Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, december

Publicerad: 21.2.2012

Det relativa arbetslöshetstalet för januari 7,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i januari 203 000, dvs. 12 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,8 procent, medan det var 8,2 procent i januari året innan. Antalet sysselsatta var nästan oförändrat jämfört med januari året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2012/01

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2012/01

Antalet sysselsatta uppgick i januari år 2012 till 2 408 000, dvs. 2 000 färre än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (± 31 000). Antalet sysselsatta ökade inom den privata sektorn, men minskade inom den offentliga sektorn.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i januari 66,9 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än året innan. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,7 procentenheter till 66,6 procent från januari året innan, medan det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,5 procentenheter till 67,1 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2012 till 203 000, dvs. 12 000 färre än i januari året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa (± 17 000). Av de arbetslösa var 116 000 män och 87 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i januari 7,8 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent för män och 6,9 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i januari 20,4 procent, vilket var 1,3 procentenheter högre än i januari året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,9 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften ökade med 31 000 jämfört med januari 2011.

Förändringar i sysselsättningen 2011/01–2012/01 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2011/01 20120/1 2011/01 - 2012/01
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 051 4 068 0,4
Arbetskraft totalt 2 625 2 611 –0,5
Sysselsatta 2 410 2 408 –0,1
– löntagare 2 086 2 080 –0,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 324 328 1,1
Arbetslösa 215 203 –5,6
Ej i arbetskraften 1 426 1 457 2,2
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 66,8 66,9 0,1
Relativt arbetslöshetstal 8,2 7,8 –0,4
Relativt arbetskraftstal 64,8 64,2 –0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av januari 2012 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 258 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 8 000 färre än i januari året innan.

Arbetslösheten minskade från föregående år inom alla ELY-centralers områden, med undantag av Norra Karelen (3 %), Mellersta Finland (2 %) och Åland (5 %). Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Birkaland (–6 %), Egentliga Finland (-6 %) och Tavastland (–6 %). I slutet av januari var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 19 000, dvs. 2 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 108 000 i slutet av januari, vilket var 1 000 fler än i januari året innan. Åtgärderna gällde 4,1 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 33 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var detsamma som i januari året innan. I januari anmäldes 60 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 fler än i januari året innan.

Förändringar 2011/01–2012/01 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2011/01 2012/01 2011/01 - 2012/01
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 266 258 –2,9
– arbetslösa längre än ett år 59 58 –1,5
Åtgärder sammanlagt 107 108 1,1
– sysselsatta genom stödåtgärder 35 32 –9,2
– i arbetskraftsutbildning 32 27 –14,4
– i arbetspraktik, arbetsalternering 18 20 11,7
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 22 29 31,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 54 60 11,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Arbetslösheten minskade år 2011

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen (innehåller årsmedeltalen för år 2011)

Arbetskraftsundersökning 2010, Tidsserieuppgifter 2001–2010

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Ari Väisänen 09 1734 2290, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (444,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/01/tyti_2012_01_2012-02-21_tie_001_sv.html