Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Pahoinpitelystä epäilty yleisimmin 14-vuotias vuonna 2023

katsaus | Rikos- ja pakkokeinotilasto 31.12.2023

Tilastokeskuksen mukaan vuosina 2021–2023 ilmoitettuihin pahoinpitelyihin epäiltyjen yleisin ikä oli 14 vuotta. Tyypillisesti yleisin ikä on vaihdellut 20 ikävuoden molemmin puolin. Vuosina 2015–2019 yleisin ikä oli yli 20 vuotta, vuonna 2019 yleisin ikä oli 29 vuotta. Vuosina 2006–2014 yleisin ikä oli 18-19-vuotta. Alle 15-vuotiaiden epäiltyjen määrän kasvu alkoi vuonna 2019.

Ilmoittamista koskevien ohjeiden muutokset lisänneet tietoon tulleiden pahoinpitelyjen määrää

Rikos- ja pakkokeinotilastossa on yleensä tilastoitu vain selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäiltyjä. Tässä katsauksessa keskitytään poikkeuksellisesti viranomaisille ilmoitettuihin rikoksiin niiden selvitysastetta huomioimatta. Rikokset tilastoidaan rikoksen ilmoitusvuoden mukaan.

Tässä katsauksessa olevien ikä-rikos-kuvioiden aineisto löytyy myös Tilastokeskuksen avoimesta StatFin-tietokannasta. Sama henkilö voi olla epäiltynä useammasta samanlaisesta tai eri rikoksesta vuoden aikana. Kyseessä on vasta rikosepäily, ja tutkinnan edetessä voi osoittautua, että epäilty henkilö ei ole tehnyt väitettyä tekoa.

Nuorten, etenkin alle 15-vuotiaiden tekemiksi epäiltyjen pahoinpitelyjen määrä on ollut kasvussa vuodesta 2019 lähtien. Alle 15-vuotiaiden epäiltyjen määrä on kasvanut, mutta samalla 15–25-vuotiaiden epäiltyjen määrä on vähentynyt huomattavasti etenkin 2000-luvun alkuun verrattuna. Tästä on kirjoitettu myös Tilastokeskuksen tiedotteissa ja viime vuoden katsauksessa ryöstörikosten osalta.

Vuonna 2023 alle 15-vuotiaita epäiltiin pahoinpitelyistä yhteensä vajaat 4 600 kertaa. Kaikkiaan eri epäiltyjä oli 4 300. Epäillyistä vajaat 4 100 oli epäiltynä yhdestä vuoden 2023 aikana ilmoitetusta pahoinpitelystä. Useammasta kuin yhdestä vuoden 2023 aikana ilmoitetusta pahoinpitelystä epäiltyjä oli hieman yli 200.

Vaikka 14 vuotta oli yleisin pahoinpitelyihin epäiltyjen ikä vuonna 2023 koko maan tasolla, tilanne vaihtelee hyvinvointialueittain. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella yleisin epäiltyjen ikä oli 13 vuotta, mutta Helsingissä 19-vuotiaat ja 34-vuotiaat olivat yleisimmät ikäluokat.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella yleisin ikä oli 14 vuotta ja Itä-Uudellamaalla 16 vuotta. Luvut myös vaihtelevat vuosittain. Tiedot kuvaavat alueella tapahtuneita pahoinpitelyjä ja niihin epäiltyjä. Epäillyt voivat asua muualla ja olla vain käymässä alueella. Tämä vaikuttaa etenkin Helsingin lukuihin.

2000-luvun alun myönteinen, laskeva kehityssuunta nuorten, 15–20-vuotiaiden pahoinpitelyepäiltyjen kohdalla näyttää päättyneen 2020-luvulla. Kolmen vuoden keskiarvolla tarkasteltuna 15-vuotiaita epäiltyjä oli vuosina 2021–2023 vuodessa keskimäärin 930. Vuotta nuorempia epäiltyjä oli keskimäärin 1 100. Vuosien 2018–2020 aikana 15-vuotiaita epäiltyjä oli vuodessa keskimäärin 560 ja 14-vuotiaita 590.

Alle 15-vuotaiden tekemiksi ilmoitettujen pahoinpitelyjen määrän kasvun taustalla vaikuttaa ainakin osittain Opetushallituksen ja muiden viranomaisten kouluille antamat ohjeet kiusaamis- ja väkivaltatapausten käsittelystä. Lisäksi lasten kanssa työskentelevien ilmoitusvelvollisuutta epäillyissä väkivaltatilanteissa on laajennettu vuonna 2015.

