Julkaistu: 26.5.2014

Suomen palkkaerot ovat pysyneet pieninä – palkkojen hajonta kuitenkin kasvaa

  1. Palkkaerot pysyneet Suomessa pieninä
  2. Palkansaajat ansaitsevat nykyään aiempaa vaihtelevammin
  3. Työmarkkinat polarisoituneet
  4. Ansioiden jakautumisen muutos on suurin yksityisellä sektorilla
  5. Ansioiden jakaumaa ja muotoa tulee seurata jatkossa
  6. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palkansaajat ansaitsevat nykyään aiempaa vaihtelevammin

Edellä havaittiin, että eniten ja vähiten ansaitsevien palkkauksen suhteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisen 15 vuoden aikana. Ansioiden hajonnassa on kuitenkin tapahtunut muutos. Vielä vuonna 1995 suurin osa palkansaajista ansaitsi lähes tulkoon saman verran. Tuoreimpien tilastotietojen mukaan ansiot ovat jakautuneet huomattavasti vaihtelevammin. Keskiarvoa selvästi suurempaa palkkaa ei enää ansaitsekaan pieni vähemmistö vaan parempaa palkkaa ansaitsevien määrä on lisääntynyt.

Kuvio 3. Ansioiden jakauma vuosina 1995, 2001 ja 2012. Euroa/tunti.

Lähde: Tilastokeskus. Palkkarakennetilasto 1995, 2001, 2012.

Kuviossa 3. on kuvattu tuntiansioiden jakautumista palkansaajien kesken vuosina 1995, 2001 ja 2012. Ansioiden jakauman muoto on muuttunut selvästi vuosien välillä. Jakauma on siirtynyt ajanjakson aikana oikealla yleisen palkkatason nousun myötä. Tämän lisäksi palkkajakauman muoto on selvästi muuttunut kapeasta ja teräväkärkisestä tylpäksi ja leveämmäksi.

Jakauma on oikealle vino mikä kertoo siitä että suurimman osan tuntipalkka on pienempi kuin keskiarvoansio. Poikkeuksellisen suuripalkkaiset nostavat keskiarvoa (vetävät ansioiden keskiarvoa kuviossa oikealle). Tästä syystä palkkatilastoissa on toisinaan suositeltu mediaanin käyttöä keskilukuna. Suomen tilanteessa mediaani kuvaa keskiarvoa paremmin keskimääräisen palkansaajan ansioita. Vuonna 2012 palkansaajien tuntiansioiden mediaani oli 16,9, kun taas keskiarvo oli 18,9 euroa tunnissa. Pienimmillään tuntipalkka oli muutama euro tunnissa ja suurimmillaan jopa 170 euroa tunnissa (kuvio 4).

Kuvio 4. Tuntiansioiden hajonta vuonna 2012.

Lähde: Tilastokeskus. Palkkarakennetilasto 2012.

Tarkastellaan vielä ansioiden hajontaa suhteessa keskiarvoon. Jakauman muodon muuttumisen lisäksi myös hajontaa kuvaavat tunnusluvut antavat viitteitä muutoksesta ansioiden hajonnassa. Vuonna 1995 tuntiansion variaatiokerroin1 oli 41,48 ja vuonna 2012 sama tunnusluku oli 51,57. Ansioiden hajonta palkansaajien välillä on myös tämän tunnusluvun perusteella kasvanut tarkasteltujen vuosien aikana.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.5.2014