Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Kansantalous

Kotitalouksien säästämisaste pieneni vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä

katsaus | Kansantalouden sektoritilit neljännesvuosittain 2022, 3. vuosineljännes

Kotitalouksien säästämisaste pieneni heinä-syyskuussa edellisestä neljänneksestä. Sekä kulutusmenot että käytettävissä oleva tulo kasvoivat, mutta kulutusmenot kasvoivat selvästi enemmän. Kotitalouksien investointiaste pysyi suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla. Yritysten kausitasoitettu voittoaste laski 1,9 prosenttiyksikköä huhti-kesäkuuhun verrattuna. Yrityssektorin investointiaste pysyi edellisen neljänneksen tasolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista. Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, joista pääoman kuluminen on poistettu. Kotitaloudet-sektori ei sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.

Kotitaloudet

Kotitalouksien kausitasoitettu säästämisaste pieneni edellisen neljänneksen tiedosta, ja oli heinä-syyskuussa -3,5 %. Säästö saadaan vähentämällä käytettävissä olevasta tulosta kulutusmenot. Säästö on negatiivinen, mikäli kotitalouksien käytettävissä oleva tulo on pienempi kuin kotitalouksien kulutusmenot. Säästämisaste on kotitalouksien säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta.

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä sekä kotitalouksien käytettävissä oleva tulo että kulutusmenot kasvoivat edelliseen neljännekseen verrattuna. Koska kulutusmenot kasvoivat selvästi enemmän, säästö oli negatiivinen ja säästämisaste pieneni edelliseen neljännekseen verrattuna. Voimakas kuluttajahintojen nousu eli inflaatio näkyy selvänä kasvuna käypähintaisissa kulutusmenoissa.

Kotitalouksien kausitasoitettu investointiaste oli käytännössä lähes sama kuin edellisellä vuosineljänneksellä, ollen 15,6 %. Investointiaste on kotitalouksien investointien suhde käytettävissä olevaan tuloon. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista. Sekä kotitalouksien investoinnit että käytettävissä oleva tulo kasvoivat hieman, ja investointiaste pysyi käytännössä samalla tasolla.

Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi reilulla miljardilla eurolla vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä. Käytettävissä olevan tulon tärkeimmät komponentit ovat tulopuolella saadut palkat, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä saadut sosiaalietuudet. Menoeristä suurimpia ovat maksetut verot ja sosiaaliturvamaksut.

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä saadut palkat kasvoivat 1,7 miljardilla eurolla ja saadut sosiaalietuudet noin 0,2 miljardilla eurolla, kun taas omaisuustulot ja yrittäjätulot pysyivät samalla tasolla vuodentakaisiin lukuihin verrattuna. Menopuolella taas maksetut verot kasvoivat 0,7 miljardia euroa, joskin luvussa saattaa edelleen olla aidon kasvun lisäksi lähdeverotuksen menettelymuutokseen liittyvää kasvua, joka todennäköisesti tulee näkymään palautuksina tulevina vuosina. Kotitalouksien itsensä maksamat sosiaaliturvamaksut pysyivät samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kun käytettävissä olevaan tuloon lisätään julkiset sektorin ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tuottamat yksilölliset palvelut, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, päästään oikaistun käytettävissä olevan tulon käsitteeseen. Oikaistu käytettävissä oleva tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi käypähintaisesti 3,7 % ja hintamuutoksista puhdistettuna se pieneni –1,6 % edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Oikaistun käytettävissä olevan tulon hintamuutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava indikaattori löytyy alla olevasta kuviosta.

Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen maksamat palkansaajakorvaukset kasvoivat 3,6 % vuodentakaiseen neljännekseen verrattuna. Sekä urheilun että kulttuurin saralla monien yhdistysten toiminta on näyttää vähitellen palautuvan pandemiaa edeltävälle tasolle.

Tässä tilastossa kotitaloudet-sektori kattaa vain varsinaisen kotitaloussektorin S14. Sektori S15, kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, lasketaan ja julkaistaan erikseen. Eurostatin julkaisussa kotitaloudet-sektori sisältää myös sektorin S15 tiedot. Toinen ero Eurostatin julkaisuun on kiinteän pääoman kulumisen huomioimisessa. Eurostat julkaisee investointi- ja säästämisasteet bruttolukuina eli sisältäen kiinteän pääoman kulumisen. Tässä tilastossa käytetään nettotietoja eli kiinteän pääoman kulumisen huomioiminen pienentää säästämisastetta ja kasvattaa investointiastetta.

