Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, juni

Publicerad: 21.6.2016

Det relativa arbetslöshetstalet för maj 10,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2016 till 298 000, dvs. 27 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,8 procent, medan det var 11,8 procent i maj året innan. Antalet sysselsatta var 16 000 fler än i maj året innan. Det fanns 20 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/05–2016/05, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/05–2016/05, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i maj 2016 till 2 450 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 16 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 28 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 12 000 färre än i maj 2015.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i maj 68,6 procent, medan det året innan var 68,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,4 procentenheter till 69,7 procent från året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,4 procentenheter till 67,4 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2016 till 298 000 (felmarginal ±22 000), dvs. 27 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 162 000 män och 136 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 10,8 procent i maj, dvs. 0,9 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 11,3 procent för män och 10,3 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,9 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i maj totalt 637 000. Av dem var 263 000 sysselsatta och 120 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa totalt, uppgick till 383 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i maj 31,4 procent, dvs. nästan fem procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,5 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 18,9 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i maj 2016 till 1 361 000, dvs. 20 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 137 000 dolt arbetslösa i maj 2016. Detta var nästan lika många som för ett år sedan.

Förändringar i sysselsättningen 2015/05–2016/05 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2015/05 2016/05 2015/05 - 2016/05
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 099 4 108 0,2
Arbetskraft totalt 2 758 2 747 –0,4
Sysselsatta 2 433 2 450 0,7
– löntagare 2 098 2 097 –0,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 335 353 5,2
Arbetslösa 324 298 –8,2
Ej i arbetskraften 1 341 1 361 1,5
– dolt arbetslösa 136 137 0,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,0 68,6 0,5
Relativt arbetslöshetstal 11,8 10,8 –0,9
Relativt arbetskraftstal 67,3 66,9 –0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av maj 2016 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 332 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 3 000 fler än i maj året innan.

Arbetslösheten sjönk i maj från motsvarande period året innan inom åtta närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–6 %), Tavastland (–5 %), Norra Österbotten (–4 %) och Lappland (–4 %). Inom alla andra NTM-centralers områden ökade arbetslösheten; mest i Österbotten (9 %), Birkaland (4 %) och Nyland (4 %). I slutet av maj var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 20 000, vilket var 3 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av maj omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 122 000 personer, dvs. 3 000 färre än i maj året innan. Servicen omfattade 4,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 42 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, vilket var 2 000 fler än året innan. I maj anmäldes 48 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 9 000 fler än i maj året innan.

Förändringar 2015/05–2016/05 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2015/05 2016/05 2015/05 - 2016/05
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 330 332 0,8
– arbetslösa längre än ett år 105 125 18,5
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 125 122 –2,6
– sysselsatta 32 24 –26,7
– i arbetskraftsutbildning, i träning 25 23 –9,2
– i arbets- och utbildningsprövning 13 13 –0,8
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 54 62 14,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 39 48 22,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/05/tyti_2016_05_2016-06-21_tie_001_sv.html