XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Palvelurakennusten korjausrakentaminen

Tiedonkeruun kuvaus

Palvelurakennuksiin tehdyistä korjauksista ei ole saatavissa ajantasaista tietoa olemassaolevista tietolähteistä. Siksi palvelurakennusten korjauksia tulee selvittää otostutkimuksella.

Palvelurakennuksiin kohdistuneiden korjausten kustannukset kysytään joka kolmas vuosi. Kohdejoukkona ovat palvelurakennukset, jolloin vastaajina toimivat rakennusten omistajat.

Lisäksi välivuosien estimointia varten tehdään rakennusluvanvaraista korjausrakentamista koskeva lisäkysely. Kysely tehdään puhelimitse ja siinä selvitetään korjaustoimenpiteiden arvo.

Keneltä tietoja kerätään?

Muiden kuin kuntaomistajien osalta tiedonkeruu kohdistetaan Verohallinnon kiinteistötiedoista tehtyyn otokseen. Kuntien osalta tiedot on kerätty erillistä otosta käyttäen. Kysely on omistajakohtainen siten, että otokseen valikoitunut palvelurakennuksen omistaja vastaa korjauskustannukset yhteensä kaikkien omistamiensa palvelurakennusten osalta.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään Toimitilarakennusten korjaukset - julkaisun laadintaan.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Tietojen käsittely

Palvelurakennusten osalta kerätty aineisto tarkastetaan muutamaa loogisuussääntöä apuna käyttäen ja virheelliset tiedot korjataan. Lisäksi aineistolle tehdään outlier-tarkastelu ja poikkeavat havainnot otetaan huomioon laskentaa tehtäessä. Tarkistetusta ja korjatusta aineistosta lasketaan haluttuja summatietoja eri luokituksilla. Vastauskato otetaan huomioon painokertoimia laskiessa.

Palvelurakennusten korjausrakentaminen -tiedonkeruu toteutetaan joka kolmas vuosi. Välivuodet estimoidaan Väestörekisterikeskuksen korjausrakentamisen rakennuslupa-aineiston perusteella.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen