Uutisia 29.10.2014

Viidennes itsensätyöllistäjistä yrittäjäksi olosuhteiden pakosta

Itsensätyöllistäjäksi päädytään kolmea eri reittiä. Noin 40 prosenttia itsensätyöllistäjistä on selvästi yrittäjähakuisia: he ovat valinneet yrittäjämäisen työskentelyn aidosti omasta halustaan. Noin viidennes itsensätyöllistäjistä on päätynyt yrittäjiksi pikemminkin olosuhteiden pakosta, esimerkiksi palkkatyön puutteessa. Loppujen noin 40 prosentin kohdalla sattumalla on ollut merkittävä rooli yrittäjäuran alkamisessa – heitä voi kuvata sanoilla "ajautuneet ja tilaisuuteen tarttuneet".  

Ammattiryhmien välillä on huomattavia eroja yrittäjyyteen ryhtymisessä. Joka kolmas kulttuuri- ja käsityöammateissa toimivasta itsensätyöllistäjästä on päätynyt yrittäjyyteen olosuhteiden pakosta. Tietotyön erityisasiantuntijoista vain joka kymmenennellä on tällainen tausta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Itsensätyöllistäjät 2013 -tutkimuksesta.

Kolme polkua yrittäjyyteen: itsensätyöllistäjät sukupuolen ja ammattiryhmän mukaan

Lähde: Itsensätyöllistäjät 2013. Tilastokeskus

Vuonna 2013 Suomessa oli 15–64-vuotiaita itsensätyöllistäjiä kaikkiaan 152 000 ja heidän osuutensa kaikista työllisistä oli kuusi prosenttia. Itsensätyöllistäjiin lasketaan kuuluvaksi yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat.

Työn imu pitää työssä vielä eläkeiässä

Työn imu on itsensätyöllistäjillä voimakas. Yli puolet sanoo olevansa innostuneita työstään, kun palkansaajista näin kokee runsas kolmannes. Kaikista itsensätyöllistäjistä 43 prosenttia tuntee itsensä vahvaksi ja tarmokkaaksi työssään, kun palkansaajilla vastaava osuus on 28 prosenttia.

Työn imu itsensätyöllistäjillä ja palkansaajilla
Pitää täysin paikkansa

Lähde: Itsensätyöllistäjät 2013 ja Työolotutkimus 2013. Tilastokeskus

Innostus työhön näkyy myös halukkuutena jatkaa töissä vanhuuseläkeiän jälkeen. Kulttuurialalla ja käsityöammateissa työskentelevistä yli puolet haluaa jatkaa työntekoa vielä vanhuuseläkeiässä siksi, että pitää työstään. Myös tietotyön erityisasiantuntijatehtävissä näin ajattelee joka toinen, kaikista itsensätyöllistäjistä noin 40 prosenttia. Joka kymmenes itsensätyöllistäjä tosin arvelee, että työnteon jatkaminen vanhuuseläkeiässä on taloudellinen pakko.

Toimeentulon epävarmuus kuormittaa

Enemmistö eli 62 prosenttia itsensätyöllistäjistä kokee taloudellisen tilanteensa joko täysin tai jokseenkin vakaaksi ja turvatuksi. Toisaalta lähes neljä kymmenestä pitää taloudellista tilannettaan joko hieman tai hyvin epävarmana. Miehet kokevat taloudellisen tilanteensa turvatuksi jonkin verran useammin kuin naiset.

Taloudellisen tilanteen epävarmuus kuormittaa henkisesti. Useampi kuin neljä kymmenestä itsensätyöllistäjästä kokee jatkuvaa huolta töiden riittävyydestä. Kulttuurialalla ja käsityöammateissa toimivilla osuus on selvästi suurempi kuin muilla. Lisäksi lähes joka kolmas itsensätyöllistäjä kertoo tulojensa vaihtelevan paljon kuukaudesta toiseen.

Kokee jatkuvaa huolta töiden riittävyydestä
Pitää täysin tai jokseenkin paikkansa
Itsensätyöllistäjät sukupuolen ja ammattiryhmän mukaan

Lähde: Itsensätyöllistäjät 2013. Tilastokeskus

Noin puolet itsensätyöllistäjistä on sitä mieltä, että on vaikea ymmärtää, mitä sosiaaliturvaetuuksia yrittäjälle kuuluu. Harvalla on myöskään käsitystä eri sosiaalietuisuuksien tasosta, esimerkiksi sairauspäivärahastaan.

Ensimmäinen laaja tutkimus itsensätyöllistäjistä

Tilastokeskuksen julkaisema raportti Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 pohjautuu laajaan haastattelututkimukseen, jossa on ensimmäistä kertaa kattavasti tutkittu yksin yrittäjinä tai yrittäjämäisesti työskenteleviä. Raportissa tarkastellaan itsensätyöllistäjien työmarkkina-asemaa, työoloja, toimeentuloa ja sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä.

Tutkimuksen ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Tilastokeskus.

Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013. Tilastokeskus. Hinta 48 euroa. Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokirjakaupasta.
Julkaisu on saatavana myös pdf-versiona Tilastokeskuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja: erikoistutkija Anna Pärnänen p. 029 551 3795, erikoistutkija Hanna Sutela p. 029 551 2907