Suuri osa pienituloisista elää perusturvan varassa

  1. Pienituloisuus kaksinkertaistui kahdessakymmenessä vuodessa
  2. Pienituloiset pääosin työelämän ulkopuolella
  3. Pienituloiset ovat jääneet jälkeen keskimääräisestä tulokehityksestä
  4. Työelämän ulkopuolella olevien tuloista yli puolet tulonsiirtoja
  5. Pienituloisten tulonsiirroista suurin osa perusturvaetuuksia
  6. Perusturvan varassa elävien toimeentuloa tulisi selvittää tarkemmin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pienituloiset ovat jääneet jälkeen keskimääräisestä tulokehityksestä

Seuraavaksi siirryn henkilötasolta kotitalouden tasolle ja tarkastelen koko kotitalouden tuloja sen viitehenkilön eli suurituloisimman jäsenen sosioekonomisen aseman mukaan (ks. tietolaatikko aineiston rajoituksista). Kuvaan sitä, miten tulot ovat kehittyneet erilaisissa kotitalouksissa ja minkälaisista tuloista ja tulonsiirroista kotitalouksien tulot muodostuvat. Lisäksi vertaan pienituloisten kotitalouksien tulojen kehitystä keskimääräiseen tulokehitykseen.

Tulokehitys pienituloisissa kotitalouksissa on ollut heikompaa kuin keskimäärin riippumatta siitä, onko vertailukohtana vuosi 1990 vai 2000. Koko väestön tasolla kotitalouksien tulot kasvoivat noin 30 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2008 ja pienituloisten kotitalouksien tulot kasvoivat 26 prosenttia, mutta 2000-luvulla ero kaikkien ja pienituloisten kotitalouksien välillä oli pienempi.

Vuoden 2008 rahassa mitattuna ekvivalenttitulon kasvu koko väestön tasolla oli noin 5 000 euroa vuodesta 1990 ja 1 000 euroa vähemmän vuoteen 2000 verrattuna. Pienituloisilla kasvua vuodesta 1990 oli noin 2 400 euroa ja vuodesta 2000 noin 1 900 euroa. (Kuvio 1.)

Kuvio 1. Kotitalouksien reaalinen tulokehitys sosioekonomisissa ryhmissä. Tulokäsitteenä on kotitalouksien kulutusyksikköä kohden laskettu käytettävissä oleva mediaanitulo. Euroa vuoden 2008 rahassa.

Lähde: Tulonjakotilasto. Tilastokeskus.

Tulojen nousu oli vähäisin pienituloisissa yrittäjäkotitalouksissa, kun taas koko väestön tasolla tulojen kasvu oli yrittäjillä runsainta. Yrittäjäkotitaloudet ovat hyvin erilaisia suurten yritysten omistajista pienmaanviljelijöihin ja freelancereihin. Lisäksi pienituloisten yrittäjäkotitalouksien määrä on vähäinen.

Tulokehitys on poikkeuksellisesti parempi niissä pienituloisissa kotitalouksissa, joiden viitehenkilö on opiskelija tai työtön. Muiden ammatissa toimimattomien ryhmässä pienituloisten tulokehitys verrattuna koko väestöön on vaihdellut eri tarkastelujaksoina, mutta muutokset ovat kokonaisuudessaan vähäisiä ryhmän alhaisen tulotason vuoksi.

Tulokehityksen lisäksi kotitalouksien välistä tuloeroa voidaan tarkastella vertaamalla eri ryhmien tulotason ja keskimääräisen tulotason eroa. Keskimäärin pienituloisten tulot olivat 47 prosenttia koko väestön ekvivalentista mediaanitulosta, joka oli vuonna 2008 noin 22 000 euroa. Tavallisesti tätä kuvataan köyhyysvajeen käsitteellä, jolloin lasketaan pienituloisuusrajan alittavien mediaanitulon ja pienituloisuusrajan suhteellinen ero raja-arvosta. Sen perusteella voidaan laskea, kuinka suuri rahamäärä pienituloiselta puuttuu, jotta hänen tulonsa yltäisi köyhyysrajalle.

Pienituloisten joukossa köyhyysvaje oli suurin yrittäjä- ja opiskelijakotitalouksissa sekä muilla ammatissa toimimattomilla. Näiden kotitalouksien nosto köyhyysrajalle vaatisi vuosituloihin lisää lähes 5 000 euroa. Pienituloisten palkansaajatalouksien ja eläkeläistalouksien köyhyysvaje oli alle 15 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2 000 euron lisätuloa köyhyysrajan tavoittamiseksi.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.12.2010