Aiheet
Kansantalous

Julkisyhteisöjen alijäämä 2,7 prosenttia ja velka 72,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2021

tiedote | Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2021

Muutos

28.6.2022 tehtiin tilastovuosille 2000-2021 julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain, julkisyhteisöjen rahoitustilinpito ja kansantalouden rahoitustilinpito -tilastoissa poikkeuksellinen revisio. Sama revisio tehtiin 21.10.2022 myös julkisyhteisöjen alijäämä ja velka -tilastoon. Syynä ARA-lainojen käsittelyyn tehty menetelmämuutos, joka korotti valtionhallinnon ja paikallishallinnon pitkäaikaisten lainojen tasoa merkittävästi koko aikasarjan osalta sekä velka- että saamispuolelta.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen Eurostatille raportoimien tarkistettujen tietojen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä oli 2,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2021. Alijäämä alitti jälleen EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen viitearvon, joka on kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisyhteisöjen EDP-velka, eli sulautettu bruttovelka, oli vuoden 2021 lopussa 72,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vaikka velan BKT-suhde oli 2,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin, ylitti se edelleen selvästi 60 prosentin viitearvon. Menetelmämuutos ARA-korkotukilainojen käsittelyyn kasvatti velan BKT-suhdetta 5,9 prosenttiyksikköä vuoden 2021 osalta.

Keskeisiä poimintoja

  • Julkisyhteisöjen alijäämä 6,8 miljardia euroa ja 2,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2021
  •  Julkisyhteisöjen velka 181,9 miljardia euroa ja 72,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2021

Julkisyhteisöjen alijäämä, eli kansantalouden tilinpidon mukainen nettoluotonotto, oli 6,8 miljardia euroa vuonna 2021. Julkisyhteisöjen rahoitusasema parani 6,4 miljardilla eurolla edellisvuodesta. Eniten vuoteen 2020 verrattuna parani valtionhallinnon rahoitusasema. Valtionhallinnon alijäämä oli vuonna 2021 runsaat 8 miljardia euroa, mikä oli noin 5 miljardia euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionhallinnon rahoitusaseman kohenemiseen vaikutti etenkin verotulojen kasvu. Paikallishallintosektorin alijäämä oli vuonna 2021, ennakkotietojen mukaan, runsaat 500 miljoonaa euroa.

Sosiaaliturvarahastot jakaantuvat työeläkelaitoksiin ja muihin sosiaaliturvarahastoihin. Sosiaaliturvarahastojen ylijäämä kasvoi huomattavasti, muun muassa osinkotulojen kasvun myötä, 2 miljardiin euroon vuonna 2021, eli kasvua edellisvuodesta oli lähes 2 miljardia euroa. Työeläkelaitosten ylijäämä kasvoi 2,2 miljardiin euroon ja muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema oli edelleen alijäämäinen (221 miljoonaa euroa) vuonna 2021.

Julkisyhteisöjen sulautettu bruttovelka (EDP-velka) oli 181,9 miljardia euroa vuoden 2021 lopussa. Velka kasvoi 4,0 miljardia euroa vuonna 2021. Valtionhallinnon velka kasvoi 4,2 miljardia euroa ja paikallishallinnon velka kasvoi 1,0 miljardia euroa. Sosiaaliturvarahastojen velka laski 0,9 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen välisten sulautuserien kasvu 258 miljoonalla eurolla vaikutti niin, että koko julkisyhteisöt-sektorin velka kasvoi edellä mainitun 4,0 miljardia euroa vuonna 2021. EDP-velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa talouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja sen kehitykseen vaikuttavat sekä sulauttamattoman bruttovelan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset. 

Julkisyhteisöjen velan tilastointiin tehtiin kesällä 2022 menetelmämuutos, jonka johdosta ARA korkotukilainat esitetään jatkossa julkisyhteisöjen velassa sekä myös rahoitusvaroissa. Vuoden 2021 julkisyhteisöjen EDP-velka on nyt 15,5 miljardia euroa korkeampi kuin huhtikuun 2022 julkistuksessa. ARA-korkotukilainoihin liittyvän menetelmämuutoksen takia julkisyhteisöjen EDP velka oli 14,9 miljardia euroa korkeampi ja loppuosa muutoksesta johtui muista tietojen tarkentumisista. Valtionhallinnon osuus ARA-korkotukilainoista oli 9,0 miljardia euroa ja paikallishallinnon 6,0 miljardia euroa. ARA-korkotukilainojen menetelmämuutoksesta voi lukea lisää muutostiedotteesta: https://www.stat.fi/muutostiedote/cl4wd9qcoqezr0bvwlrq28hxt

EDP-raportointitaulut, lokakuun 2022 notifikaatio (vain englanniksi) (pdf).

Eurostat julkistaa jäsenmaiden alijäämä- ja velkatiedot alustavasti 21. lokakuuta 2022.

