Suuri osa pienituloisista elää perusturvan varassa

  1. Pienituloisuus kaksinkertaistui kahdessakymmenessä vuodessa
  2. Pienituloiset pääosin työelämän ulkopuolella
  3. Pienituloiset ovat jääneet jälkeen keskimääräisestä tulokehityksestä
  4. Työelämän ulkopuolella olevien tuloista yli puolet tulonsiirtoja
  5. Pienituloisten tulonsiirroista suurin osa perusturvaetuuksia
  6. Perusturvan varassa elävien toimeentuloa tulisi selvittää tarkemmin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työelämän ulkopuolella olevien tuloista yli puolet tulonsiirtoja

Pienituloisten kotitalouksien tulorakenne vaihtelee sen mukaan, onko kotitalouden viitehenkilö ansiotyössä vai ei (kuvio 2). Palkkatulojen osuus on suurin ja vastaavasti saatujen tulonsiirtojen osuus on pienin palkansaajatalouksilla – tosin saatujen tulonsiirtojen osuus muodostaa kolmanneksen pienituloisten palkansaajatalouksien bruttotuloista. Yrittäjätalouksissa yrittäjätulojen ohella myös omaisuustuloilla on merkitystä. Pienituloisten yrittäjien tulonsiirtojen osuus on lähes 40 prosenttia bruttotuloista.

Kuvio 2. Pienituloisten kotitalouksien tulorakenne viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2008. Prosenttia kotitalouden bruttotuloista.

Lähde: Tulonjakotilasto. Tilastokeskus.

Saatujen tulonsiirtojen osuus on suurin eläkeläisten, työttömien ja muiden ammatissa toimimattomien talouksissa. Myös pienituloisilla opiskelijatalouksilla saatujen tulonsiirtojen osuus on yli puolet kotitalouden bruttotuloista, vaikka näissä palkkatulojen osuus on melko suuri. Suomessa opiskelijat käyvät opiskelun ohella usein työssä, mikä ilmenee kansainvälisissä vertailuissa usein muita suurempana palkkatulojen osuutena.

Saaduista tulonsiirroista suurimman osan muodostavat erilaiset sosiaaliavustukset (ks. kuvio 3). Yhdessä muiden sosiaalietuuksien kanssa ne muodostavat yli 90 prosenttia pienituloisten saaduista tulonsiirroista eläkeläisiä lukuun ottamatta.

Kuvio 3. Pienituloisten kotitalouksien saatujen tulonsiirtojen jakautuminen viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2008. Prosenttia.

Lähde: Tulonjakotilasto. Tilastokeskus.

Eläkeläiskotitalouksien saamista tulonsiirroista lähes 90 prosenttia koostuu eläkkeistä. Ansioeläkkeiden osuus pienituloisilla eläkeläisillä on puolet ja kansaneläkkeiden osuus 40 prosenttia saaduista tulonsiirroista. Ansioeläkkeet kattavat yksityisen ja julkisen sektorin ansiotasoon suhteutetut työeläkkeet sekä yksityiset vakuutukset ja kansaeläkkeet kattavat Kelan maksaman vähimmäiseläkkeen. Pienituloisten keskuudessa kansaneläkkeen varassa eläviä on huomattavasti enemmän kuin koko väestössä, sillä koko väestön tasolla kansaneläkkeiden osuus saaduista tulonsiirroista on ainoastaan 13 prosenttia ja ansioeläkkeiden osuus noin 80 prosenttia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.12.2010