Vuosien 2004, 2014 ja 2017 kolmen vuoden liukuvan keskiarvon viivan muoto lähes sama, mutta taso laskenut vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2004. Alle 15-vuotiaiden epäiltyjen määrän kasvu alkaa näkyä vuoden 2020 kolmen vuoden keskiarvossa. Vuonna 2023 eniten epäiltyjä on 14-vuotiaissa.

Alle 15-vuotiaiden epäiltyjen sekä absoluuttisen lukumäärän että väestöön suhteutetun määrän kasvu on havaittavissa sekä miehillä että naisilla. Vaikka naiset ja tytöt ovat miehiä ja poikia harvemmin epäiltynä pahoinpitelystä, heilläkin on havaittavissa käyrän huippukohdan siirtymistä kohti nuorempaa ikää.

Naiset ja tytöt ovat miehiä ja poikia harvemmin epäiltynä pahoinpitelystä, heilläkin on havaittavissa käyrän huippukohdan siirtymistä kohti nuorempaa ikää vuonna 2023.

Myös ryöstöihin epäiltyjen yleisin ikä laskenut

Ryöstöissä yleisin ikä on tyypillisesti ollut 18 tai 19 vuotta, mutta vuosina 2022 ja 2023 tyypillisin ikä oli 15 vuotta. Ryöstöjä ilmoitettiin vuonna 2023 yhteensä 2 700, mutta määrä on ollut kasvussa viime vuosina. Vuosien 2011–2013 aikana ilmoitettiin keskimäärin vajaat 1 600 ryöstöä ja vuosien 2021–2023 keskiarvo oli 2 300 ryöstöä. Ryöstöjen suhteellisen vähäisen määrän takia 1-vuotisiällä epäiltyjä on mielekkäämpää tarkastella vuosikeskiarvoina, jolloin yhden tekijän useammat rikokset eivät vaikuta niin paljon.

Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus Suomen väestössä on kasvanut voimakkaasti. Myös rikoksiin epäiltyjen ulkomaalaistaustaisten absoluuttinen määrä on kasvanut. Tästä syystä eri vuosien vertailu on mielekkäämpää tehdä väkilukuun suhteutetuilla määrillä.

Ulkomaalaistaustaisia ovat ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisia ovat myös ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole tietoa väestötietojärjestelmässä.

Vuosien 2021–2023 keskiarvolla tarkasteltuna suomalaistaustaisia ryöstöihin epäiltyjä oli ikäluokan 10 000 henkilöön suhteutettuna eniten 18-vuotiaissa: 25,8 epäiltyä. Prosenteissa tämä vastaa 0,258 % ikäluokasta. Ulkomaalaistaustaisilla eniten oli 15-vuotiaita epäiltyjä: 124,3 epäiltyä 10 000 kohden. Prosenteissa tämä on 1,243 eli noin 4,8 kertaa enemmän kuin suomalaistaustaisilla.

Vuosien 2011–2013 keskiarvon huippu suomalaistaustaisilla oli 19-vuotiaissa: 12,7 epäiltyä. Ulkomaalaistaustaisilla huippu oli 16-vuotiaissa: 64,5 epäiltyä. Suomalaistaustaisten ja ulkomaalaistaustaisten väkilukuun suhteutettu epäiltyjen suhde yleisimmän ikäluokan kohdalla oli tuolloin 5,1. Vaikka epäiltyjen väkilukuun suhteutettu määrä on kasvanut sekä suomalaistaustaisilla että ulkomaalaistaustaisilla, on eniten ryöstöjä tekevän ikäluokan suhde pysynyt lähes samana.

Ulkomaalaistaustaiset ovat väestöön suhteutettuna suomalaistaustaisia useammin epäiltynä ryöstöistä alle 25-vuotiaissa. Sekä suomalaistaustaisten että ulkomaalaistaustaisten väkilukuun suhteutettu epäiltyjen määrä kasvanut vuoteen 2013 verrattuna.

