Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, november

Publicerad: 23.2.2010

Det relativa arbetslöshetstalet för januari 9,5 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 87 000 färre i januari år 2010 än i januari året innan. Antalet arbetslösa ökade med 66 000 och det relativa arbetslöshetstalet steg med 2,6 procentenheter från året innan. I januari var 42 000 fler personer utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/01

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/01

Antalet sysselsatta uppgick i januari år 2010 till 2 367 000, dvs. 87 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta var i januari ungefär på samma nivå som i januari åren 2006. Både antalet löntagare och företagare minskade. Antalet sysselsatta minskade inom alla regionförvaltningsverks (RFV) områden utom i Lappland. Mest minskade sysselsättningen i området för regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i januari 65,5 procent, dvs. 2,7 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 67,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 3,1 procentenheter till 66,4 procent från januari året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 2,4 procentenheter till 64,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2010 till 250 000, dvs. 66 000 fler än i januari året innan. Antalet arbetslösa män ökade med 49 000 och antalet arbetslösa kvinnor med 17 000.

Det relativa arbetslöshetstalet var 9,5 procent i januari, dvs. 2,6 procentenheter större än året innan. Trenden för arbetslöshetstalet var i januari 9,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 3,6 procentenheter till 10,8 procent och relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,5 procentenheter till 8,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i januari 22,7 procent, vilket var 7,1 procentenheter större än i januari året innan. Trenden för arbetslöshetstalet bland unga var 23,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, dvs. 7,6 procent, och högst i området för Regionförvaltningsverket i Östra Finland, dvs. 14,1 procent.

I januari fanns det 1 418 000 personer i arbetsför ålder som inte tillhörde arbetskraften . Detta var 42 000 fler än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2010/01–2009/01 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2010/01 2009/01 2010/01 - 2009/01
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 035 4 015 0,5
Arbetskraften totalt 2 617 2 639 –0,8
Sysselsatta totalt 2 367 2 455 –3,6
– löntagare 2 050 2 128 –5,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 317 327 –2,8
Arbetslösa 250 184 35,6
Utanför arbetskraften totalt 1 418 1 377 3,0
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 65,5 68,3 –2,7
Relativt arbetslöshetstal, % 9,5 7,0 2,6
Arbetskraftsandel, % 64,9 65,7 –0,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av januari 2010 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 297 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 50 000 fler än i januari året innan.

Arbetslösheten ökade från året innan i områdena för alla andra ELY-centraler utom för Kajanaland (–4 %) och Norra Karelen (–1 %). Mest ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Egentliga Finland (36 %), på Åland (36 %), i Nyland (34 %) och i Birkaland (27 %). I slutet av januari var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 35 000, vilket var 9 000 fler än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 78 000 i slutet av januari, vilket var 1 000 fler jämfört med januari i fjol. Åtgärderna gällde 3,0 procent av arbetskraften.

Det fanns 38 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna, Antalet var 7 000 större än i januari året innan. I januari anmäldes 38 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 7 000 färre än i januari året innan.

Förändringar 2010/01 – 2009/01 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/01 2009/01 2010/01 - 2009/01
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 297 246 20,4
– arbetslösa längre än ett år 50 41 21,3
Åtgärder sammanlagt 78 77 1,4
– sysselsatta genom stödåtgärder 30 34 –12,5
– i arbetskraftsutbildning 31 28 10,5
– i arbetspraktik, arbetsalternering 17 15 16,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 38 45 –15,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Uppdaterade tabeller om arbetskraftsundersökningen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Metodbeskrivning om permitteringar (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Den säsongrensade trenden (på finska):
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu, inom ämnesområdet Population and social conditions.

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Anna Pärnänen (09) 1734 2607, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (450,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.02.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/01/tyti_2010_01_2010-02-23_tie_001_sv.html