Beskrivning

Indexet för industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens orderingång för de varors och tjänsters del vars produktion avsetts att ske på ett arbetsställe beläget i Finland. Avsikten med indexet för industrins orderingång är att snabbt och tillförlitligt ge information om utvecklingen av orderingången. Med statistiken får man därtill uppgifter om utvecklingen av den kommande produktionen och omsättningen. Beräkningen bygger på förändringsestimering. Den näringsgrensvisa summan räknas på basis av de företags uppgifter som har jämförbara uppgifter både för referensmånaden och för motsvarande månad året innan. En årsförändring för näringsgrenen räknas på basis av dessa summor. Vid beräkningen av årsförändring beaktas också företagsarrangemang och förändringar av näringsgrenar. Med denna årsförändring upphöjs indexet för orderingången motsvarande månad föregående år. Indexen för den grövre näringsgrensnivån räknas genom viktning från indexen över orderingångens 3-siffernivå i näringsgrensindelningen. Som vikter används estimat för värdet av hela populationens orderingång på 3-siffernivå. De senaste indextalen kan bli mer precisa för de senaste 12 månaders del då materialet kompletteras och då företagen rättar till sina uppgifter. Den statistik och de index som uppgjorts på basis av materialet är offentliga, dock med den begränsningen att enskilda företags uppgifter inte kan härledas på basis av dem.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/meta_sv.html

Dela