Nyheter 2021

23.12.2021 God jul och gott nytt år

Statistikcentralen önskar god jul och gott nytt år 2022! Statistikcentralens julhälsning

22.12.2021 Tidtabellerna för statistiska offentliggöranden i början av år 2022 har publicerats

I Statistikcentralens publiceringskalender finns nu uppgifter om statistik som publiceras under januari–februari år 2022. Uppgifter om offentliggörandena under resten av året publiceras i januari.

2.12.2021 Klassikern inom statistik hänger med när samhället förändras

Statistisk årsbok för Finland 2021 har nu getts ut och är ett omfattande statistiskt samlingsverk om Finland och det finländska samhället. De långa tidsserierna ger en helhetsbild av utvecklingen i vårt samhälle ända fram till idag.  

15.11.2021 Vår webbplats förnyas – testa statistikgrenarnas betasidor och ge respons

Vi förnyar innehållet och strukturen på vår webbplats för att allt bättre kunna betjäna alla som behöver statistisk information. Vi har börjat med att förnya sidorna för statistisk information och därifrån fortsätter vi till det övriga innehållet.  

6.9.2021 Förslag till kvalitetskriterier för informationsmaterial på remiss

Finansministeriet begär utlåtanden om förslaget till kvalitetskriterier för informationsmaterial för den offentliga förvaltningen. Utlåtanden kan ges skriftligen i Lausuntopalvelu.fi-tjänsten fram till den 4 oktober.

26.8.2021 Databokslutet 2020: En tillförlitlig behandling av uppgifter är grunden för statistikproduktionen

Statistikcentralens dataskyddsprinciper säkerställer att uppgifterna om enskilda uppgiftslämnare i statistikproduktionen är konfidentiella. Med hjälp av databoksluten rapporterar vi årligen om sätten för behandlingen av uppgifterna och utvecklingen av dem. 

20.8.2021 Åland – en annorlunda hundraåring

”Magkänslan säger att det är flera finska turister som i år hittat hit för första, men inte sista gången”, skriver högskolepraktikant Helmi Andersson. Hon tillbringar sin första sommar på Åland på Ålands statistik- och utredningsbyrå i Mariehamn. (Tieto&trendit)

27.7.2021 Synen på den egna ekonomin i nuläget i konsumenternas förtroendeindikator den mest positiva i mätningshistorien

Idag på morgonen har den nya konsumenternas förtroendeindikator publicerats. Förtroendeindikatorn var 4,4, vilket är en liten minskning från 4,6 i juni men ännu betydligt högre än 2,7 i maj. Förtroendet för ekonomin är mycket starkt jämfört med förtroendeindikatorns långtidsmedelvärde som är -1,7.

20.7.2021 Ändringar i uppgifterna om arbetslösheten för början av året

När det gäller definitionen av arbetslösa har det upptäckts en liten skillnad mellan de uppgifter som lämnas till Eurostat och de nationella uppgifterna.

18.6.2021 Finland i siffror 2021 berättar om oss alla

Statistikcentralens färska publikation Finland i siffror 2021 handlar om oss och det samhälle vi lever i. I statistiken ingår varje finländare, hem, skola, arbetsplats och kommun.

27.5.2021 Kvartalsuppgifterna om kommunernas ekonomi har för första gången publicerats i tjänsten Granskakommuner.fi

Ansvaret för insamlingen av kommunernas ekonomiska information överfördes för kvartalsuppgifternas del från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021. Nu finns den kommunala ekonomins första utfallsuppgifter som rapporteras kvartalsvis i Statskontorets tjänst Granskakommuner.fi.

11.5.2021 Nationalräkenskapernas årsuppgifter publiceras undantagsvis i juli

Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter skjuts fram med ungefär tre veckor till följd av fördröjningen av centralt källmaterial. Det nya datumet för publicering är 14.7 och då uppdateras uppgifterna för åren 2018–2020.

21.4.2021 Finland medlem av FN:s statistikkommission 2022–2025

FN:s ekonomiska och sociala råd har valt Finland som medlem av FN:s statistikkommission för perioden 1.1.2022–31.12.2025. Finland representeras i statistikkommissionen av Statistikcentralens generaldirektör Markus Sovala. 

1.4.2021 Ny tidtabell för statistiken över kommunalvalet har publicerats

På grund av att kommunalvalet flyttades fram har också publiceringstidtabellen för Statistikcentralens statistik över kommunalvalet ändrats. Se nya publikationstider för bakgrundsanalyser och valresultat.

3.3.2021 Finländarna pendlade mest till Sverige

I slutet av år 2015 arbetade totalt 2 400 finländare i ett annat nordiskt land. Av dem reste över hälften till Sverige för att arbeta och drygt 40 procent till Norge.

26.2.2021 Uppgifterna om utrikeshandeln år 2019 reviderades i nationalräkenskaperna och betalningsbalansen

Uppgifterna om utrikeshandeln reviderades betydligt för år 2019 i uppgifterna om nationalräkenskaperna som publicerades 26.2.2021. De uppdaterade uppgifterna beräknades i nationalräkenskaperna på basis av företagens bokslut och specifikationer av resultaträkningarna för år 2019.

25.2.2021 Behandlingen av fondutdelningar från utlandet utvecklas

Statistikcentralen och Eurostat utvärderar de kompletterade källmaterialen för primära inkomster från utlandet och bokföringen av dem. Bokföringarna kan ha inverkan särskilt på arbetspensionsanstalternas och de offentliga samfundens finansiella rest, bytesbalansen, finansräkenskaperna och bruttonationalinkomsten.

11.2.2021 Markus Sovala generaldirektör för Statistikcentralen

Statsrådet har utnämnt Markus Sovala till generaldirektör för Statistikcentralen för viss tid på fem år fr.o.m. 1.3.2021. Sovala övergår till uppdraget som generaldirektör från posten som finansministeriets finanspolitiska koordinator.

9.2.2021 Geodatamaterialet över kommunbaserade statistikområden har uppdaterats

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. I gränssnittstjänsten för geografisk information finns de kommunbaserade statistikområdena för år 2021 i två olika skalor.

25.1.2021 Paavo berättar om skillnaderna mellan områdena

Vilka postnummerområden i Finland har flest ensamboende? Och enföräldershushåll? Dessa två nya variabler och mycket annan information finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo. Uppgifterna i tjänsten har uppdaterats idag på Paavodagen.

18.1.2021 Översikt över coronasituationen: Omsättningen inom handeln och försäljningsvolymen ökar, näringsgrenen tjänster minskar

I Statistikcentralens översikt över coronasituationen som utkommer varannan vecka samlar vi aktuell statistik och aktuella bloggar och artiklar som beskriver utvecklingen av coronasituationen i Finland.

14.1.2021 Tillförlitlig statistik lyfts fram under temaåret för forskningsbaserad kunskap

Statistikcentralen deltar i temaåret för forskningsbaserad kunskap som firas i år. Vi publicerar statistiska uppgifter och artiklar samt ordnar webbinarier för olika målgrupper temaåret till ära.

Nyheter och pressmeddelanden 1996-2021