Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Solmittujen avioliittojen määrä pienin yli 100 vuoteen

tiedote | Siviilisäädyn muutokset 2021

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2021 solmittiin 19 579 avioliittoa, edellisenä vuonna 22 082. Solmittujen avioliittojen määrä väheni yhdessä vuodessa 2 503:lla. Avioliittoja, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, solmittiin 19 204, mikä on 2 483 edellisvuotta vähemmän. Samaa sukupuolta olevat solmivat 375 avioliittoa, 20 edellisvuotta vähemmän.

Pääkohdat

 • Vuonna 2021 solmittiin 19 579 avioliittoa. Määrä on pienin yli 100 vuoteen.
 • Avioeroja oli vähiten yli 30 vuoteen.
 • Ensimmäisen avioliiton solmimisikä laski sekä miehillä että naisilla.
 • Uudelleen avioituneita oli joka neljäs vuonna 2021 avioituneista.

Vuosittain solmittujen avioliittojen ja avioerojen kokonaismäärän tilastointitapaa on muutettu vuoden 2017 tilastosta lähtien siten, että tilastoon tulevat mukaan kaikki ne solmitut avioliitot ja avioerot, joissa vähintään toinen puolisoista asuu vakinaisesti Suomessa tapahtumapäivänä. Vuosina 1980–2016 kokonaismäärä muodostui tapauksista, joissa nainen asui vakinaisesti Suomessa vihki- tai eropäivänä. Kuviossa ja taulukossa 121e on solmittujen avioliittojen ja avioerojen määrä muutetulla tilastointitavalla taannehtivasti vuodesta 1990 lähtien. Jotta eri vuosien luvut olisivat kuviossa vertailukelpoisia, niin vuosien 2017–2021 lukuihin eivät sisälly samaa sukupuolta olevien avioliittoja, joita oli edellä mainittuina vuosina 554, 387, 376, 395 ja 375, eikä avioeroja, joita oli 2, 29, 54, 88 ja 85.

Avioituvuus edelleen laskussa

Eri sukupuolta olevien avioituvuus, eli avioliiton solmineet suhteessa niihin, jotka voisivat mennä naimisiin, on alentunut lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2008. Vuonna 2020 naisten avioituvuuden lasku pysähtyi ja miestenkin avioituvuuden aleneminen hidastui, mutta vuonna 2021 sekä naisten että miesten avioituvuus kääntyi taas jyrkempään laskuun. Sekä naisilla että miehillä avioituvuus pieneni 11 % edellisvuodesta. Naisten avioituvuusluku vuonna 2021 oli 14,0 tuhatta ei-naimisissa ja ei-rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa täysi-ikäistä naista kohden, kun vuotta aiemmin se oli 15,7. Vastaavasti miesten luku oli 15,0, kun se edellisenä vuonna oli 16,9.

Vuonna 2021 avioituvuus aleni kaikissa ikäryhmissä sekä naisilla että miehillä. Naisilla avioituvuus laski eniten 35–39, 40–44- ja 45–49-vuotiaiden ikäryhmissä, miehillä 40–44- ja 45–49-vuotiaiden ikäryhmissä.

Ensimmäisen avioliiton solmimisikä laski

Vuonna 2021 avioliitoissa, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, ensimmäisen kerran avioituneiden naisten ja miesten keski-iät laskivat. Naisten keski-ikä oli 32,2 vuotta, edellisenä vuonna 32,6 ja vastaavasti miesten keski-ikä oli 34,2 vuotta, edellisenä vuonna 34,7. Toisen kerran avioituneiden naisten keski-ikä oli 45,2 vuotta, laskua oli kolmen kymmenyksen verran edellisestä vuodesta. Vastaava miesten keski-ikä oli 48,3 vuotta, laskua oli neljä kymmenystä yhdessä vuodessa.

Vuonna 2021 kahden naisen solmimissa avioliitoissa naisten keski-ikä oli 35,5 vuotta, vuotta aiemmin 35,8 vuotta. Vastaavasti kahden miehen solmimissa avioliitoissa keski-ikä oli 42,1 vuotta, kymmenyksen vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Uudelleen avioituneita joka neljäs avioliiton solmineista

Sekä naisilla että miehillä uudelleen naimisiin menneiden määrä väheni suhteellisesti enemmän kuin ensimmäistä kertaa naimisiin menneiden määrä. Tästä seuraa, että ensimmäisten avioliittojen osuus kaikista solmituista avioliitoista kasvoi naisilla kolme ja miehillä kaksi prosenttiyksikköä. Sekä naisilla että miehillä ensimmäisten avioliittojen osuus kaikista solmituista avioliitoista kasvoi 76 %:iin.

