Finlands officiella statistik

Nationalräkenskaper, årsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttonationalprodukten ökade med 1,1 procent år 2019
18.12.2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,1 procent år 2019 jämfört med året innan. En mer omfattande uppdatering av uppgifterna för år 2019 görs 26.2, då de slutliga företagsmaterialen tas med. I december preciserades uppgifterna för år 2019 närmast när det gäller den offentliga ekonomin samt finansiering och försäkring. Volymen av bruttonationalprodukten för år 2018 reviderades till 1,3 procent till följd av revideringen av prisstrukturen (tidigare 1,5 procent). Uppgifterna för år 2017 är nu slutliga då tillgångs- och användningstabellerna är klara.

Beskrivning: Nationalräkenskaperna är ett statistiksystem, som beskriver Finlands samhällsekonomi på ett heltäck-ande, systematiskt och detaljerat sätt. De grundar sig på det europeiska systemet för nationella och re-gionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS2010), som följer de världsomfattan-de rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA2008 (System of National Accounts).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bruttonationalinkomst, bruttonationalprodukt, bytesbalans, efterfrågan, försörjningsbalans, förädlingsvärde, inkomster, investeringar, kapital, kapitalbildning, kapitalstock, konsumtion, konsumtionsutgifter, nationalinkomst, nationalräkenskaper, offentliga utgifter, produktion, samhällsekonomi, skattekvot, skulder, skuldsättningsgrad, sparkvot, sysselsättning, utbud, utrikeshandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna för år 2018 (t-2) publiceras i mars med detaljerad näringsgrensexakthet när man som källa får företagens reviderade årsuppgifter.
31.1.2020
Inom nationalräkenskaperna publiceras 16.3.2020 de reviderade årsuppgifterna för statistikåret 2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/index_sv.html