessa, mutta yrittäjyys ei ole yhtä hyvä köyhyyden ehkäisijä. Yrittäjistä runsas 10 prosenttia on pienituloisia. Opiskelijoista 31 prosenttia, eläkeläisistä 16 prosenttia ja muista ammatissa toimimattomista 27 prosenttia luokitellaan pienituloisiksi. Yleisintä pienituloisuus on työttömien keskuudessa, sillä heistä yli puolet luokitellaan pienituloisiksi.

Taulukko 1. Pienituloisuusaste henkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1990—2008. Prosenttia.

  1990 1995 2000 2005 2008
Yrittäjät 12 12 13 12 12
Palkansaajat 2 2 3 3 3
Opiskelijat 17 20 24 31 32
Eläkeläiset 17 7 11 15 16
Työttömät 27 20 38 44 53
Muut ammatissa toimimattomat 14 12 22 26 27
Alle 16-vuotiaat 5 4 12 11 14
Kaikki, % 8 7 11 13 13
Kaikki, N 395 000 361 700 576 100 660 500 696 100

Lähde: Tulonjakotilasto. Tilastokeskus.

Pienituloisuusaste on kaksinkertaistunut työelämän ulkopuolella olevien joukossa eli opiskelijoiden, työttömien ja muiden ammatissa toimimattomien tulot ovat kehittyneet heikosti suhteessa väestön mediaaniin. Palkansaajien ja yrittäjien parissa pienituloisten määrä sen sijaan on pysynyt lähes ennallaan. Eläkeläisten ryhmässä pienituloisuusaste on vuonna 2008 hieman pienempi kuin vuonna 1990, vaikka pienituloisiksi luokiteltuja eläkeläisiä on noin 20 000 enemmän kuin vuonna 1990.

Suurin osa pienituloisiksi luokitelluista on työelämän ulkopuolella (ks. taulukko 2). Palkansaajia ja yrittäjiä kaikista pienituloisista on 14 prosenttia. Työelämän ulkopuolisista ryhmistä eläkeläiset ovat suurin yksittäinen pienituloisten ryhmä, mikä johtuu tulojen pienuuden ohella myös eläkeläisten suuresta määrästä. Heidän osuutensa kaikista pienituloisista on laskenut selvästi vuodesta 1990 kun taas työttömien osuus on kasvanut eniten. Myös pienituloisissa kotitalouksissa olevien lasten ja opiskelijoiden osuus on kasvanut tarkastelujakson aikana.

Taulukko 2. Pienituloiset sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1990—2008. Prosenttia.

  1990 1995 2000 2005 2008
Yrittäjät 11 10 7 6 6
Palkansaajat 10 7 9 8 9
Opiskelijat 12 20 16 18 16
Eläkeläiset 45 19 21 27 28
Työttömät 3 25 20 18 17
Muut ammatissa toimimattomat 6 6 6 7 7
Alle 16-vuotiaat 14 13 21 17 19
Kaikki, % 100 100 100 100 100
Kaikki, N 395 000 361 700 576 100 660 500 696 100

Lähde: Tulonjakotilasto. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.12.2010