Publicerad: 6.6.2018

År 2017 minskade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 15,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 475 företagssaneringsärenden i tingsrätterna under år 2017. Detta var 90 ärenden färre än år 2016. Av de behandlade ärendena var 425 ansökningar om företagssaneringsförfarande.

Av ansökningarna om företagssaneringsförfarande fastställdes ett betalningsprogram i 163 fall, vilket är 19 (10,4 procent) färre än året innan. Om ett betalningsprogram inte fastställs i tingsrätten, betyder det att behandlingen av ansökningarna avbrutits i olika skeden av företagssaneringsförfarandet. År 2017 var de vanligaste orsakerna till att förfarandet avbröts att ett beslut fattats om att förfarandet ska upphöra, i 101 fall, och att ansökan förkastats, i 78 fall.

I de företagssaneringsprogram som fastställdes år 2017 var tillgångarna totalt 149 miljoner euro och skulderna totalt 317 miljoner euro. De totala tillgångarna ökade med 1,1 procent från året innan och de totala skulderna med 38,7  procent. Behandlingstiden i de fastställda företagssaneringsprogrammen var från ansökans ankomst till fastställande av programmet i genomsnitt 11 månader i tingsrätterna. Av de fastställda företagssaneringsprogrammen avgjordes 65,6 procent (107 stycken) inom en kortare tid än 12 månader.

Med slutbehandlade företagssaneringsärenden avses i Statistikcentralens statistik över företagssaneringar ärenden som har behandlats i tingsrätt och som tingsrätten gett ett avgörande i. I uppgifterna ingår förutom företagssaneringsansökningarna också övriga företagssaneringsärenden som behandlats i tingsrätterna. Statistiken över slutbehandlade företagssaneringsärenden beskriver en annan population än anhängiggjorda företagssaneringar. Slutbehandlade ärenden omfattar ärenden som anhängiggjorts redan före statistikåret och på motsvarande sätt blir en del av de ärenden som anhängiggjorts under statistikåret slutbehandlade först under de kommande åren.


Källa: Slutbehandlade företagssaneringsärenden, 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (119,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 6.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2017/ysan_2017_2018-06-06_tie_001_sv.html