Aiheet
Hinnat ja kulutusTyö, palkat ja toimeentuloKansantalous

Kuluttajien luottamus hyvin heikkoa – hidas nousu jatkui maaliskuussa 2023

tiedote | Kuluttajien luottamus 2023, maaliskuu

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli maaliskuussa -10,8, kun se helmikuussa oli -11,9 ja tammikuussa -12,7. Vuotta aiemmin maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon -10,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,2. Tiedot perustuvat kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–16. maaliskuuta 1 026 Suomessa asuvaa henkilöä.

Pääkohdat

 • Maaliskuussa odotus Suomen taloudesta vuoden kuluttua parani hieman edelliskuusta mutta pysyi melko synkkänä. Nykytilan arvio ja odotus omasta taloudesta heikkenivät aavistuksen ja olivat hyvin matalalla tasolla.
 • Vuodentakaiseen verrattuna nykytilan arvio omasta taloudesta oli selvästi heikompi, kun taas odotus siitä säilyi ennallaan. Odotus Suomen taloudesta oli vahvemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin.
 • Aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan lisääntyivät hieman jääden silti hyvin niukoiksi. Ajankohtaa pidettiin erittäin epäedullisena ostoksille. Auton ja asunnon ostoaikeita ilmeni selvästi normaalia vähemmän.
 • Arvio kyselyhetken inflaatiosta laski edelliskuun ennätyslukemastaan. Odotus inflaatiosta vuoden kuluttua säilyi lähes ennallaan matalampana.
 • Oma rahatilanne ja mahdollisuudet säästää arvioitiin melko hyviksi. Työttömyyden uhan koettiin pysyneen tavanomaisena.

Kuluttajien luottamus asuinalueilla ja väestöryhmissä

Maaliskuussa luottamus talouteen oli poikkeuksellisesti vahvinta Pohjois-Suomessa (luottamusindikaattori -6,9). Heikointa luottamus oli Itä-Suomessa (-17,5). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia (-4,4). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat maaliskuussa työttömät (-18,3). Tarkempaa tietoa on saatavilla kuvioista ja tietokantataulukoista.

Oma ja Suomen talous

Maaliskuussa kuluttajien odotus Suomen taloudesta vuoden kuluttua parani hieman helmikuuhun verrattuna mutta pysyi yhä melko synkkänä. Nykytilan arvio ja myös odotus kuluttajan omasta taloudesta puolestaan heikkenivät aavistuksen ja olivat maaliskuussa hyvin matalalla tasolla.

Maaliskuuhun vuotta aiemmin verrattuna kuluttajien arvio oman taloutensa nykytilasta oli nyt selvästi heikompi, kun taas odotus omasta taloudesta säilyi vuodessa ennallaan. Odotus Suomen taloudesta oli maaliskuussa huomattavasti vahvemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Kuluttajista 33 % arvioi maaliskuussa, että heidän oman taloutensa tila on heikompi kuin vuotta aiemmin. Vain 22 % kuluttajista piti omaa talouttaan kyselyhetkellä edellisvuotista vahvempana. Peräti 77 % kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on nyt huonompi kuin vuotta aiemmin, ja vain 4 % näki sen parempana.

Maaliskuussa 18 % kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 41 % puolestaan arvioi maamme talouden heikkenevän. Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 26 % kuluttajista ja 21 % pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Työttömyys ja sen uhka

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa koheni maaliskuussa aavistuksen mutta säilyi pitkän ajan keskitasolla. Kuluttajista 17 % odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 39 % arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Maaliskuussa työlliset kuluttajat (palkansaajat ja yrittäjät) kokivat omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan hieman kasvaneen. Uhan arvioitiin silti olevan edelleen samalla tasolla kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Työllisistä 5 % uskoi uhan vähentyneen omalla kohdallaan ja 19 % arvioi riskin kasvaneen. Lähes puolet eli 45 % työllisistä koki maaliskuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

Inflaatio

Maaliskuussa kuluttajien arvio kyselyhetken inflaatiosta laski edelliskuun ennätyslukemastaan. Odotus hintojen muutoksesta vuoden kuluttua säilyi lähes ennallaan matalampana.

