Aiheet
Hinnat ja kulutusTyö, palkat ja toimeentuloKansantalous

Kuluttajien luottamus pysyi synkissä lukemissa lokakuussa

tiedote | Kuluttajien luottamus 2022, lokakuu

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli -17,6 lokakuussa 2022, kun se syyskuussa oli -18,3 ja elokuussa -14,9. Syys-lokakuun lukemat ovat mittaushistorian 1995–2022 heikoimmat. Viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon 2,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,0. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–18. lokakuuta 1 011 Suomessa asuvaa henkilöä.

Keskeisiä poimintoja

 • Kuluttajien odotus Suomen taloudesta vuoden kuluttua oli synkin koskaan. Odotus myös omasta taloudesta oli hyvin heikko, samoin arvio sen tilasta kyselyhetkellä.
 • Odotus omasta taloudesta kuitenkin koheni edelliskuuhun verrattuna, kun taas nykytilan arvio laski. Vuodentakaiseen nähden talouden näkymät olivat nyt selvästi ankeammalla tasolla.
 • Kuluttajilla oli ennätyksellisen vähän aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan. Ajankohtaa pidettiin huonoimpana koskaan ostoksille. Myös asunnon ostoaikeet jäivät alle keskimääräisen tason.
 • Arviot inflaatiosta kyselyhetkellä ja vuoden kuluttua olivat mittaushistorian korkeimmat.
 • Kuluttajat pitivät omaa rahatilannettaan edelleen hyvänä. Lisäksi omakohtaisen työttömyyden uhan koettiin pienentyneen, vaikka kuva yleisestä työttömyydestä synkkeni hieman.

Kuluttajien luottamus asuinalueilla ja väestöryhmissä

Lokakuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -11,8). Heikointa luottamus oli Itä-Suomessa (-22,6). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat vähiten pessimistisiä (-7,2). Lokakuussa kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät (-25,1). Tarkempaa tietoa on saatavilla kuvioista ja tietokantataulukoista.

Oma ja Suomen talous

Lokakuussa kuluttajien odotus Suomen taloudesta vuoden kuluttua oli synkin koskaan mittaushistoriassa 1995–2022. Odotus myös omasta taloudesta oli hyvin heikko, samoin arvio sen tilasta kyselyhetkellä.

Odotus omasta taloudesta kuitenkin koheni lokakuussa syyskuuhun verrattuna, kun taas nykytilan arvio laski. Viime vuoden lokakuuhun nähden talouden näkymät olivat nyt selvästi ankeammalla tasolla.

Peräti 86 % kuluttajista oli lokakuussa sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten, ja vain 3 % näki sen parempana. Kuluttajista jo 30 % arvioi, että heidän oman taloutensa tila on nyt huonompi kuin vuosi sitten. Vain 22 % kuluttajista piti omaa talouttaan lokakuussa viimevuotista vahvempana.

Lokakuussa vain 12 % kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Yli puolet eli 61 % kuluttajista puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 26 % kuluttajista, kun taas hieman useampi eli 29 % pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Työttömyys ja sen uhka

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa heikkeni lokakuussa pessimistiselle tasolle. Kuluttajista enää 15 % odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja lähes puolet eli 45 % arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Lokakuussa työlliset kuluttajat (palkansaajat ja yrittäjät) kokivat omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan pienemmäksi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Työllisistä 6 % uskoi uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 14 % arvioi riskin kasvaneen. Puolet työllisistä eli 51 % koki lokakuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

Inflaatio

Lokakuussa kuluttajien arviot inflaatiosta kyselyhetkellä ja vielä vuoden kuluttua kohosivat edelleen ja samalla mittaushistorian korkeimmiksi.

Kuluttajat arvioivat lokakuussa, että kuluttajahinnat ovat nousseet 8,3 % viime vuoden lokakuusta ja nousevat 6,8 % seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 87 % oli sitä mieltä, että hinnat ovat nousseet vuodessa paljon tai melko paljon, ja 61 % odotti hintojen nousevan vähintään samaa vauhtia myös tulevina kuukausina.

Rahatilanne, säästäminen ja lainanotto

Lokakuussa ajankohtaa pidettiin erittäin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Kuluttajista vain 13 % arvioi ajan otolliseksi lainan ottamiselle ja 38 % piti säästämistä kannattavana. Samalla myös aikomus lainanottoon laski hieman alle pitkän ajan keskimääräisen tason kuluttajien keskuudessa. Lokakuussa 15 % kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat edelleen hyväksi lokakuussa ja mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin olevan tulevina kuukausina keskimääräisen verran. Rahaa oli lokakuussa jäänyt säästöön 61 %:lla kuluttajista ja 72 % uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Rahankäyttö ja isot ostoaikeet

Lokakuussa ajankohtaa pidettiin huonoimpana koskaan kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista vain 11 %:n mielestä hetki oli otollinen hintaville hankinnoille.

Aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana oli kuluttajilla lokakuussa ennätyksellisen vähän. Ostoaikeet laantuivat syyskuuhun ja etenkin vuodentakaiseen verrattuna. Lokakuussa vain 8 % kuluttajista aikoi lisätä ja puolet eli 49 % vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Auton ostoa seuraavan vuoden aikana harkittiin lokakuussa selvästi vähemmän kuin keskimäärin pitkällä ajalla. Myös asunnon osto- tai rakentamisaikeita riitti vain alle keskimääräisen verran, ja sama pätee asunnon peruskorjausta koskeviin suunnitelmiin.

Lokakuussa vain 12 % kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi samoin 12 % kuluttajista. Kuluttajista 17 % suunnitteli käyttävänsä rahaa kodin peruskorjaamiseen seuraavan vuoden aikana.

Tilaston aineisto

Lokakuussa 2022 kuluttajien luottamustutkimukseen osallistui 1 011 henkilöä. Vastausaste oli 46,3 %. Kysely tehdään verkkolomakkeella ja puhelinhaastatteluilla. Lokakuussa 75 % vastauksista tuli verkkolomakkeelta (otoksesta osuus oli 35 %). Tutkimuksen kysymyksissä on pääosin valmiit vastausvaihtoehdot (kvalitatiivinen tutkimus).

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Koodi
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Koodi
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Sukupuoli
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Ikä
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Koulutusaste
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Sosioekonominen asema
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Alue
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:

  Tulevat julkaisut

  Taustatiedot

  Dokumentaatio
  Viittausohje

  Tilaston asiantuntijat

  Tiedustelut ensisijaisesti
  Pertti Kangassalo
  yliaktuaari
  029 551 3598
  Muut asiantuntijat
  Vastaava osastopäällikkö

  Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

  Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.