Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Yritykset

Yrityksille maksettiin miljardi euroa koronatukea vuonna 2021

katsaus | Yritystukitilasto 31.12.2021

Tilastokeskuksen tietojen mukaan yritystukia sai 60 872 yritystä vuonna 2021. Näistä 52 490 yritykselle maksettiin suoraa tukea, 1 020 yritykselle maksettiin lainaa ja takauksia myönnettiin 5 560 yritykselle. Tuensaajien määrä oli pienempi kuin edellisvuonna, mutta yli kaksinkertainen verrattuna koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan.

Tuensaajista suurin osa oli mikroyrityksiä (71,9 %) ja pieniä yrityksiä (24,8 %). Toimialoittain eniten oli palvelualojen yrityksiä (51,7 %), kaupan alan (13,1 %) ja teollisuuden toimialan yrityksiä (9,7 %).

Suoraa yritystukea maksettiin 1 424 miljoonaa euroa, lainaa maksettiin 478 miljoonaa ja takausta myönnettiin 1 370 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna suoran tuen määrä laski 19 % ja takausten määrä laski 17 %. Maksettujen lainojen määrä kasvoi sen sijaan 81 %.

Suorien tukien määrä laski edellisvuoteen verrattuna kaikissa kokoluokissa suuryrityksiä lukuun ottamatta. Tuesta 77 % maksettiin mikroyrityksille ja pienille yrityksille.

Suoran tuen määrä väheni kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta palvelualaa, jossa tuen määrä kasvoi 2,5 % vuoden takaisesta ollen 853 miljoonaa euroa. Tämä vastasi 60 % kaikesta suorasta tuesta. Suhteellisesti ja euromääräisesti tuen määrä väheni eniten kaupan alalla, jossa tuen suuruus väheni 115 miljoonaa ollen 134 miljoonaa euroa. Muilla toimialoilla tuki väheni noin 30 %.

Metsäteollisuuden tuet eivät ole muuttuneet erityisen paljon viime vuosina. Metalliteollisuuden tuet vähenivät edellisestä vuodesta yli 60 miljoonaa, mutta tuki oli silti 53 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2019. Muun teollisuuden tuet ovat kehittyneet samaan tapaan kuin metalliteollisuuden ollen 79 miljoonaa euroa.

Tarkemmalla tasolla palvelualojen kehitys on ollut ristiriitaista. Taiteet, viihde ja virkistys -toimialan suorat tuet kasvoivat 73 % edellisestä vuodesta ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuet kasvoivat 32 %. Tuet kasvoivat myös hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (19 %) sekä kuljetus- ja varastoinnin toimialoilla (13 %). Toisaalta muilla palvelualoilla tuen määrä laski. Informaation ja viestinnän toimialalla 109 miljoonan euron tuessa oli 32 %:n vähentyminen pääosin siitä syystä, että tutkimus- ja kehittämistyöhön tarkoitettu häiriörahoituksen maksatus väheni selvästi. Ammatillinen, tieteellinen ja teknillinen toiminta -toimialan saama tuen määrä väheni 28 %.

Kuitenkin jos palvelualoilla vertailu tehdään vuoteen 2019, niin jokaisella toimialalla tuen määrä on vähintään kaksinkertaistunut. Eniten on kasvanut majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuet, jotka kasvoivat kaksikymmenkertaisiksi, sekä taide, viihde ja virkistys -toimialan tuet, jotka nekin kasvoivat yhdeksäntoistakertaisiksi vuonna 2021 verrattuna vuoden 2019 tukimäärään.

Myönnettyjen takausten määrä kasvoi teollisuudessa ja rakentamisen toimialalla edellisvuodesta, muilla toimialoilla takausten määrä väheni. Takauksista 43 % myönnettiin teollisuudelle ja 23 % palvelualoille. Kokoluokittain takausten määrä jakaantui tasaisemmin kuin vuotta aiemmin. Eniten takauksia myönnettiin pienille yrityksille, 495 miljoona euroa, ja vähiten suuyrityksille, 230 miljoonaa euroa.

