Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober

Publicerad: 24.8.2010

Arbetslösheten på föregående års nivå

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i juli 206 000, dvs. omkring 5 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent. Antalet sysselsatta ökade något: ökningen var 27 000 från året innan. Antalet personer som inte hör till arbetskraften var oförändrat.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/07

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/07

Antalet sysselsatta uppgick i juli år 2010 till 2 549 000, dvs. 27 000 fler än året innan. Förändringen ryms knappt inom felmarginalen för antalet sysselsatta (± 30 000). Antalet sysselsatta män var 23 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 4 000 fler än i juli 2009. Antalet sysselsatta ökade i områdena för regionförvaltningsverken (RFV) i Västra och Inre Finland, Östra Finland och Lappland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juli 70,6 procent, dvs. 0,3 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 67,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland män steg med 0,7 procentenheter till 72,6 procent från juli året innan. Det relativa sysselsättningstalet bland kvinnor var nästan oförändrat och uppgick till 68,5 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa 206 000 i juli 2010, dvs. 5 000 färre än i juli året innan. Förändringen ryms klart inom felmarginalen för antalet arbetslösa (± 16 000). När det gäller säsongvariationen har julimånad alltid en lägre arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen än maj och juni.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent i juli, dvs. 0,2 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i juli 8,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i juli 12,6 procent, vilket var 2,4 procentenheter mindre än i juli året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga sjönk till 21,1 procent. Den regionalt sett högsta relativa arbetslöshetstalet, 10,8 procent, fanns inom området för Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Antalet personer i åldern 15–74 år som inte hör till arbetskraften var nästan oförändrat.

Förändringar i sysselsättningen 2010/07–2010/07 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2010/07 2009/07 2010/07 - 2009/07
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 044 4 026 0,5
Arbetskraften totalt 2 756 2 733 0,8
Sysselsatta totalt 2 549 2 523 1,1
– löntagare 2 220 2 209 0,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 330 313 5,3
Arbetslösa 206 211 –2,2
Utanför arbetskraften totalt 1 289 1 293 —0,3
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 70,6 70,3 0,3
Relativt arbetslöshetstal, % 7,5 7,7 –0,2
Arbetskraftsandel, % 68,1 67,9 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juli 2010 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 289 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 1 000 mindre än i juli året innan.

Arbetslösheten ökade från året innan inom fyra ELY-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa arbetssökande ökade på Åland (14 %), i Egentliga Finland (8 %), Nyland (4 %) och Tavastland (1 %). Däremot minskade antalet arbetslösa arbetssökande mest i Norra Karelen (-9 %), Södra Österbotten (-7 %), Kajanaland (-7 %) och Lappland (-6 %). I slutet av juli var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 17 000, vilket var 12 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var totalt 74 000 i slutet av juli, vilket var 6 000 fler jämfört med juli året innan. Åtgärderna gällde 2,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 42 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 2 000 mindre än i juli året innan. I juli anmäldes 28 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 4 000 fler än i juli året innan.

Förändringar 2010/07 – 2009/07 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/07 2009/07 2010/07 - 2009/07
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 289 290 —0,4
– arbetslösa längre än ett år 57 41 39,1
Åtgärder sammanlagt 74 68 8,4
– sysselsatta genom stödåtgärder 34 33 5,2
– i arbetskraftsutbildning 24 21 12,2
– i arbetspraktik, arbetsalternering 16 15 10,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 28 25 14,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Uppdaterade tabeller om arbetskraftsundersökningen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Sysselsättning och arbetslöshet 2009
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tie_001_sv.html

Mer om arbetslösheten och sysselsättningen bland unga i artikeln (på finska) Taloustaantuma heikentää nuorten työmahdollisuuksia

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Metodbeskrivning om permitteringar (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Den säsongrensade trenden: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (432,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.08.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/07/tyti_2010_07_2010-08-24_tie_001_sv.html