Toisia avioliittoja oli 19 % kaikista naisten solmimista avioliitoista, kolmansia 4 %. Vastaavasti miehillä oli toisia avioliittoja 20 % ja kolmansia 3 % kaikista miesten solmimista avioliitoista.

Heinäkuu suosituin avioitumiskuukausi

Vuoden 2021 suosituin avioitumiskuukausi oli heinäkuu, jolloin 3 616 paria solmi avioliiton. Toiseksi suosituin oli elokuu 3 151 parilla. 2010-luvulla heinä- ja elokuu ovat vuorotelleet suosituimpana avioitumiskuukautena. Koska häät ajoittuvat useimmiten viikonloppuihin, “kärkisijan” muuttumiseen vaikuttaa viikonloppujen määrän vaihtelu kuukausissa vuosittain. Kolmanneksi eniten avioliittoja vuonna 2021 solmittiin syyskuussa.

Avioliittoja solmittiin eniten 21. elokuuta, jolloin vihittiin 554 paria. Toiseksi eniten vihille mentiin elokuun 7. päivä, 469 paria, ja kolmanneksi eniten heinäkuun 24. päivä, 451 paria. Vuoden 2021 kymmenen suosituimman vihkipäivän joukkoon ei aivan mahtunut "symmetrinen" päivämäärä 12.02.2021, jolloin vihittiin 306 paria.

Vuonna 2021 kaikista eri sukupuolta olevien vihkimisistä 42 % oli kirkollisia. Kirkollisten vihkimisten osuus kaikista solmituista avioliitoista pieneni alle 50 %:n vuonna 2012. Vihkiminen oli kirkollinen 50 %:lla eri sukupuolta olevista Suomessa asuneista puolisoista, jotka vihittiin molempien ensimmäiseen avioliittoon. Kirkollisten vihkimisten osuus on ensimmäisissäkin avioliitoissa pienentynyt selvästi, vuonna 2006 se oli vielä 70 %.

Avioerojen määrä pienin yli 30 vuoteen

Vuonna 2021 avioeroon päättyi 12 166 avioliittoa. Näistä 85:tä lukuun ottamatta kaikki olivat avioeroja, joissa puolisot olivat eri sukupuolta. Avioerojen määrä, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, väheni 1 309:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Samaa sukupuolta olevien parien avioeroja oli kolme vähemmän kuin vuotta aiemmin.

⁠Avioerojen vuosittainen määrä on vaihdellut 2000-luvulla ilman selvää suuntaa. Vuosittaiset määrän muutokset ovat olleet niin pieniä, että avioeronneisuus, eli avioeronneiden määrä suhteessa naimisissa oleviin, on pysynyt samalla tasolla: 13–14 eroa tuhatta naimisissa olevaa joko naista tai miestä kohden laskettuna. Vuonna 2021 avioerojen määrä kuitenkin pieneni vuodessa poikkeuksellisen paljon. Siitä johtuen sekä naisten että miesten avioeronneisuus laski matalimmalle tasolle sitten 1990-luvun alkuvuosien. Naisten avioeronneisuus vuonna 2021 oli 12,3 eroa tuhatta naimisissa olevaa naista kohden. Miesten vastaava luku oli 12,2 eroa tuhatta naimisissa olevaa miestä kohden.

Avioeronneisuus pieneni naisilla lähes kaikissa ikäryhmissä edelliseen vuoteen verrattuna, poikkeuksena vain 70–74-vuotiaat naiset. Miehillä eronneisuus pieneni kaikissa alle 65-vuotiaiden ikäryhmissä.

Ensimmäisessä avioliitossa, jossa puolisot olivat eri sukupuolta, naiset olivat keski-iältään 41,4 vuoden ikäisiä avioliiton päättyessä eroon. Vastaava miesten keski-ikä oli 43,7 vuotta vuonna 2021. Sekä naisten että miesten keski-ikä eronhetkellä ensimmäisestä liitosta nousi edellisestä vuodesta kolmella kymmenyksellä. Kummankin sukupuolen keski-iällä erotessa on nähtävissä lievä nouseva suunta viime vuosina.