Yritysten voittoaste supistui vuoden kolmannella neljänneksellä

Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä yritysten kausitasoitettu voittoaste supistui 32,5 %:iin. Voittoasteella tarkoitetaan toimintaylijäämän osuutta arvonlisäyksestä. Toimintaylijäämä lasketaan vähentämällä arvonlisäyksestä maksetut palkansaajakorvaukset ja muut tuotantoverot ja lisäämällä saadut tuotantotukipalkkiot. Heinä-syyskuussa muissa tuotantoveroissa sekä tuotantotukipalkkioissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kausitasoitetut palkat kasvoivat arvonlisäystä voimakkaammin, minkä vuoksi voittoaste supistui.

Yritysten investointiasteen, eli kiinteään pääomaan tehtyjen investointien osuus yrityssektorin arvonlisäyksestä, kehitys on hidastunut. Kausitasoitettu investointiaste kasvoi viimeksi vuoden 2021 tammi-maaliskuussa. Tämän jälkeen yritysten investointiaste on ollut laskeva. Vuoden 2022 heinä-syyskuussa kausitasoitettu investointiaste ei juurikaan muuttunut edelliseen neljännekseen verrattuna. Huhti-kesäkuun investointiaste asettui 26 %:iin.

Vuodentakaiseen verrattuna yrityssektorin tuotos ja välituotekäyttö kasvoivat voimakkaasti. Heinä-syyskuussa nettoarvonlisäyksen kasvu oli 13,2 %. Hintojen nousun jatkuminen selittää osittain tätä kehitystä. Myös yritysten maksamat palkat kasvoivat vuodentakaiseen verrattuna. Palkkojen kasvu oli 8,6 %. Korkojen kasvu näkyy yrityssektorin luvuissa omaisuusmenoissa. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä yritysten maksamat korot kasvoivat 280 miljoonaa euroa (21.7 %) vuodentakaiseen verrattuna. Yrityssektorin nettoluotonanto laski vuodentakaisesta, mutta oli 3,5 miljardia euroa positiivinen.

Rahoitus- ja vakuutuslaitosten voitot laskivat

Rahoitus- ja vakuutuslaitosten kausitasoitettu arvonlisäys laski 3,0 % edellisestä neljänneksestä. Tuotos pienentyi 0,5 %, ja välituotekäyttö kasvoi 1,4 %. Sektorin voittoja kuvaava toimintaylijäämä laski vuoden kolmannella neljänneksellä 8,9 % ja oli 0,7 miljardia euroa. Maksetut palkansaajakorvaukset puolestaan kasvoivat 1 % edellisestä neljänneksestä. Arvonlisäys ja toimintaylijäämä kuvaavat tuloja, jotka syntyvät rahoituspalvelujen tarjoamisesta yleisölle. Niihin ei lueta omaisuustuloja tai arvopapereiden hallussapitovoittoja.

Sektorin omaisuustulot ja –menot kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Rahoitus- ja vakuutuslaitosten omaisuustulot olivat kolmannella neljänneksellä 3,4 miljardia ja omaisuusmenot 2,3 miljardia. Vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna omaisuustulot kasvoivat 14,4 % ja omaisuusmenot 18,1 %. Omaisuuserät pitävät sisällään muun muassa osingot, korot ja uudelleen sijoitetut voitot. Omaisuuserien kasvu johtui erityisesti rahoituslaitosten kasvaneista korkotuotoista ja –menoista.

Vakuutuslaitosten kausitasoitetut saadut muut tulonsiirrot laskivat 0,1 %, ja maksetut muut tulonsiirrot laskivat 2,8 % verrattuna edelliseen neljännekseen. Saadut muut tulosiirrot sisältävät muun muassa vakuutusyhtiöiden saamat vahinkovakuutusmaksut ja maksetut muut tulonsiirrot vakuutusyhtiöiden maksamat vahinkovakuutuskorvaukset.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema parani 0,6 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat 2,3 miljardia euroa ja sulautetut kokonaismenot 1,7 miljardia euroa vuoden takaisesta neljänneksestä. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava nettoluotonotto oli heinä-syyskuussa 2,7 miljardia euroa.

