Publicerad: 29.9.2010

Produktionen av el och industrivärme minskade år 2009

Enligt Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen minskade elproduktionen och totalförbrukningen av el med 7 procent år 2009. De elmängder som producerats med vattenkraft och träbränslen minskade med 26 och 17 procent. Samtidigt ökade särproduktionen av elektricitet med kol med 38 procent. Behovet och produktionen av industrivärme minskade med 15 procent, då industriproduktionen avtog på grund av den ekonomiska recessionen. Produktionen av fjärrvärme ökade däremot med 6 procent på grund av att vädret som var kallare än året innan ökade uppvärmningsbehovet.

Produktionen av el, fjärrvärme och industrivärme 2000–2009

Produktionen av el, fjärrvärme och industrivärme 2000–2009

År 2009 var den totala elförbrukningen i Finland 81,3 terawattimmar (TWh), dvs. miljarder kilowattimmar (kWh). Av förbrukningen täcktes 85 procent med inhemsk produktion och återstående 15 procent med importerad el. El importeras till Finland från de nordiska länderna, Ryssland och Estland. El exporteras också till de övriga nordiska länderna och Estland. År 2009 producerades 69,2 TWh el i Finland. Volymen var sju procent mindre än året innan. Produktionen av fjärrvärme ökade med sex procent, medan produktionen av värme för användning inom industrin minskade med 15 procent från året innan. Fjärrvärmeproduktionen var 35,5 TWh och produktionen av industrivärme 50,5 TWh. Elproduktionen med förnybara energikällor minskade med 22 procent från året innan. Den dåliga vattensituationen i Norden minskade den inhemska produktionen av vattenkraft med 26 procent. Minskningen av användningen av förnybara energikällor påverkades också av den ekonomiska recessionen, eftersom användningen i elproduktion av skogsindustrins avlutar minskade med 19 procent och användningen i elproduktion av övriga träbränslen med 14 procent jämfört med året innan. Andelen el som producerades med förnybara energikällor av elproduktionen minskade från 36 till 30 procent. Av den förnybara elektriciteten produceras 60 procent med vattenkraft, 20 procent med skogsindustrins avlutar och 17 procent med träbränslen. Elproduktionen med kol ökade med 26 procent och den största ökningen var inom produktionen av kondenskraft. Av elproduktionen producerades 30 procent med förnybara energikällor, 33 procent med kärnenergi och 30 procent med fossila bränslen. Av elproduktionen producerades 18 procent med vattenkraft, 16 procent med kol och 14 procent med naturgas. Samproduktionen av el och värme var fortsättningsvis den mest betydande formen vid produktionen av el. År 2009 producerades 36 procent av elproduktionen genom samproduktion.

El- och värmeproduktion samt bränslen efter produktionsform 2009

  El, TWh Fjärrvärme, TWh Industrivärme, TWh Bränsleförbrukning, PJ 1)
Separat elproduktion        
- Vattenkraft 12,6 - - -
- Vindkraft 0,3 - - -
- Kärnkraft 22,6 - - -
- Kondenskraft 2) 9,0 - - 86,3
- Totalt 44,4 - - 86,3
Samproduktion av el och värme 24,8 26,6 40,2 399,2
Separat värmeproduktion - 8,8 10,3 79,6
Totalt produktion 69,2 35,5 50,5 565,1
Nettoimporten av el 12,1 - - -
Totalt 81,3 35,5 50,5 565,1
1) Vid beräkningen av totalkonsumtionen av primärenergi görs vatten- och vindkraft kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 PJ/TWh). Totalkonsumtionen av kärnenergi beräknas med en standard verkningsgrad på 33 procent av den producerade kärnenergin (10,91 PJ/TWh).
2) Kondenskraft omfattar kondenskraftverk, andelen kondenskraft i kombianläggningar för el och värme samt toppgasturbiner o.d. separat produktion av el.

Förbrukningen av bränslen inom el- och värmeproduktionen minskade med 7 procent år 2009.

Förbrukningen av bränslen inom el- och värmeproduktionen 2008 och 2009

Förbrukningen av bränslen inom el- och värmeproduktionen 2008 och 2009

Länkar:

Statistikcentralens enkät om el- och värmeproduktion http://tilastokeskus.fi/keruu/ene/index_sv.html

Elstatistiken av Finsk Energiindustri http://www.energia.fi/se/snabbstatistik


Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (328,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2009/salatuo_2009_2010-09-29_tie_001_sv.html