Tilaston sisällöstä ja käsitteistä

Julkisyhteisöjen yli-/alijäämällä tarkoitetaan kansantalouden tilinpidon sektoritilien mukaista nettoluotonantoa/-ottoa, joka on kokonaistulojen ja kokonaismenojen erotus. Esimerkiksi paikallishallinnon tapauksessa käsite poikkeaa sektoriin kuuluvien kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelmien mukaisesta tilikauden yli-/alijäämästä. Keskeinen ero liittyy investointeihin, jotka kirjataan kansantalouden tilinpidossa menoiksi sellaisenaan.

Julkisyhteisöjen tilinpidossa Euroopan väliaikainen rahoitusvakausväline ERVV käsitellään Eurostatin päätöksen perusteella siten, että ERVV:n velanotto tilastoidaan osaksi takauksia myöntäneiden maiden julkista velkaa. Avunsaajamaan ERVV:ltä saama laina tilastoidaan ikään kuin se olisi saatu takaukset myöntäneiltä euromailta, ja nämä maat puolestaan ovat vastaavan summan velkaa ERVV:lle. Tämän seurauksena takaukset myöntäneillä euromailla EDP-bruttovelka kasvaa, mutta nettovelka pysyy ennallaan, koska maille syntyy yhtä iso saaminen avunsaajamaalta. Kunkin maan julkisyhteisöjen velkaan kirjattava osuus ERVV:n myöntämistä lainoista lasketaan jakamalla avunsaajamaille annettu laina sovitetulla jako-osuudella (perustuu kuhunkin tukipakettiin osallistuvien jäsenmaiden osuuksiin EKP:n pääomasta).

Vuoden 2021 lopussa Suomen julkisyhteisöjen velkaan on kirjattu 3,4 miljardia euroa velkaa ERVV:n myöntämien lainojen perusteella. Vastaavaa käsittelyä ei Euroopan vakausmekanismin (EVM) kohdalla tehdä.

Valtionhallinnon EDP-velka eroaa käsitteellisesti Valtiokonttorin julkaisemasta valtionvelasta. Valtion EDP-velkaan luetaan mukaan lisäksi väliaikaisen rahoitusvakausvälineen ERVV:n myöntämät lainat avunsaajamaille, johdannaissopimuksiin liittyvät saadut vakuustalletukset, ydinjätehuoltorahaston pääoma, valtion elinkaarihankkeiden investoinneista syntyneet velat ja kierrossa olevat kolikot. Jatkossa myös ARA-korkotukilainat esitetään julkisyhteisöjen velassa. Kansantalouden tilinpidossa valtionhallintosektori on myös käsitteellisesti laajempi kuin budjetti- ja rahastotalous. Valtion Eläkerahasto luetaan kuitenkin sosiaaliturvarahastoihin. Arvostusperiaatteena molemmissa velkakäsitteissä on nimellisarvo, jossa valuutanvaihtosopimusten vaikutus on huomioitu. Kun nämä erot otetaan huomioon päästään EDP-käsitteen mukaiseen valtionhallinnon bruttovelkaan (Liitetaulukko 2). Vuonna 2021 Valtiokonttorin valtionvelka 128,7 mrd. euroa + velan käsitteelliset erot 6,5 mrd. euroa + sektorirajauksesta johtuvat erot 4,2 mrd. euroa + ARA-korkotukilainojen menetelmämuutoksesta johtuvat erot 9,0 mrd. euroa = valtionhallinnon bruttovelka 148,3 mrd. euroa. Arvostusperiaatteena molemmissa velkakäsitteissä on nimellisarvo, jossa korko- ja valuutanvaihtosopimusten vaikutus on huomioitu.

Lista julkisyhteisöihin sisältyvistä yksiköistä ja päätöksiä merkittävimmistä sektoriluokitustapauksista löytyy osoitteesta: https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/_linkki/soveltamisp.html

Suomi päivitti alijäämä- ja velkatietojen laadintaa koskevan EDP-inventoryn huhtikuun 2021 julkistuksen yhteydessä. Menetelmäkuvaus löytyy osoitteesta:https://stat.fi/til/jali/men.html

Muutos

28.6.2022 tehtiin tilastovuosille 2000-2021 julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain, julkisyhteisöjen rahoitustilinpito ja kansantalouden rahoitustilinpito -tilastoissa poikkeuksellinen revisio. Sama revisio tehtiin 21.10.2022 myös julkisyhteisöjen alijäämä ja velka -tilastoon. Syynä ARA-lainojen käsittelyyn tehty menetelmämuutos, joka korotti valtionhallinnon ja paikallishallinnon pitkäaikaisten lainojen tasoa merkittävästi koko aikasarjan osalta sekä velka- että saamispuolelta.
Lue lisää muutoksesta

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Julkisyhteisöjen EDP-alijäämä 2011-2021

Julkisyhteisöjen EDP-velka 2011-2021

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Julkisyhteisöjen EDP-alijäämän ja -velan tarkentuminen, miljoonaa euroa

Julkisyhteisöjen EDP-alijäämän ja -velan tarkentuminen, suhteessa BKT:een, %

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Sektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rahoitus.tilinpito@stat.fi
Lotta Sjöblom
yliaktuaari
029 551 3342
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.