Lagstiftning

Statistikcentralens verksamhet bygger på lagen och förordningen om Statistikcentralen. Statistikcentralens uppgifter har stadgats i lagen om Statistikcentralen. I förordningen finns å sin sida bestämmelser beträffande Statistikcentralens organisation och behandling av ärenden.

Statistikcentralens avgiftsbelagda verksamhet styrs av finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer.