Julkaistu: 26.5.2014

Suomen palkkaerot ovat pysyneet pieninä – palkkojen hajonta kuitenkin kasvaa

  1. Palkkaerot pysyneet Suomessa pieninä
  2. Palkansaajat ansaitsevat nykyään aiempaa vaihtelevammin
  3. Työmarkkinat polarisoituneet
  4. Ansioiden jakautumisen muutos on suurin yksityisellä sektorilla
  5. Ansioiden jakaumaa ja muotoa tulee seurata jatkossa
  6. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ansioiden jakautumisen muutos on suurin yksityisellä sektorilla

Valtiolla työskentelevistä palkansaajista suuri osa on asiantuntijoita tai erityisasiantuntijoita (62 %, vuonna 2012). Kuntasektorilla suurin palkansaajaryhmä on palvelu-, hoiva-, ja myyntityöntekijöinä (30 %, vuonna 2012). Kuvioista 6 ja 7 havaitaan ansiojakauman muutokset julkisella sektorilla. Ammattiryhmien painottuminen tiettyihin ryhmiin sekä erityisesti teollisuuden työntekijäammattien vähäisen osuuden takia jakauman muutos ei ole merkittävä.

Kuvio 6. Tuntiansioiden jakautuminen kuntasektorilla. Euroa/tunti.

Lähde: Tilastokeskus. Palkkarakennetilasto 1995, 2012.

Kuvio 7. Tuntiansioiden jakautuminen valtiosektorilla. Euroa/tunti.

Lähde: Tilastokeskus. Palkkarakennetilasto 1995, 2012.

Kuntasektorilla ansiokehityksen myötä tuntiansioiden jakauma on siirtynyt oikealle, tuntiansioiden jakauman muoto ei kuitenkaan ole huomattavasti muuttunut. Suurin osa kuntasektorin palkansaajista ansaitsi vuonna 2012 noin 14−20 euroa tunnissa. Osa lääkäreistä on pienenä erillisenä huippuna palkkajakauman yläpäässä. Kuntasektorilla tuntiansioiden hajontaa kuvaava variaatiokerroin kasvoi tarkasteluajanjaksolla vain 2,92 prosenttiyksikköä.

Valtiolla tuntipalkan jakauma näyttää tarkasteltujen vuosien välillä muuttuneen melkoisesti. Yksi oleellinen syy löytyy kuitenkin työnantajasektorin määrittelystä. Palkkatilastossa valtiolle määriteltyjen palkansaajien määrä väheni huomattavasti vuonna 2010, kun yliopistojen palkansaajat siirtyivät palkkatilastossa valtiolta yksityiselle sektorille. Yliopistojen palkkalistoilla on ollut paljon keskipalkkaisia palkansaajia (tutkijat, tuntiopettajat, sihteerit ym.), ja jakaumakuvion 7 perusteella näyttäisi siltä, että juuri nämä keskipalkkaiset ovat jääneet pois. Siirtymä oikealle päin johtuu yleisestä ansiotason noususta. Valtiolla tuntiansioiden variaatiokerroin on pienentynyt muutamalla prosenttiyksiköllä tarkasteluajanjakson aikana. Valtion palkansaajien tuntiansioiden hajonta on siis tämän tunnusluvun mukaan itse asiassa pienentynyt. Vuoden 2010 huomattava muutos palkansaajarakenteessa osaltaan vaikuttaa havaittuun kehitykseen.

Palkansaajarakenteen muutos on ollut suhteellisesti suurin yksityisellä sektorilla (kuvio 8). Teollisuuden työntekijöiden merkittävä vähentyminen on laskenut keskipalkkaisten palkansaajien määrää. Samaan aikaan palkkajakauman alapäässä olevat palvelu- ja myyntiammatit ja jakauman yläpäässä olevat erityisasiantuntija-ammatit ovat lisääntyneet. Seurauksena on vuonna 2012 jopa lievää kaksihuippuisuuden piirrettä osoittava leveä jakauma. Yksityisellä sektorilla tuntiansioiden variaatiokerroin oli 41,30 vuonna 1995. Vastaavasti vuonna 2012 sama tunnusluku sai arvon 55,27. Ansioiden hajonta palkansaajien välillä näyttäisi myös tämän tunnusluvun perusteella lisääntyneen yksityisellä sektorilla selvästi.

Kuvio 8. Tuntiansioiden jakautuminen yksityisellä sektorilla. Euroa/tunti.

Lähde: Tilastokeskus. Palkkarakennetilasto 1995, 2012.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.5.2014