Koropandemian vuoksi jaettu tuki pääosin palvelualoille

Koronapandemian aiheuttaman suhdanneheikentymän vuoksi maksettiin suoraa tukea miljardi euroa, lainaa 258 miljoonaa euroa ja takausta myönnettiin 301 miljoonaa euroa. Kaikesta koronapandemian vuoksi maksetusta suorasta tuesta 71 % meni palvelualoille. Kokoluokittain tuesta 297 miljoonaa euroa maksettiin mikroyrityksille, 524 miljoonaa pienille yrityksille, 138 miljoonaa keskisuurille ja 41 miljoonaa euroa suuryrityksille. Yhteensä 37 921 yritystä sai jotain koronapandemian vuoksi jaettua tukea.

Suorasta tuesta 652 miljoonaa maksettiin korvaamaan koronapandemiasta kärsineiden yritysten kiinteitä kustannuksia, 122 miljoonaa maksettiin korvauksena viranomaisten päätöksistä johtuneista toiminnan sulkemisista tai rajoituksista. Business Finlandin ja ELY-keskusten myöntämää liiketoiminnan häiriörahoitusta jaettiin 216 miljoonaa euroa. Ravintoloille jaettiin noin 10 miljoonaa euroa työllistämistoimiin.

Rakennusalalla, kaupan alalla ja palvelualoilla kaikesta suorasta tuesta suunnilleen 80 % myönnettiin koronapandemian vuoksi, kun muilla aloilla osuus oli noin 40 % tai sen alle.

Edellisvuoteen nähden koronapandemian takia maksettujen suorien tukien määrä laski 22 % ja takausten määrä laski 58 %. Suoran tuenkin määrä laski jokaisella toimialalla lukuun ottamatta palvelualoja, jossa erityisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnassa tuen määrä kasvoi.

Yritystukien suuruus yritystä kohden

Yritystä kohden maksettujen tukien määrä vaihtelee yrityksen kokoluokan ja toimialan mukaan. Teollisuuden alalla yritys saa tukea keskimäärin 50 000 euroa, kun muilla toimialoilla tuen suuruus on 24 400 euroa yritystä kohden. Pienin tuki yritystä kohden on alkutuotannossa, 11 700 euroa. Takauksia myönnetään keskimäärin teollisuudelle 732 000 euroa ja muille toimialoille 164 000 euroa yritystä kohden.

Mitä suurempi yritys on sitä enemmän se saa keskimäärin tukea. Mikroyritys sai suoraa tukea 11 000 euroa, pieni yritys 51 000, keskisuuri 165 000 ja suuryritys 292 000 euroa yritystä kohden.

Kuitenkin yrityksen saaman tuen arvo voi suurestikin poiketa keskimääräisestä. Yritystuille on tyypillistä, että osa tuensaajista saa huomattavasti enemmän tukia kuin keskivertoyritys. Vuoden 2021 tuensaajista 3,6 % sai puolet kaikista suorista tuista. Siksi suorien tukien mediaani (6 600 euroa) oli selvästi pienempi kuin keskiarvo (26 900 euroa). Koronapandemian vuoksi maksettujen tukien keskiarvo oli 26 200 euroa ja mediaani 8 100 euroa, tavanomaisten tukien keskiarvo yritystä kohden oli 23 100 euroa ja mediaani 5 000 euroa.

Myönnetyt suorat tuet

Myönnettyjen yritystukien maksatus voi tapahtua usean vuoden aikana tai tukea ei välttämättä makseta kokonaisuudessaan, ja näistä syistä myönnettyjen tukien määrä voi olla yrityksittäin erilainen maksettuihin tukiin verrattuna. Vuosina 2016-2019 suoria tukia on myönnetty 14-24 % enemmän kuin niitä on maksettu. Vuonna 2020 tukia myönnettiin 588 miljoonaa enemmän kuin niitä maksettiin ja vuonna 2021 suoria tukia myönnettiin 1 694 miljoonaa euroa, eli 270 miljoonaa enemmän kuin niitä maksettiin. Lainoja myönnettiin 515 miljoonaa, eli 8 % enemmän kuin niitä maksettiin.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • toimiala
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
tiede.teknologia@stat.fi
Tommi Veistämö
yliaktuaari
029 551 3546
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.