Sektoritilit neljännesvuosittain -tilastossa tarkastellaan julkisyhteisöjä kokonaisuutena. Tarkemmin julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisista sektoritileistä saa tietoa Julkisyhteisöjen tulot ja menot -tilastosta, jossa myös alasektorit on eritelty.

Ulkomaankaupan arvo kasvoi voimakkaasti vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä

Tavaroiden viennin käypähintainen arvo Suomesta ulkomaille oli 22,3 miljardia vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, mikä oli 24,1 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla neljänneksellä. Palveluiden viennin arvo kasvoi 17,8 % vuodentakaisesta 7,9 miljardiin euroon. Tavaroiden tuonti Suomeen kasvoi 31,7 % vuodentakaisesta ja oli käypähintaiselta arvoltaan 22,7 miljardia euroa. Palveluiden tuonnin arvo oli 9,8 miljardia, mikä oli 30,0 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla neljänneksellä. Hintojen kasvu selittää valtaosan ulkomaankaupan arvon kasvusta. Tavaroiden ja palveluiden tase oli 2,1 miljardia alijäämäinen vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Ulkomailta heinä-syyskuussa saadut omaisuustulot olivat 1,0 miljardia suuremmat kuin ulkomaille maksetut omaisuusmenot. Omaisuustulot ja -menot pitävät sisällään muun muassa osingot, korot ja uudelleensijoitetut voitot. Suomen ulkomaille maksamat tulonsiirrot olivat 0,7 miljardia suuremmat kuin Suomen ulkomailta saamat tulonsiirrot. Merkittävin tulonsiirtojen erä on valtion EU:lle maksama BKTL-maksu. Vaihtotase oli 1,7 miljardia alijäämäinen vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.  

Käytetyt tiedot ja menetelmät

Neljännesvuositiedot tarkentuvat lähdeaineistojen päivittyessä. Voimakkaimpia revisiot ovat viimeisten 2–3 vuoden osalta, koska vuositilinpidon tiedot ovat tuolloin vielä ennakollisia. Tämän tilastojulkaisun tiedot perustuvat 9.12.2022 mennessä käytettävissä olleisiin lähdeaineistoihin. Vuosien 1999–2021 tiedot vastaavat pääsääntöisesti kansantalouden tilinpidon vuosittaisia sektoritilejä.

Sektoritilien neljännesvuosijulkaisussa säästämisaste, voittoaste ja investointiaste ovat nettomääräisiä, eli kiinteän pääoman kuluminen on poistettu luvuista. Lisäksi kotitalouksien velkaantumisasteen laskennassa käytetään rahoitustilinpidon tietoa kotitalouksien lainavelkojen kannasta. Sektoritilien tietokantataulukossa on esitetty velkaantumisaste kausitasoitettuna ja kausitasoittamattomana. Rahoitustilinpito julkistaa velkaantumisasteen kausitasoittamattomista luvuista. Tunnusluvut on tässä tilastossa laskettu seuraavasti:

Kotitalouksien säästämisaste = B8N / (B6N+D8R)

Kotitalouksien investointiaste = P51K / (B6N+D8R)

Kotitalouksien velkaantumisaste = F4 / B6N

Yritysten voittoaste = B2N / B1NPH

Yritysten investointiaste = P51K / B1NPH

Kotitalouksien oikaistun käytettävissä olevan reaalitulon indikaattori on laskettu käyttämällä Neljännesvuositilinpito-tilaston hintatietoja, joilla oikaistun käytettävissä olevan tulon komponentit on deflatoitu. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo on deflatoitu kotitalouksien kulutusmenojen implisiittisellä hintaindeksillä. Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutukselle löytyy myös hintatieto. Menetelmällisenä puutteena julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot joudutaan deflatoimaan julkisten kokonaismenojen hintaindeksillä tarkemman tiedon puuttuessa. Volyymiaikasarja on muodostettu annual overlap -menetelmällä.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Sektori
  • Taloustoimi
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sektori
  • Taloustoimi
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sektori
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Nata Kivari
yliaktuaari
029 551 3361
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.