Nyheter 9.9.2019

Befolkningstal och antal brott mot liv från 1700-talet till idag

Statistikcentralens historia går bakåt i tiden ända till år 1865, men i dess databaser finns det klart äldre data om livet i Finland – t.ex. om utveckling av folkmängden, ingångna äktenskap, brott mot liv och ekonomi. En sammanställning av uppgiftskällorna finns på sidan Pitkät aikasarjat (ung. Långa tidsserier) på webbplatsen StatGuides som innehåller historisk statistik.

Statistikföringen av finska angelägenheter och det finska samhället började redan under den svenska tiden. Den första officiella statistiken som gäller Finland anses vara Sveriges befolkningsstatistik för år 1749. Då genomförde man för första gången en folkräkning på beslut av riksdagen. Insamlingen av uppgifter sköttes av prästerskapet genom inventering av kyrkböckerna. Resultatet för Finlands del var 410 400 vilket man kan se i databasen med statistiken Befolkningsförändringar och folkmängden.

Folkräkningen har påverkat uppkomsten av själva statistikvetenskapen. Genom folkräkningarna har man redan för flera hundra år sedan uppskattat utöver folkmängden också till exempel arméstyrkan.

De första förteckningarna över Sverige-Finlands befolkning upprättades för uppbörden av skatter på kung Gustaf Vasas befallning i början av 1500-talet. Kyrkoböckerna utgjorde således ett annat underlag för den senare, egentliga statistiken. Biskopen i Åbo, Isak Rothovius, bestämde år 1628 att varje kyrkoherde skulle ha ”en Kyrko-Bok liggandes, der man kan rätta sig efter”. I kyrkoboken antecknades alla vigda, döpta och begravda. Fr.o.m. år 1686 var det också ett krav enligt kyrkolagen.

Fr.o.m. 1750-talet har man samlat in statistiska uppgifter bl.a. om födda, döda, förväntad livslängd och äktenskap. Med hjälp av det kan man t.ex. se att det ingicks flest äktenskap i förhållande till folkmängden år 1946, direkt efter krigen. Fr.o.m. år 1754 har det också statistikförts brott mot liv, vilkas relativa antal var klart störst år 1918 vid tiden för inbördeskriget.

Utrikeshandelsstatistik började framställas vid Tullstyrelsen år 1813. Ekonomistatistiken utvidgades på 1860-talet: av nationalräkenskapernas tidsserie framgår t.ex. att bruttonationalprodukten per capita har ökat ungefär 25-faldigt sedan dess.

 

Läs mer:
Sidan Pitkät aikasarjat (ung. Långa tidsserier) i StatGuides som innehåller historisk statistik.
Statistikcentralens webbsidor Tilastokoulu (ung. Statistikskolan) med Finlands befolkningsstatistik i historiskt perspektiv

Källa för bilden på första sidan: Svenska litteratursällskapet i Finland, Alma Skogs arkiv
 

Dela