Kuluttajat arvioivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat ovat nousseet 8,2 % edellisvuoden maaliskuusta ja nousevat 5,3 % seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista jopa 93 % oli sitä mieltä, että hinnat ovat nousseet vuodessa paljon tai melko paljon. Selvästi harvempi eli 35 % kuluttajista odotti hintojen nousevan vähintään samaa vauhtia myös tulevina kuukausina.

Rahatilanne, säästäminen ja lainanotto

Maaliskuussa ajankohtaa pidettiin edeltävien kuukausien tapaan erittäin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Kuluttajista vain 10 % arvioi ajan otolliseksi lainan ottamiselle ja 38 % piti säästämistä kannattavana. Samalla myös aikomukset lainanottoon olivat melko vähäisellä tasolla. Maaliskuussa 15 % kuluttajista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat maaliskuussa edelleen suhteellisen hyväksi. Mahdollisuuksia säästämiseen tulevina kuukausina ennakoitiin olevan tavanomaista hieman enemmän. Rahaa oli maaliskuussa jäänyt säästöön 58 %:lla kuluttajista ja 74 % uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Rahankäyttö ja isot ostoaikeet

Maaliskuussa ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin epäedullisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista vain 8 %:n mielestä hetki oli otollinen hintaville hankinnoille.

Aikeita käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan seuraavan vuoden aikana oli kuluttajilla maaliskuussa yhä erittäin niukalti. Ostoaikeet elpyivät hieman helmikuusta mutta laantuivat vuodentakaisiin verrattuna. Maaliskuussa vain 9 % kuluttajista aikoi lisätä ja 44 % vähentää rahankäyttöään kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Auton ostoa seuraavan vuoden aikana harkittiin maaliskuussa selvästi vähemmän kuin normaalisti pitkällä ajalla. Sama tilanne vallitsi asunnon ostamisen ja hiukan myös peruskorjaamisen suhteen.

Maaliskuussa enää 11 % kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa henkilöauton vuoden sisällä. Asunnon ostoa tai talon rakentamista harkitsi samoin vain 11 % kuluttajista. Kuluttajista 16 % suunnitteli käyttävänsä rahaa kodin peruskorjaamiseen seuraavan vuoden aikana.

Tilaston aineisto

Kuluttajien luottamustutkimus tehdään verkkolomakkeella ja puhelinhaastatteluilla. Tutkimuksessa on pääosin valmiit vastausvaihtoehdot (kvalitatiivinen tutkimus). Maaliskuussa 2023 kyselyyn osallistui 1 026 henkilöä ja vastausaste oli 47,0 %. Vastauksista 76 % tuli verkkolomakkeelta (otoksesta osuus oli 35 %).

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  kuukausi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
   Ajanjakso:
   kuukausi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
    Ajanjakso:
    kuukausi
    Päivitetty:
    Käytetyt luokitukset:
    • Sukupuoli
    Ajanjakso:
    kuukausi
    Päivitetty:
    Käytetyt luokitukset:
    • Ikä
    Ajanjakso:
    kuukausi
    Päivitetty:
    Käytetyt luokitukset:
    • Koulutusaste
    Ajanjakso:
    kuukausi
    Päivitetty:
    Käytetyt luokitukset:
    • Sosioekonominen asema
    Ajanjakso:
    kuukausi
    Päivitetty:
    Käytetyt luokitukset:
    • Alue
    Ajanjakso:
    kuukausi
    Päivitetty:

    Tulevat julkaisut

    Taustatiedot

    Dokumentaatio
    Viittausohje

    Tilaston asiantuntijat

    Tiedustelut ensisijaisesti
    Pertti Kangassalo
    yliaktuaari
    029 551 3598
    Muut asiantuntijat
    Vastaava osastopäällikkö

    Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

    Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.