Nais- ja miesparien solmimat avioliitot ja erot vähenivät

Vuonna 2021 samaa sukupuolta olevat solmivat 375 avioliittoa, joista 110 oli kahden miehen ja 265 kahden naisen avioliittoja. Määrä väheni edellisestä vuodesta, jolloin solmittiin 395 avioliittoa. Naiset solmivat 7 ja miehet 13 avioliittoa edellisvuotta vähemmän.

Vuosina 2015–2017 rekisteröityjen parien erojen määrä oli 130:n tuntumassa, sen jälkeen erojen määrä on vähentynyt vuosi vuodelta. Vuonna 2020 niitä oli 69 ja vuonna 2021 enää 53. Paremman käsityksen saamiseksi samaa sukupuolta olevien parien erojen määrästä edellä olevaan lukuun on lisättävä samaa sukupuolta olevien parien avioerot, joita oli 85 vuonna 2021. Tällöin määrä on 138, mikä on selvästi pienempi kuin edeltävän vuoden erot, 157. Määrän väheneminen johtuu pääasiassa siitä, että rekisteröityjen parien eroja oli vähemmän.

Vuonna 2021 rekisteröityjen parien eroista 14 oli miesparien eroja ja 39 naisparien eroja. Vastaavasti samaa sukupuolta olevien avioparien eroista 17 oli miesparien ja 68 naisparien eroja.

Siviilisäädyn muutokset, avioliiton solmineiden ja avioeronneiden keski-ikä 2011–2021

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Solmitut avioliitot

30 557

31 008

27 238

26 551

26 735

26 503

26 542

23 799

22 296

22 082

19 579

Avioerot

13 681

13 251

13 989

13 915

14 170

13 775

13 485

13 145

13 365

13 478

12 166

Ensimmäisen avioliiton solmineiden naisten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta

30,6

30,8

30,6

30,7

31,2

31,4

31,7

31,7

32,1

32,6

32,2

Ensimmäisen avioliiton solmineiden miesten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta

32,9

33,1

32,8

32,9

33,4

33,7

33,9

33,9

34,2

34,7

34,2

Ensimmäisestä avioliitosta eronneiden naisten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta

40,4

40

40

39,9

40,4

40,5

40,6

40,8

41,1

41,1

41,4

Ensimmäisestä avioliitosta eronneiden miesten keski-ikä, puolisot eri sukupuolta

42,7

42,3

42,3

42,3

42,8

42,8

42,9

43

43,4

43,4

43,7

Erot, puolisot samaa sukupuolta 1)

85

103

101

109

133

127

133

132

126

157

138

1) Vuoteen 2016 saakka erot rekisteröidystä parisuhteesta. Vuodesta 2017 lähtien samaa sukupuolta olevien avioerot ja erot rekisteröidystä parisuhteesta.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Tapahtumakuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Ikä
  • Aikaisempi siviilisääty
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Vaimon/nuoremman puolison kieli
  • Miehen/vanhemman puolison kieli
  • Avioliiton tyyppi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Miehen/vanhemman puolison kansalaisuus
  • Vaimon/nuoremman puolison kansalaisuus
  • Avioliiton tyyppi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Miehen/vanhemman puolison ikä
  • Avioliiton tyyppi
  • Vaimon/nuoremman puolison ikä
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Avioliiton järjestysluku
  • Vihkitapa
  • Ikä
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Ikä
  • Sukupuoli
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Vaimon/nuoremman puolison syntymävaltio
  • Avioliiton tyyppi
  • Miehen/vanhemman puolison syntymävaltio
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Miehen/vanhemman puolison ikä
  • Avioliiton tyyppi
  • Vaimon/nuoremman puolison ikä
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Avioliiton kesto, vuosia
  • Avioliiton järjestysluku
  Päivitetty:

  Tulevat julkaisut

  Taustatiedot

  Dokumentaatio
  Viittausohje

  Tilaston asiantuntijat

  Tiedustelut ensisijaisesti
  Auli Hämäläinen
  yliaktuaari
  029 551 3615
  Vastaava osastopäällikkö

  Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

  Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.