Beskrivning

Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen av de varor och tjänster som finländska hushåll köper i Finland. Konsumentprisindexet beräknas med en metod enligt vilken priserna på olika varor vägs samman med deras andel av konsumtionen. Konsumentprisindexet beräknas enligt Laspeyres' prisindexformel, varvid konsumtionsandelarna som används som vikter gäller för bastidpunkten. Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare. Konsumentprisindexen som revideras med vissa års intervall lämpar sig för granskning på kort sikt. Levnadkostnadsindex 1951:10 =100 är en lång tidsserie som beräknats på basis av det senaste konsumentprisindexet (för närvarande är konsumentprisindexet 2010=100). Det utvecklas därför på samma sätt som konsumentprisindexet. Många hyror, för både bostads- och affärslägenheter samt för arrenden, är i allmänhet bundna till levnadskostnadsindex. Levnadskostnadsindexet är det mest praktiska ur användarens synvinkel, eftersom indexrevideringarna inte bryter serien och indextalet för levnadskostnadsindexet publiceras varje månad samtidigt som konsumentprisindexet. Europeiska unionens medlemsstater producerar utöver det nationella indexet ett harmoniserat konsumentprisindex (Harmonised Index of Consumer Prices). På basis av dem räknar EU:s statistikbyrå Eurostat genom vägning ut index på EU- och EMU-nivå (European Index of Consumer Prices och Monetary Union Index of Consumer Prices). På det harmoniserade konsumentprisindexet tillämpas EU:s rättsakter. Det huvudsakliga ändamålet med det harmoniserade konsumentprisindexet är att kunna jämföra inflationen i de olika EU-länderna. Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin penningpolitik. Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella konsumentprisindexet. Det harmoniserade konsumentprisindexet utvecklas på ett annat sätt än det nationella, eftersom dess varusortiment är mindre. Det harmoniserade konsumentprisindexets konsumtionsbegrepp omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor eller avgifter av skattenatur. Dess täckning är något under 90 procent av det nationella indexet.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/meta_sv.html