Finlands officiella statistik

Arbetskraftsundersökning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sextio år med arbetskraftsundersökningen
3.12.2019
Arbetskraftsundersökningen har gjorts i Finland sedan år 1959. Under dessa sextio år har det skett stora förändringar i både arbetsmarknaden och arbetskraftsundersökningen. Arbetskraftsundersökningen har utvecklats från en kortfattad postenkät till en intervjuundersökning som är internationellt jämförbar. Dess viktigaste uppgift - att beskriva efterfrågan på och utbudet av arbetskraft - är dock densamma. De här publicerade tidsserierna över antalet sysselsatta och arbetslösa, det relativa arbetslöshetstalet och det relativa sysselsättningstalet ger en utblick över arbetsmarknaden genom hela arbetskraftsundersökningens historia.

Nästa offentliggörande:
20.12.2019

Beskrivning: Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år. Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval som görs två gånger om året ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Det månatliga urvalet består av omkring 12 000 personer och uppgifterna samlas in genom datorstödda telefonintervjuer. Utgående från de uppgifter som intervjupersonerna lämnar skapas en bild av verksamheten bland hela den 15-74-åriga befolkningen. I samband med arbetskraftsundersökningen görs också en s.k. ad hoc-modul, vars ämne varierar från år till år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsförhållanden, arbetskraft, arbetsliv, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsmarknaden, arbetsmarknadsställning, arbetstid, arbetstimmar, deltidsarbete, företagare, heltidsarbete, långtidsarbetslös, löntagare, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, permittering, privata sektorn, relativt arbetslöshetstal, relativt sysselsättningstal, relativt arbetskraftstal, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, ungdomsarbetslöshet, utanför arbetskraften, veckoarbetstid, visstidsarbete, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet gällande nollavtal framflyttas
3.5.2019
Offentliggörandet som gäller löntagarnas nollavtal framflyttas från det tidigare angivna datumet 9.5.2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/index_sv.html