Aiheet
Hinnat ja kulutusTyö, palkat ja toimeentuloKansantalous

Kuluttajien luottamus edelleen hyvin matalalla helmikuussa 2023

tiedote | Kuluttajien luottamus 2023, helmikuu

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli helmikuussa -11,9, kun se tammikuussa oli -12,7 ja joulukuussa -18,5. Viime vuoden helmikuussa luottamusindikaattori sai arvon 0,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,1. Tiedot perustuvat kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–16. helmikuuta 1 008 Suomessa asuvaa henkilöä.

Keskeisiä poimintoja

 • Näkemykset taloudesta paranivat helmikuussa aavistuksen tammikuuhun verrattuna. Vuodentakaisiin nähden näkymät olivat yhä selvästi huonommat.
 • Arvio oman talouden nykytilasta ja odotukset omasta sekä varsinkin Suomen taloudesta vuoden kuluttua pysyivät edelleen hyvin heikolla tasolla.
 • Suunnitelmat käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan pysyivät lähes ennallaan ja hyvin niukkoina. Ajankohtaa pidettiin erittäin epäedullisena ostoksille. Auton ja asunnon ostoaikeita ilmeni normaalia vähemmän.
 • Arvio kyselyhetken inflaatiosta nousi taas ennätystasolleen. Odotus inflaatiosta vuoden kuluttua säilyi lähes ennallaan matalampana.
 • Oma rahatilanne koettiin jälleen hyväksi ja työttömyyden uhka tavanomaiseksi.

Kuluttajien luottamus asuinalueilla ja väestöryhmissä

Helmikuussa luottamus talouteen oli poikkeuksellisesti vahvinta Itä-Suomessa (luottamusindikaattori -3,1). Heikointa luottamus oli Pohjois-Suomessa (-17,8). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia (-4,7). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat helmikuussa työttömät (-17,9). Tarkempaa tietoa on saatavilla kuvioista ja tietokantataulukoista.

Oma ja Suomen talous

Helmikuussa kuluttajien näkemykset taloudesta paranivat aavistuksen tammikuuhun verrattuna. Tästä huolimatta nykytilan arvio ja odotus omasta taloudesta ja varsinkin odotus Suomen taloudesta olivat edelleen hyvin heikot. Viime vuoden helmikuuhun nähden talouden näkymät olivat nyt selvästi huonommat.

Kuluttajista 33 % arvioi helmikuussa, että heidän oman taloutensa tila on heikompi kuin vuosi sitten. Vain 22 % kuluttajista piti omaa talouttaan kyselyhetkellä viimevuotista vahvempana. Peräti 80 % kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on nyt huonompi kuin vuosi sitten, ja vain 5 % näki sen parempana.

Helmikuussa 19 % kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Lähes puolet eli 45 % kuluttajista puolestaan arvioi maamme talouden heikkenevän. Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 26 % kuluttajista ja 19 % pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Työttömyys ja sen uhka

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa pysyi helmikuussa pitkän ajan keskitasolla. Kuluttajista vain 15 % odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 39 % arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Helmikuussa työlliset kuluttajat (palkansaajat ja yrittäjät) kokivat omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan samanlaiseksi kuin keskimäärin pitkällä ajalla. Työllisistä 6 % uskoi uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 15 % arvioi riskin kasvaneen. Tasan puolet eli 50 % työllisistä koki helmikuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

Inflaatio

Helmikuussa kuluttajien arvio kyselyhetken inflaatiosta nousi taas ennätystasolleen. Odotus hintojen muutoksesta vuoden kuluttua säilyi lähes ennallaan matalampana.

Kuluttajat arvioivat helmikuussa, että kuluttajahinnat ovat nousseet 8,6 % viime vuoden helmikuusta ja nousevat 5,2 % seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista peräti 92 % oli sitä mieltä, että hinnat ovat nousseet vuodessa paljon tai melko paljon, mutta enää 36 % odotti hintojen nousevan vähintään samaa vauhtia myös tulevina kuukausina.

Rahatilanne, säästäminen ja lainanotto

Helmikuussa ajankohtaa pidettiin viime kuukausien tapaan erittäin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Kuluttajista vain 10 % arvioi ajan otolliseksi lainan ottamiselle ja 36 % piti säästämistä kannattavana. Samalla myös aikomukset lainanottoon olivat hyvin vähäisellä tasolla. Helmikuussa vain 13 % kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat helmikuussa jälleen hyväksi. Mahdollisuuksia säästämiseen tulevina kuukausina ennakoitiin olevan tavanomaisen verran. Rahaa oli helmikuussa jäänyt säästöön 58 %:lla kuluttajista ja 74 % uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Rahankäyttö ja isot ostoaikeet

Helmikuussa ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin epäedullisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista vain 9 %:n mielestä hetki oli otollinen hintaville hankinnoille.

Aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana oli kuluttajilla helmikuussa yhä erittäin niukalti. Ostoaikeet laantuivat varsinkin vuodentakaisiin verrattuna. Helmikuussa vain 8 % kuluttajista aikoi lisätä ja melkein puolet eli 47 % vähentää rahankäyttöään kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Auton ostoa seuraavan vuoden aikana harkittiin helmikuussa vähemmän kuin normaalisti pitkällä ajalla. Sama tilanne vallitsi asunnon ostamisen ja myös peruskorjaamisen suhteen.

Helmikuussa 13 % kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa henkilöauton vuoden sisällä. Asunnon ostoa tai talon rakentamista harkitsi vain 11 % kuluttajista. Kuluttajista 15 % suunnitteli käyttävänsä rahaa kodin peruskorjaamiseen seuraavan vuoden aikana.

Tilaston aineisto

Kuluttajien luottamustutkimus tehdään verkkolomakkeella ja puhelinhaastatteluilla. Tutkimuksessa on pääosin valmiit vastausvaihtoehdot (kvalitatiivinen tutkimus). Helmikuussa 2023 kyselyyn osallistui 1 008 henkilöä ja vastausaste oli 46,4 %. Vastauksista 81 % tuli verkkolomakkeelta (otoksesta osuus oli 38 %).

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Koodi
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Koodi
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Sukupuoli
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Ikä
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Koulutusaste
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Sosioekonominen asema
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Alue
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:

  Tulevat julkaisut

  Taustatiedot

  Dokumentaatio
  Viittausohje

  Tilaston asiantuntijat

  Tiedustelut ensisijaisesti
  Pertti Kangassalo
  yliaktuaari
  029 551 3598
  Muut asiantuntijat
  Vastaava osastopäällikkö

  Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

  Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.