Yksityisyyden, rauhan ja kunnianloukkaukseen epäiltyjen nuorten määrä kasvanut

Nuorten, etenkin alle 15-vuotiaiden epäiltyjen määrä on kasvanut paljon myös rikoslain 24. lukua koskevissa rikoksissa. Rikoslain 24. luvussa on koti-, viestintä- ja julkisrauhaa, salakatselua sekä salakuuntelua ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä ja kunnianloukkausta koskevia säännöksiä.

Vuonna 2023 ilmoitettuihin yksityisyyden, rauhan ja kunnianloukkausta koskeviin rikoksiin epäiltyjä 14-vuotaita oli 430. Vuosien 2021–2023 aikana 14-vuotiaita epäiltyjä oli keskimäärin 330 vuodessa. Tämä on 220 epäiltyä enemmän kuin vuosikeskiarvo vuosina 2011–2013.

10-16-vuotiaiden epäiltyjen määrä kasvanut voimakkaasti vuonna 2023 verrattuna vuosiin 2013 ja 2003.

Nuorempien epäiltyjen myötä myös pahoinpitelyjen alaikäisten uhrien määrä kasvanut

Vuonna 2023 ilmoitetuissa pahoinpitelyissä oli 41 100 uhria, mikä on 3 000 (7,8 %) edellisvuotta enemmän. Sama henkilö on voinut joutua pahoinpitelyn uhriksi useamman kerran vuoden aikan. Alle 18-vuotiaita pahoinpitelyn uhreja oli 11 000, mikä on 22,1 % edellisvuotta enemmän. Yli 18-vuotaita uhreja oli 30 000, mikä on 3,4 % enemmän kuin vuonna 2022.

Vuonna 2023 eniten kasvoi 12–14-vuotiaden pahoinpitelyrikosten uhrien määrä. Heitä oli 3 600, mikä on 35,6 % enemmän kuin vuonna 2022. Vuoteen 2018 verrattuna 12–14-vuotiaita pahoinpitelyjen uhreja oli lähes 140 % enemmän.

Ryöstörikosten 5-11-vuotiaiden uhrien määrä kasvanut 850 % viidessä vuodessa

Ryöstörikosten uhrien määrä kasvoi 17,5 % vuoteen 2022 verrattuna. Ryöstöjen uhreja oli 2 900 vuonna 2023. Edelliseen vuoteen verrattuna eniten kasvoi 5–11-vuotiaiden uhrien määrä, 48,1 %. Heitä oli 114. Sekä 12–14-vuotiaiden että 15–17-vuotiaita ryöstöjen uhreja oli hieman yli 30 % edellisvuotta enemmän.

Viiden vuoden takaiseen, vuoden 2018 tilanteeseen, verrattuna 5–11-vuotiaita ryöstöjen uhreja oli viime vuonna 850 % enemmän. Viidessä vuodessa 12–14-vuotiaiden uhrien määrä on kasvanut 480 % ja 15–17-vuotiaiden 180 %.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Kunta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Hyvinvointialue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin sukupuoli
 • Uhrin ikä
 • Rikos
 • Hyvinvointialue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Viranomainen
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Tehtävä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Epäillyn sukupuoli
 • Pääasiallinen toiminta
 • Syylliseksi epäillyn ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Koulutusaste
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Epäillyn sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Sosioekonominen asema
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Hyvinvointialue
 • Vakituinen asuinmaa
 • Kansalaisuus
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Päihtymys
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Hyvinvointialue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hyvinvointialue
 • Toimiala (TOL 2008)
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hyvinvointialue
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Asianomistajan ikä
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Hyvinvointialue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Moottorikulkuneuvon käyttövarkauden kohde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Desiili
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Omaisuusluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • ICCS rikosluokka
 • Jutun luokittelu
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Kansalaisuus
 • ICCS rikosluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Jutun luokittelu
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin sukupuoli
 • Uhrin ikä
 • Rikos
 • Epäillyn sukupuoli
 • Epäillyn ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Vakituinen asuinmaa
 • Kansalaisuus
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kunta
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kansalaisuus
 • Epäillyn sukupuoli
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Syntyperä
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Taustamaa
 • Epäillyn sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Syylliseksi epäillyn ikä
 • Syntyperä
 • Epäillyn sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Uhrin sukupuoli
 • Uhrin ikä
 • Syntyperä
 • Rikos
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä ja teonkuvauksen tarkenne
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Syntyperä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rikos@stat.fi
Kimmo Haapakangas
yliaktuaari
029 551 3252
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.