Julkaistu: 23.9.2013

Palkkaa passin perusteella

  1. Ulkomaalaiset ansaitsevat suomalaisia vähemmän kautta linjan
  2. Palkkaerot johtuvat pitkälti ammattirakenteesta
  3. Kun ammattirakenne otetaan huomioon, henkilö- ja yritysominaisuuksilla ei ole selitysvoimaa
  4. Palkkaero vaihtelee ammateittain
  5. Eri maiden kansalaisilla suuret palkkaerot
  6. Palkkaero pieni, mutta selittämätön
  7. Lähde:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kun ammattirakenne otetaan huomioon, henkilö- ja yritysominaisuuksilla ei ole selitysvoimaa

Tulosten perusteella ulkomaalaiset ansaitsevat samassa ammatissa keskimäärin suomalaisia vähemmän. Voisiko palkkaero selittyä palkansaajien henkilökohtaisilla ominaisuuksilla? Kuten tunnettua, palkat nousevat yleensä iän, työkokemuksen ja koulutuksen mukaan. On mahdollista, että palkkaero johtuu siitä, että ulkomaalaiset ovat keskimäärin suomalaisia nuorempia, kokemattomampia ja kouluttamattomampia.

Palkkaeron takana voi olla myös yrityskohtaisia tekijöitä – palkat vaihtelevat eri työaloilla. Palkkaeroon voi siten vaikuttaa se, millä alalla ulkomaalaiset työskentelevät. Palkkarakennetilaston mukaan ulkomaalaiset työskentelevät suomalaisia todennäköisemmin palvelualoilla ja yksityisellä sektorilla. Teollisuudessa ulkomaalaisia ja suomalaisia on suhteellisesti yhtä paljon.

Taulukon 1 viimeisessä sarakkeessa esitetään ulkomaalaisten ja suomalaisten välinen palkkaero, kun työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet ja yrityksen sijainti, toimiala ja sektori on vakioitu ammattirakenteen lisäksi. Henkilö- ja yritysominaisuuksien vakioiminen ei enää merkittävästi muuta keskimääräisiä tuloksia, vaikkakin eräissä ryhmissä on pieniä muutaman prosenttiyksikön muutoksia.

Joka tapauksessa ammattirakenteen ja muiden havaittavien muuttujien vakioinnilla on huomattava vaikutus kokonaispalkkaeroon. Niin kutsuttu raakapalkkaero (tuntiansioiden suhde) pienenee jokaisessa ryhmässä, olipa alkuperäinen palkkaero suomalaisten tai ulkomaalaisten eduksi. Aluetasolla selittämättömäksi palkkaeroksi jää 4 prosenttia, ja jokaisessa koulutusasteessa palkkaero pienenee alle kymmeneen prosenttiin.

Ulkomaalaiset ansaitsevat samoissa ammateissa suomalaisia vähemmän, vaikka he olisivat suomalaisten ikäisiä, yhtä kokeneita ja koulutettuja ja työskentelisivät samanlaisissa yrityksissä. Palkkaeroa ei voida selittää täysin pelkästään palkkarakennetilaston muuttujilla. On toki mahdollista, että ansioita selittää jokin tästä analyysistä puuttuva tekijä kuten siviilisääty tai kielitaito.

Taulukko 1. Ulkomaalaisten ja suomalaisten palkat ryhmittäin vuonna 2011.

  Suomalaiset euroa/tunti Ulkomaalaiset euroa/tunti Tuntiansioiden suhde Suhde ammattivakioituna* Suhde havaittavat ominaisuudet vakioituna**
Kaikki 18,39 16,22 0,88 0,95 0,95
Sukupuoli          
Mies 20,40 17,71 0,87 0,95 0,96
Nainen 16,69 14,21 0,85 0,94 0,95
Alue          
Uusimaa 20,60 16,61 0,81 0,94 0,96
Muu Suomi 17,25 15,60 0,90 0,93 0,96
Koulutusaste          
Ylempi perusaste 14,80 15,86 1,07 0,99 0,97
Keskiaste 15,78 13,87 0,88 0,95 0,93
Alin korkea-aste 19,07 16,10 0,84 0,95 0,93
Alempi korkeakouluaste 19,87 16,79 0,85 0,95 0,91
Ylempi korkeakouluaste 26,83 21,87 0,82 0,89 0,91
Tutkijakoulutusaste 34,30 26,63 0,78 0,91 0,94
Ikäryhmä          
Alle 20 10,99 9,54 0,87 0,92 0,93
20−29 14,69 13,73 0,93 0,98 0,98
30−39 18,70 17,13 0,92 0,96 0,95
40−49 19,72 17,28 0,88 0,95 0,93
50−59 19,25 16,28 0,85 0,96 0,94
Yli 60 19,38 20,24 1,04 0,99 0,99
* Ammattirakenne on vakioitu ISCO5-tasolla PNS-menetelmällä.
** Ammattirakenne, ikä, työkokemus, työsuhdemuoto, koulutusaste- ja ala, sekä työpaikan sijainti, toimiala sekä sektori on vakioitu PNS-menetelmällä.

Lähde: Tilastokeskus. Palkkarakennetilasto.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013